782/2000

Given i Helsingfors den 6 september 2000

Finansministeriets förordning om fondprospekt

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 92 § 3 mom. lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999):

1 §
Allmänna bestämmelser

Denna förordning gäller utformningen av och minimikraven på innehållet i fondprospekt enligt i 92 § lagen om placeringsfonder (48/1999).

För en placeringsfond skall uppgöras ett fondprospekt som innehåller de uppgifter som förutsätts i denna förordning. Fondprospektet skall dateras och rubriceras så tydligt att det kan skiljas från andra prospekt. Om ett fondprospekt består av separata delar, skall det klart anges vilka dessa är.

Fondprospekt kan ställas till allmänhetens förfogande i elektronisk form. På begäran skall fondprospekt dock alltid kunna tillhandahållas också i pappersform.

2 §
Sammanfattning av viktiga fakta om placeringsfonden

Fondprospektet skall innehålla en sammanfattning av viktiga fakta om placeringsfonden. I sammanfattningen skall ingå

1) placeringsfondens namn,

2) en allmän presentation av placeringsfonden,

3) en beskrivning av investeringsverksamheten och dess mål samt de särskilda risker som är förenade med verksamheten,

4) en redogörelse för placeringsfondens löpande verksamhetskostnader samt hur de beräknas,

5) i fråga om en specialplaceringsfond dessutom en redogörelse för de provisioner och ersättningar som debiteras för investeringar i placeringsfonder eller fondföretag som förvaltas av samma fondbolag eller av ett fondbolag som står i ett sådant förhållande till detta som avses i 72 § 3 mom. lagen om placeringsfonder, samt för hur provisionerna och ersättningarna beräknas och hur de skall betalas,

6) en redogörelse för fondandelsägarnas kostnader för teckning och inlösen av fondandelar samt för hur kostnaderna beräknas,

7) en redogörelse för när, var och hur fondandelarna emitteras och inlöses samt för när, var och på vilket sätt avkastningen utbetalas, samt

8) en redogörelse för när och var fondandelsvärdet offentliggörs.

3 §
Övriga basuppgifter om placeringsfonden

I fondprospektet skall

1) nämnas fastställelsedatum för placeringsfondens stadgar samt placeringsfondens verksamhetsperiod, om en sådan har bestämts,

2) ges en för andelsägarna behövlig kort redogörelse för den beskattning som tillämpas på placeringsfonden och enskilda andelsägare,

3) anges tidpunkten för placeringsfondens bokslut,

4) anges namnen på de revisorer och revisorssuppleanter som utsetts för fondbolaget och placeringsfonden och som avses i 36 § 1 mom. lagen om placeringsfonder eller namnet på den godkända revisionssammanslutning som avses i 2 mom. i nämnde paragraf,

5) nämnas den omständigheten att en fondandel berättigar till en viss andel av placeringsfondens tillgångar, beroende på det sammanlagda antalet fondandelar,

6) anges reglerna för hur avkastning delas ut eller kapitaliseras och tidpunkten för när detta sker,

7) anges reglerna för värdering av placeringsfondens tillgångar,

8) anges hur och när tecknings- och inlösningspriserna för fondandelarna fastställs samt var och när tecknings- och inlösningspriserna offentliggörs,

9) informeras om de reglerade marknadsplatser där fondandelarna är föremål för offentlig handel,

10) anges i vilka situationer återköp och inlösen av fondandelar kan avbrytas, samt

11) informeras om fondandelsägarstämman och om rätten att utöva rösträtt vid denna.

4 §
Basuppgifter om fondbolaget

Av fondprospektet skall framgå

1) fondbolagets firma, hemort och huvudkontor, om detta inte finns på hemorten,

2) datum då fondbolaget grundades samt dess verksamhetsperiod, om denna har bestämts,

3) uppgifter om andra placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget,

4) namnen på medlemmarna och suppleanterna i fondbolagets styrelse,

5) namnet på fondbolagets verkställande direktör, samt

6) fondbolagets aktiekapital.

I fondprospektet skall i detalj redogöras för de i 1 mom. 4 och 5 punkten avsedda personernas viktigaste sysselsättningar utanför fondbolaget, om dessa har betydelse från fondbolagets synpunkt.

5 §
Basuppgifter om förvaringsinstitutet

Av fondprospektet skall framgå

1) förvaringsinstitutets firma,

2) förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhetsområde, samt

3) förvaringsinstitutets hemort och huvudkontor, om detta inte finns på hemorten.

6 §
Undantag i fråga om fondprospektets innehåll

De uppgifter som avses i 3―5 § behöver inte tas in i fondprospektet, om de framgår av placeringsfondens stadgar som har fogats till fondprospektet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

Ett fondbolag som förvaltar en placeringsfond vars fondprospekt när denna förordning träder i kraft inte uppfyller de krav som anges i 1―6 §, skall inom fyra månader från denna förordnings ikraftträdande ändra fondprospektet i överensstämmelse med de krav som förordningen ställer.

Helsingfors den 6 september 2000.

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Arttu Ahola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.