730/2000

Given i Helsingfors den 10 augusti 2000

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 12 § 1 mom., 16 § 2 mom., 17 och 19 §, den finska språkdräkten 20 § 1 mom., 21 § 1 och 2 mom., 22 §, 23 § 1 mom., 24 § 2 mom., 25 § 1 mom. och samt 26 § 1 och 2 mom., av dessa lagrum 16 § 2 mom., 17 och 19 §, 20 § 1 mom., 22 §, 24 § 2 mom. och 25 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 856/1999 samt 21 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 791/1997 samt 23 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda förordning och i förordning 642/1996, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 133 och 1027/1998 samt 255/2000, en ny 11 a-punkt som följer:

5 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


11 a) tillsättande av en delegation för förhandlingar om fördrag med främmande stater när förhandlingsområdet gäller flera än ett ministerium och beslutanderätten inte ankommer på republikens president,


12 §

I statsrådet finns följande ministerier:

1) statsrådets kansli,

2) utrikesministeriet,

3) justitieministeriet,

4) inrikesministeriet,

5) försvarsministeriet,

6) finansministeriet,

7) undervisningsministeriet,

8) jord- och skogsbruksministeriet,

9) kommunikationsministeriet,

10) handels- och industriministeriet,

11) social- och hälsovårdsministeriet,

12) arbetsministeriet,

13) miljöministeriet.

16 §

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör dessutom

högsta domstolen

högsta förvaltningsdomstolen

hovrätterna

förvaltningsdomstolarna

Ålands förvaltningsdomstol

tingsrätterna

jorddomstolarna

fängelsedomstolen

marknadsdomstolen

försäkringsdomstolen

arbetsdomstolen

riksåklagarämbetet

de statliga rättshjälpsbyråerna

häradenas åklagarämbeten och åklagaravdelningarna vid häradsämbetena

landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

häradenas exekutionsverk och exekutionsavdelningarna vid häradsämbetena

landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

fångvårdsväsendets fängelser och öppna anstalter, ungdomsfängelserna, tvångsinrättningarna, kurscentralerna, sinnessjukhuset för fångar och fångvårdens utbildningscentral

Kriminalvårdsföreningen

datasekretessnämnden och dataombudsmannens byrå

konkursombudsmannens byrå

rättspolitiska forskningsinstitutet

rättsregistercentralen

centralen för undersökning av olyckor

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

Sametinget.

17 §

Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) kommunindelningen och den övriga allmänna administrativa indelningen samt samordning av de administrativa indelningarna,

2) det allmänna utvecklandet av regionalförvaltningen,

3) det allmänna utvecklandet av statens lokalförvaltning,

4) dataförvaltningssamarbetet mellan statsförvaltningen och kommunalförvaltningen,

5) dataförvaltningssamarbetet inom regionalförvaltningen,

6) styrningen av anordnandet av tjänster i anslutning till elektronisk kommunikation inom förvaltningsärenden,

7) den allmänna ledningen av och tillsynen över länsstyrelserna samt övriga ärenden som gäller länsstyrelserna, till den del de inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

8) häradsförvaltningen,

9) folkbokföringen,

10) Finlands flagga och Finlands vapen,

11) kommunalförvaltningen,

12) kommunalekonomin,

13) den kommunala pensionsanstalten,

14) kommunala arbetsmarknadsverket,

15) Kommunernas garanticentral,

16) regionutvecklingen och samordning av de därmed förknippade programmen samt av planeringen och genomförandet av dessa program,

17) i lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) avsedda myndighetsuppgifter som gäller målen 1 och 2 samt Europeiska regionala utvecklingsfonden,

18) samordning av frågor som berör skärgården,

19) allmän ordning och säkerhet,

20) polisförvaltningen,

21) finskt pass, om ärendet inte hör till utrikesministeriet, identitetskort och elektroniskt identitetskort,

