732/2000

Given i Helsingfors den 10 augusti 2000

Statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från trafikministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. och 12 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådana de lyder i lag 145/2000:

1 §
Ministeriets uppgifter och organisation

Utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet (1522/1995) eller någon annanstans, föreskrivs om uppgifter för kommunikationsministeriets avdelningar och enheter i ministeriets arbetsordning. Vid ministeriet finns avdelningar och andra verksamhetsenheter i enlighet med vad som bestäms närmare i ministeriets arbetsordning.

2 §
Ministeriets tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef, avdelningschefer, biträdande avdelningschefer samt andra tjänstemän. Vid ministeriet kan dessutom finnas personal i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningschefen har titeln överdirektör.

3 §
Behörighetsvillkor för tjänster

Utöver vad som i 125 § 2 mom. grundlagen bestäms om de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster, förutsätts för en tjänst vid ministeriet sådan utbildning och sådana internationella färdigheter som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Utöver detta är behörighetsvillkor

1) för kanslichefen, avdelningschef, biträdande avdelningschef, regeringsråd och regeringssekreterare vad som bestäms i reglementet för statsrådet, samt

2) för byggnadsråd, trafikråd, kommunikationsråd, sjöfartsråd, råd för internationella ärenden, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, informationsdirektören, överingenjör och konsultativ tjänsteman högre högskoleexamen, som för byggnadsråd och överingenjör skall vara diplomingenjörsexamen, samt förtrogenhet med uppgifter som hör till tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga.

4 §
Besättande av tjänster

Om utnämning av kanslichefen bestäms i grundlagen.

Om utnämning av avdelningschef, biträdande avdelningschef, regeringsråd, byggnadsråd, kommunikationsråd, råd för internationella ärenden och regeringssekreterare bestäms i reglementet för statsrådet.

Trafikråd, sjöfartsråd, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, informationsdirektören, överingenjör samt konsultativ tjänsteman vars tjänsteställning motsvarar eller är högre än de ovan nämndas utnämns av statsrådet.

Andra tjänstemän än de som nämns i 1―3 mom. utnämns av ministeriet.

5 §
Utövande av beslutanderätten

Ministern avgör de ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet. Ministeriets tjänstemän avgör i enlighet med vad som bestäms genom ministeriets arbetsordning andra än principiellt viktiga eller vittgående ärenden om vilka ministeriet skall besluta.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman i annat fall skulle avgöra. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen och avdelningscheferna i ärenden som skall avgöras av en underlydande tjänsteman.

6 §
Förordnande om beredning

Kanslichefen kan bestämma att en tjänsteman vid ministeriet skall bereda och föredra ett ärende som annars skulle behandlas av någon annan tjänsteman eller själv överta beredningen eller föredragningen av ärendet. Samma rätt har i enskilda fall avdelningschefen i ett ärende som annars skulle behandlas av en underlydande tjänsteman.

7 §
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning bestäms utöver vad som föreskrivs i 1 och 5 § också om styrning av ministeriets förvaltningsområde, ledning av ministeriet, ledningsgrupperna vid ministeriet, de ledande tjänstemännens ställning och uppgifter, ställföreträdare samt om beredningen av ärenden vid ministeriet.

Arbetsordningen utfärdas genom förordning av ministeriet.

8 §
Hänvisningsbestämmelse

Om inte något annat föreskrivs gäller om ministeriet vad som bestäms i reglementet för statsrådet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2000 och genom den upphävs förordningen den 22 december 1994 om trafikministeriet (1386/1994) jämte ändringar. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 augusti 2000

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Kanslichef
Juhani Korpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.