738/2000

Given i Helsingfors den 30 juni 2000

Lag om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987) 2 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 63 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten och 2 mom., 68 § 2 mom. 4 punkten, 73 § 2 mom. 4 punkten och 76 § 2 mom., av dessa lagrum 68 § 2 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 1271/1988, samt

fogas till 2 § 1 mom. en ny 6 punkt, till 8 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 63 § 1 mom. en ny 7 punkt och en ny 8 punkt samt ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag skall tillämpas


4) i de fall som nämns i 3 mom. på

a) innehav, tillverkning, överlåtelse, utförsel och införsel av i momentet avsedda ämnen,

b) innehav, tillverkning, montering, överlåtelse, utförsel och införsel av i momentet avsedda anordningar och aggregat, samt

c) innehav, överlåtelse, utförsel och införsel av i momentet avsett informationsmaterial på kärnenergiområdet,

5) i de fall, om vilka bestäms genom förordning, på ingående och fullgörande av sådant privaträttsligt avtal med främmande stat, utlänning eller utländskt samfund som gäller i 1―4 punkten nämnd verksamhet utanför Finlands gränser, om avtalet är av betydelse med avseende på spridningen av kärnvapen eller omfattas av förpliktelserna i de internationella avtal på kärnenergiområdet som Finland har ingått, samt

6) i de fall, om vilka bestäms genom förordning av statsrådet, på sådan forskningsoch utvecklingsverksamhet relaterad till kärnbränslecykeln som anges i artikel 18 punkt a i tilläggsprotokollet (FördrS / ) till avtalet rörande tillämpningen av artikel III.1 och III.4 i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen.


8 §
Skyldighet att ansöka om tillstånd

Tillstånd behövs dock inte för forskningsoch utvecklingsverksamhet enligt 2 § 1 mom. 6 punkten. I stället för ansökan om tillstånd skall verksamhetsidkaren årligen göra en anmälan till strålsäkerhetscentralen. Närmare bestämmelser om anmälan utfärdas genom förordning.


63 §
Tillsynsbefogenheter

För den övervakning som förutsetts i denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt i de internationella avtal på kärnenergiområdet som är förpliktande för Finland har strålsäkerhetscentralen rätt att

1) inspektera och följa den verksamhet som avses i 2 § 1 mom. 1―4 och 6 punkten och att i detta syfte få tillträde till en plats där sådan verksamhet utövas samt att där utföra de mätningar som övervakningen förutsätter, att ta och erhålla prov samt att installera de anordningar som övervakningen förutsätter,


5) förplikta den som bedriver i 2 § 1 mom. nämnd verksamhet att avge rapporter i enlighet med fastställda formulär, att lämna andra behövliga upplysningar och anmälningar samt att sköta materialbokföring och driftsbokföring i enlighet med fastställda formulär, och att granska sådan bokföring,

6) utfärda sådana åtgärdsförbud för fastighet som är nödvändiga för tryggande av säkerheten, då det på fastigheten finns utrymmen som avses i 3 § 5 punkten underpunkt b,

7) för övervakningen i syfte att förhindra spridningen av kärnvapen få tillträde till platser där sådan verksamhet enligt 2 § 1 mom. bedrivits där kärnämnen, malmer eller anrikade malmer använts liksom att där utföra sådana mätningar som övervakningen förutsätter, att ta och erhålla prov samt att installera de anordningar som övervakningen förutsätter, samt att

8) för övervakningen i syfte att förhindra spridningen av kärnvapen ta omgivningsprov och använda utrustning för detektering och mätning av strålning så att det kan säkerställas att verksamhet enligt 2 § 1 mom. inte bedrivs utan tillstånd och att de uppgifter som lämnats är riktiga.

Övervakningsbefogenheterna enligt 1 mom. gäller dock inte en lokal som används som bostad.

Vad som bestäms i 1 mom. 1, 2, 5, 7 och 8 punkten gäller även, i den omfattning som de för Finland förpliktande avtalen för fredlig användning av kärnenergi, som satts i kraft genom lag, samt avtalet om genomförande av artikel III.1 och III.4 i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen (FördrS 55/1995) och överenskommelsen med Amerikas förenta stater om samarbete rörande fredlig användning av kärnenergi (FördrS 37/1992), sådana av Finlands regering godkända inspektörer från Internationella atomenergiorganet och Europeiska atomenergigemenskapen samt andra personer som i närvaro av en representant för strålsäkerhetscentralen utför i avtalen nämnd övervakning.


68 §
Handräckning och beslag

Behörig polismyndighet har befogenhet att på begäran av handels- och industriministeriet eller strålsäkerhetscentralen företa husrannsakan eller kroppsvisitation för att eftersöka


4) ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial på kärnenergiområdet som någon innehaft, tillverkat, monterat, överlåtit, infört till landet eller försökt utföra från landet,

om detta har skett i strid med denna lag, samt befogenhet att förordna att kärnanläggning eller transportmedel vari den finns och ovan nämnda malmer, anrikade malmer, kärnämnen, kärnavfall, ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial skall tas i beslag. Beslaget gäller till dess ett med stöd av 73 § väckt ärende om förverkande av det som tagits i beslag har blivit slutligt avgjort eller domstolen eller polismyndigheten på framställning av den myndighet som begärt handräckning förordnar något annat.


73 §
Förverkandepåföljd

Med anledning av brott som avses i 72 § 1 mom. kan


4) ämne, anordning, aggregat och informationsmaterial på kärnenergiområdet som innehafts, tillverkats, monterats, överlåtits eller förts till eller från landet, eller värdet därav,

om denna lag eller med stöd därav utfärdade stadganden eller bestämmelser har överträtts, helt eller delvis dömas förbrutna till staten.


76 §
Anmälningsskyldighet för den som befriats från tillståndsplikt samt användning av kärnenergi utan tillstånd

Vad som i denna lag bestäms om tillståndshavarens skyldigheter och en myndighets övervaknings- och tvångsmedel med av seende på tillståndshavaren tillämpas även på den som förfar i strid med förbudet i 8 § 1 mom. eller den som bedriver forskningsoch utvecklingsverksamhet enligt 2 § 1 mom. 6 punkten.


Om denna lags ikraftträdande föreskrivs genom förordning av republikens president.

RP 5/2000
UtUB 3/2000
RSv 72/2000

Helsingfors den 30 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Tf. utrikesminister, Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.