22) utlämning av brottslingar mellan Finland och de övriga nordiska länderna,

23) bevakningsföretagsverksamhet och inkvarteringsrörelsernas resandekort,

24) verksamhetsformer, förströelseanordningar och penninginsamlingar som grundar sig på lotterilagstiftningen,

25) verksamhetsformer i enlighet med lagstiftningen om skjut- och eggvapen,

26) offentliga tillställningar,

27) verksamhetsformer i enlighet med lagstiftningen om ordningsvakter,

28) personers inresor till och utresor från landet samt övervakningen av in- och utresor,

29) finskt medborgarskap,

30) utlänningars vistelse i landet samt fastställande av behovet av flyktingstatus och behovet av annat internationellt beskydd, om inte ärendet hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

31) räddningsväsendet,

32) gränsövervakning och gränskontroller,

33) konventioner som baserar sig på bestämmelserna i avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen och andra internationella förpliktelser till den del de gäller inrikesfrågor, om de inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter.

Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör dessutom

länsstyrelserna

befolkningsregistercentralen

häradsämbetena, polisinrättningarna i häradena samt magistraterna

centralkriminalpolisen

skyddspolisen

rörliga polisen

Polisyrkeshögskolan

polisskolan

polisens teknikcentral

Räddningsinstitutet

statens försöksnödcentraler

brandskyddsfonden

utlänningsverket

gränsbevakningsväsendet.

19 §

Till finansministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) den ekonomiska politiken och finanspolitiken,

2) den offentliga ekonomin,

3) den allmänna styrningen och samordningen av statens verksamhets- och ekonomiplanering, ramförfarandet och budgeten,

4) de allmänna grunderna gällande förvaltning, användning och överlåtelse av statens egendom samt övriga grunder för ekonomiförvaltningen,

5) avgiftsbelagd statlig verksamhet och de allmänna grunderna för avgifterna,

6) statens betalningsrörelse och betalningsberedskap,

7) statens fonder, till den del ärendena inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

8) de allmänna systemen för statens och dess ämbetsverks, affärsverks och andra inrättningars samt fonders räkenskaper, bokslut och övriga redovisningsväsende, revisionen av räkenskaper och hushållning samt bekämpning av fel och missbruk,

9) beskattning och tullar, ärenden gällande tullar dock bara om de inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

10) fördrag med främmande stater om beskattning och tullsamarbete samt övriga internationella förpliktelser som gäller beskattning och tullsamarbete, om dessa inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter,

11) den allmänna styrningen och övervakningen av statens upplåning och statsskulden, medelsanskaffning som sker genom värdepapperisering samt statsborgen, statsgarantier och därmed jämförbara förbindelser,

12) myntväsendet och betalningssystemet samt valutalagstiftningen,

13) kreditinstitutsverksamheten, värdepappersmarknaden samt options- och terminsmarknaden och de handels- och clearingsystem som har samband med dem, fondbolag, pantlåneinrättningar och andelslag som bedriver sparkasseverksamhet,

14) kapitalrörelserna, till den del ärendena inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

15) begränsning av användningen av indexvillkor i avtal,

16) verksamhetslinjerna för utvecklande av förvaltningen, den allmänna organiseringen av förvaltningen samt det allmänna utvecklandet av förvaltningens styrning och funktioner,

17) statens kommittéväsende, främjandet av samarbetet kring statsrådets informationstjänst och, för Finlands del, samordning av stödet för institutionell utveckling av de länder som ansöker om medlemskap i Europeiska unionen,

18) det allmänna utvecklandet av de statliga affärsverken samt allmänna bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som gäller affärsverken,

19) styrning och samordning av databehandlingen inom statsförvaltningen, av utvecklandet av dataförvaltningen och av datasäkerheten samt främjande av informationssamhällets utveckling,

