764/2000

Given i Helsingfors den 24 augusti 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från trafikministeriet,

ändras i förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 2, 3, 34, 36, 36 a och 37 §, 51 § 3 mom. samt 56 och 58 §,

av dessa lagrum 2, 34 och 36 § sådana de lyder i förordning 1242/1999, 36 a § sådan den lyder i förordning 1035/1998 och 58 § sådan den lyder i förordning 186/1999, samt

fogas till 51 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) register fordonsregistret enligt lagen om ett datasystem för vägtrafiken (819/1989),

b) avtalsregistrerare en sådan avtalsregistrerare som avses i 3 § lagen om registrering av fordon (1100/1998),

c) den som utför registrering Fordonsförvaltningscentralen och en behörig avtalsregistrerare enligt ett avtal som avses i 6 § i den lag som nämns i b-punkten,

d) förhandsanmälan lämnande av uppgifter om ett nytt fordon till Fordonsförvaltningscentralen före den första registreringen,

e) första registrering registrering av ett fordon i Finland första gången,

f) omregistrering registrering av ett fordon som efter registrering i Finland har avregistrerats,

g) ändringsregistrering en av den som utför registrering utförd registrering av ändringar som har skett i uppgifterna om ett fordon som har införts i registret,

h) registreringsanmälan en anmälan om uppgifter som behövs för första registrering eller omregistrering och avregistrering av ett fordon samt om andra förändringar i registeruppgifterna,

i) registerutdrag en av den som utför registrering utfärdad handling av vilken framgår att fordonet har registrerats,

j) intyg om överensstämmelse en av fordonets tillverkare utfärdad handling som visar att ett fordon av kategori M§ub 1 motsvarar en fordonstyp godkänd enligt rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon eller att ett fordon av kategori L motsvarar en fordonstyp godkänd enligt rådets direktiv 92/61/EEG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon,

k) förhandsanmälningsintyg en av Fordonsförvaltningscentralen given handling av vilken framgår att en förhandsanmälan om fordonet har gjorts,

l) registreringstecken en av den som utför registrering given bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet,

m) registreringsskylt en skylt som skall fästas på fordonet och anger fordonets registreringstecken och som kan ha nationalitetsbeteckning i vänstra kanten,

n) registreringsdag den dag då registreringsanmälan har inlämnats till den som utför registrering,

o) ibruktagningsdag den dag då fordonet har registrerats första gången i Finland eller utomlands, om inte någon annan dag av särskilda skäl skall införas i registret som den faktiska ibruktagningsdagen,

p) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar,

q) förflyttningsmärke ett märke som anger registreringstecken och som skall fästas på fordonet.

3 §
Basuppgifter

1. Över fordonet skall i registret införas åtminstone följande basuppgifter:

a) ägarens och innehavarens namn, adress och hemkommun, personbeteckning eller affärs- och samfundssignum, det polisdistrikt till vilket bostaden hör samt språk,

b) uppgift om ägaren och innehavaren är en fysisk eller juridisk person samt av vilken art innehavarens besittningsrätt är,

c) märke och typ,

d) kategori, grupp och beskaffenhet och fordonstypens typkod, om fordonet är av typbesiktad eller typgodkänd typ,

e) datum för ägarbyte,

f) ibruktagningsdagen eller, om den inte är känd, ibruktagningsåret,

g) datum för den första registreringen eller datum för senaste omregistrering,

h) tillverkningsnummer, registreringstecken och uppgifter om huruvida registreringsskylten upptar nationalitetsbeteckning,

i) datum för den registrerings- eller årsbesiktning samt ändrings- och kopplingsbesiktning som senast har förrättats,

j) uppgifter om trafikförsäkring, beskattning och bilinteckning,

k) användningsändamål samt begränsningar och villkor angående användning och registrering,

l) avregistreringsdatum samt vid behov uppgift om returnering av registreringsskyltar och returneringsdatum samt orsaken till avregistreringen,

m) eventuellt körförbud.

2. Som ett fordons hemort anses ägarens eller innehavarens hemkommun eller den kommun där det samfund som äger fordonet eller antecknats som dess innehavare är beläget.

3. Då ett fordon registreras utan att registreringsbesiktning krävs, skall i registret i stället för registreringsbesiktningens datum som datum för den första besiktningen antecknas registreringsdagen.

