731/2000

Given i Helsingfors den 10 augusti 2000

Statsrådets förordning om försvarsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av 9 och 12 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådana de lyder i lag 145/2000:

1 §
Ministeriets verksamhetsområde och organisation

Om försvarsministeriets verksamhetsområde och uppgifter bestäms i reglementet för statsrådet (1522/1995).

I ministeriets arbetsordning bestäms om avdelningarna och de övriga verksamhetsenheterna samt om deras uppgifter.

2 §
Utövande av beslutanderätten

De ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet avgörs av ministern. Ministeriets tjänstemän avgör dock i enlighet med vad som bestäms genom ministeriets arbetsordning andra än principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman i annat fall skulle avgöra. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen, avdelningscheferna och cheferna eller direktörerna för de övriga verksamhetsenheterna i ärenden som skall avgöras av en underlydande tjänsteman.

3 §
Arbetsordningen

I ministeriets arbetsordning bestäms också om styrning av ministeriets förvaltningsområde, ledning av ministeriet och ledningsgruppen vid ministeriet, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare samt om beredningen av ärenden.

4 §
Utnämning eller anställning av personal

Om utnämning av kanslichefen och officerarna bestäms i grundlagen.

Om utnämning av avdelningschef, regeringsråd, handelsråd, regeringssekreterare och konsultativ tjänsteman bestäms i reglementet för statsrådet.

Utvecklingsdirektör, fastighetsdirektör, ekonomidirektör, överforstmästare och miljödirektör utnämns av statsrådet.

Övriga tjänstemän utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen, avdelningschef och regeringsråd som avdelningschef samt regeringsråd och regeringssekreterare, vad som föreskrivs i reglementet för statsrådet, för avdelningschef som tjänstgör som officer dock behörighet för generalstjänst vid försvarsmakten,

2) för handelsråd, utvecklingsdirektör, fastighetsdirektör, konsultativ tjänsteman, ekonomidirektör, överforstmästare och miljödirektör högre högskoleexamen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

3) för äldre avdelningsstabsofficer och för säkerhets- och försvarskommitténs generalsekreterare och allmänna sekreterare enligt tjänstens art behörighet för överste- eller kommodorstjänst eller överstelöjtnants- eller kommendörstjänst vid försvarsmakten samt för avdelningsstabsofficer behörighet för majors- eller kommendörkaptens tjänst vid försvarsmakten,

4) för en annan tjänsteman som kan förordnas till extraordinarie föredragande vid statsrådet eller på vars uppgifter ställs motsvarande krav, högskoleexamen.

Av direktören eller chefen för en i 1 § 2 mom. avsedd annan verksamhetsenhet fordras dessutom i praktiken visad ledarförmåga.

I arbetsordningen anges de avdelningschefer och de direktörer eller chefer för någon annan verksamhetsenhet vilka kan ha titeln försvarsråd.

6 §
Rättigheter och skyldigheter för den som tjänstgör som officer

Om ett föreskrivet behörighetsvillkor för en tjänst vid ministeriet är behörighet för en bestämd officerstjänst vid försvarsmakten, gäller angående rätten för en officer som utnämnts på grundval av ett sådant behörig hetsvillkor att tillgodoräkna sig tjänsteår samt angående hans övriga rättigheter och skyldigheter utöver bestämmelserna i denna förordning i tillämpliga delar vad som bestäms om officerare vid försvarsmakten.

7 §
Hänvisningsbestämmelse

Om inte något annat föreskrivs i denna förordning gäller om ministeriet vad som bestäms i reglementet för statsrådet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2000.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 24 oktober 1997 om försvarsministeriet (952/1997) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 augusti 2000

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Pekka Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.