4. I registret kan dessutom antecknas de anordningar och mått som ligger till grund för bilskattefrihet samt andra uppgifter som Fordonsförvaltningscentralen anser nödvändiga.

5. I registret antecknas de uppgifter som skall lämnas i förhandsanmälan.

34 §
Fastsättning och användning av registreringsskyltar

1. Registreringsskyltarna skall fästas fram och bak på en bil, fram eller bak på en traktor och ett motorredskap, på båda sidorna på en snöskoter och bak på övriga fordon på de ställen som reserverats för skyltarna, i tvärgående riktning i förhållande till fordonet, i upprätt ställning eller med en lutning av högst 30° så att nedre kanten är utåt och så att ingen del av fordonet eller någon utrustning ens delvis täcker dem. Registreringsskylten skall vid behov förses med underlag eller inramas så att den inte skadas då fordonet används. Registreringsskylten får inte vikas, delas eller övertäckas och på den får inte fästas klistermärken eller andra märken eller skyltar.

2. Ändarna på de skruvar som fäster registreringsskyltarna skall målas i samma färg som skyltens botten eller täckas med en propp i samma färg som botten.

3. För ett fordon får inte användas och på det inte fästas andra registreringsskyltar än de som hör till fordonet och inte heller andra sådana skyltar eller bokstavs- eller sifferkombinationer som på ett vilseledande sätt påminner om en registreringsskylt, ett registreringstecken, ett förflyttningsmärke eller någon annan stats nationalitetsbeteckning.

4. Registreringsskyltarna skall hållas i ett sådant skick att registreringstecknet kan läsas utan svårighet i trafiken.

5. Registreringsskyltar på en bil som används för tillståndspliktig godstrafik skall fästas vid en skild gul ram med upphöjd kant vars bredd är 20 mm och som omger skyltarna.

36 §
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

1. Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:

a) registreringsskyltarna för bilar, motorcyklar, mopeder, fordon i kategori L5, lätta fyrhjulingar och släpvagnar upptar ett registreringstecken bestående av två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt registreringsskyltarna för bilar, motorcyklar och släpvagnar även nationalitetsbeteckning, om inte något annat föreskrivs nedan,

b) museifordon kan ges registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning,

c) registreringsskyltarna på tjänstebilar för främmande makters beskickningar och på bilar som tillhör medlemmar av beskickningarnas diplomatiska personal samt på bilar som tillhör någon som enligt vad utrikesministeriet bestämt jämställs med dem upptar bokstäverna CD och högst fyra av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten. Registreringsskyltarna på andra tull- och skattefria bilar som tillhör en beskickning eller en medlem av dess personal upptar bokstaven C och högst fem av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten,

d) på republikens presidents bil får i stället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen,

e) registreringsskyltar för snöskotrar, traktorer och motorredskap upptar ett registreringstecken bestående av ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten.

f) för ett fordon kan på ansökan ges registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning, om fordonet tidigare har haft sådana skyltar.

2. Registreringsskylten för ett exportregistrerat fordon upptar nationalitetsbeteckning, ett registreringstecken bestående av en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt i högra kanten i vitt på röd reflekterande botten det årtal och den månad då registreringen upphör.

3. En tullskylt upptar en bokstav, ett ordningsnummer och bokstäverna FIN i röd färg på vit reflekterande botten.

4. En provnummerskylt upptar ordet KOE, en bokstav och ett högst tresiffrigt tal i svart på gul reflekterande botten.

5. Siffror i registreringsskyltar avskiljs från bokstäver i registreringskylter med ett streck.

36 a §
Fastställande av registreringstecken

1. För ett fordon ges ett registreringstecken som fastställs slumpmässigt, om inte något annat föreskrivs i 36 §. Fordonsförvaltningscentralen kan likväl på ansökan för ett fordon ge ett visst registreringstecken (specialtecken). Registreringsskyltar som upptar ett specialtecken överlåts av den som utför registrering.

2. På ansökan som tillställts den som utför registrering kan för ett fordon ges ett registreringstecken som fordonet har haft tidigare. Ett registreringstecken av detta slag betraktas inte som ett specialtecken.

37 §
Nationalitetsbeteckning

1. Registreringsskyltar enligt 36 § 1 mom. a-punkten för bilar, motorcyklar och släpvagnar samt exportregistrerade fordon upptar en nationalitetsbeteckning enligt definitionen i bilagan till rådets förordning (EG) nr 2411/98 om erkännande vad gäller trafik inom gemenskapen av nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfordon och släpvagnar till motorfordon är registrerade så att den i artikel 2 första stycket i förordningen avsedda beteckningen för den medlemsstat där fordonet är registrerat är FIN.

2. På ansökan ges för bilar, motorcyklar och släpvagnar registreringsskyltar som saknar den nationalitetsbeteckning som avses i 1 mom. På ansökan kan sådana skyltar bytas till skyltar som avses i 1 mom.

3. Om en sådan nationalitetsbeteckning som förutsätts i den internationella vägtrafikkonventionen används på ett fordon skall den uppta bokstäverna FIN i svart på vit ovalformad botten. Ovalens vågräta diameter skall vara minst 175 mm och lodräta diameter minst 115 mm. Bokstävernas höjd skall vara 80 mm och streckbredden 10 mm. Till nationalitetsbeteckningen får inte fogas en flagga eller något annat märke.

51 §
Fordon som har registrerats i länder som anslutit sig till Genève- och Wien- konventionerna

3. Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. får en person som är fast bosatt i Finland här framföra ett i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet registrerat fordon av kategori N2 eller N3 jämte till fordonet kopplad släpvagn i syften som anknyter till godstransport under högst sju dagar. Framförandet får efter ankomsten till Finland omfatta endast framförande av fordonet till destinationsorten och det därpå följande framförandet av fordonet ut ur Finland. Fordonets förare skall genom anteckningar i fraktsedeln eller i något annat transportdokument kunna påvisa att det är fråga om sådant framförande som avses i detta moment.

4. Förutsättningarna för att ett fordon som avses i 1―3 mom. skall få användas är att

a) fordonet är försett med registreringsstatens registreringsskyltar och nationalitetsbeteckning,

b) fordonets eller fordonskombinationens huvudmått och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

c) för fordonet har tecknats en trafikförsäkring som gäller i Finland,

d) fordonets förare har med sig ett registerutdrag givet i registreringslandet och ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn, och

e) om en släpvagn har tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras, släpvagnen i stället för registreringsskylt har en nummerbeteckning given av ägaren eller en myndighet eller dragbilens registreringsskylt fästs bak på släpvagnen. I stället för registerutdrag skall dragbilens förare ha ett intyg från ägaren eller en myndighet över de massor som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har förrättats högst ett år tidigare.

56 §
Registrering av ett fordon som för eget bruk har införts i Finland i samband med inflyttning

1. Ett utomlands registrerat fordon som har förts in i Finland för eget bruk i samband med inflyttning skall av ägaren eller importören anmälas för registrering i Finland inom 30 dagar

a) efter importen om fordonets ägare vid ankomsten till Finland har för avsikt att bosätta sig varaktigt här, eller

b) efter att fordonets ägare efter ankomsten till Finland anses ha bosatt sig varaktigt här.

2. Om fordonet används i Finland i trafik före registreringen, skall det i tillämpliga delar uppfylla villkoren enligt 51 § 4 mom. eller 52 § 2 mom.

58 §
Registreringsbevis

Fordonsförvaltningscentralen kan på villkor som den bestämmer berättiga en i Finland registrerad organisation inom bilbranschen eller en avtalsregistrerare att utfärda registreringsbevis enligt ett internationellt vägtrafikavtal. Ett sådant registreringsbevis får utfärdas endast för ett i Finland registrerat fordon som till sin konstruktion och utrustning motsvarar bestämmelserna i avtalet och som är försett med nationalitetsbeteckning.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2001. Förordningens 51 § 3 och 4 mom. samt 56 § träder dock i kraft den 15 september 2000.

2. Registreringsskyltar som den som utför registrering har gett innan förordningen träder i kraft får fortfarande användas, om inte rätten att använda dem har begränsats till en särskilt föreskriven tidsperiod. Om registreringsskyltar innan denna förordning träder i kraft har överlämnats i enlighet med 33 § till som gör förhandsanmälan kan skyltarna i fråga om fordon som registreras för första gången tas i bruk ännu efter det att förordningen har trätt i kraft.

3. I stället för registreringsskyltar som givits för bilar, motorcyklar och släpvagnar innan denna förordning träder i kraft kan på ansökan ges registreringsskyltar som avses i 37 § 1 mom.

4. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Helsingfors den 24 augusti 2000

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Överingenjör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.