20) statens statistikväsende,

21) statens arbetsgivar- och personalpolitik, personalens rättsliga ställning, den allmänna organiseringen av pensioner och övriga anställningsvillkor, statens arbetsmarknadspolitik och arbetsgivarverksamheten på centralnivå,

22) den centrala tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamheten vid statens ämbetsverk och inrättningar,

23) fastställandet av villkoren i tjänsteförhållande i de fall då ärendet inte omfattas av ett ämbetsverks behörighet samt fastställandet av anställningsvillkoren för verkställande direktörer i tjänsteförhållande vid statens affärsverk,

24) allmän effektivering av användningen av statens personalresurser,

25) överföringen av en tjänst till ett ämbetsverk inom ett annat ministeriums förvaltningsområde och överföringen av anslag för att användas av ett sådant ämbetsverk, om ärendet inte hör till statsrådets kanslis verksamhetsområde,

26) statens husbyggnadsverksamhet, statens fastighetsförmögenhet samt anskaffning och underhåll av ämbetslokaler, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde, fastställande av fastighetsenheter samt den allmänna styrningen av anskaffningen av lokaliteter för statens ämbetsverk och inrättningar och byggnadsmark för staten samt av användningen av lokaliteterna och byggnadsmarken,

27) Internationella Valutafonden, Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, Europeiska investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken, Nordiska miljöfinansieringsbolaget samt Europeiska revisionsrätten,

28) Finlands Bank,

29) statens säkerhetsfond och Jubileumsfonden för Finlands självständighet.

Till finansministeriets verksamhetsområde hör dessutom

revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin

statens pensionsnämnd

tjänstemannanämnden

statens pensionsfond

Statens ekonomiska forskningscentral

statskontoret

statens revisionsverk

skatteförvaltningen

tullverket

statistikcentralen

Centralen för förvaltningsutveckling

Statens fastighetsverk

Ab Myntverket i Finland

Oy Edita Ab

Engel-Koncernen Ab

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Leonia Abp

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Abp

Sponda Oyj

Solidium Oy

Tietokarhu Ab

Yrityspankki Skop Oyj

Kapiteeli Oy.

21 §

Till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) jordbruket och specialjordbruket jämte binäringar samt utvecklandet av landsbygden, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

2) forsknings-, utvecklings- och rådgivningsverksamhet inom lantbruket och specialjordbruket,

3) växtskydd samt kontrollverksamhet inom lantbruket,

4) skogsbruk och skogsforskning,

5) lantmäteriet, skiftesväsendet, kartverket och registreringsväsendet samt samanvändningen av geografisk information samt geodetiska undersökningar,

6) fiskeri-, vilt- och renhushållning,

7) veterinärmedicin, bekämpandet och förebyggandet av djursjukdomar samt djurskyddet,

8) veterinärernas utövning av sitt yrke,

9) livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel samt medicinsk behandling av djur,

10) statens jordegendom, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

11) gårdsbrukets utvecklingsfond och interventionsfonden för jordbruket,

12) vattenförsörjning och avloppsreglering, skydd mot översvämning, torrläggning och bevattning, flottning, driftsverksamhet i anslutning till reglerade vattendrag, uppfyllandet av förpliktelser som ankommer på innehavare av vattenrättsligt tillstånd, underhåll av jord- och vattenbyggnadskonstruktioner, dammsäkerhet, avvärjande av översvämnings- och isdammsskador, dikningsförrättningar samt förvaltning och skötsel av allmänna vattenområden eller annan användning och vård av vattentillgångar i nära anslutning till dessa.

Till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde hör dessutom

Avena Oy

lantmäteriverket

Forststyrelsen

lantbrukets forskningscentral

Skogsforskningsinstitutet

lantbruksekonomiska forskningsanstalten

kontrollcentralen för växtproduktion

geodetiska institutet

vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

anstalten för veterinärmedicin och livsmedel

jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Boreal Växtförädling Ab

Centralen för utsädespotatis

landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.


22 §

Till kommunikationsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) vägtrafik och fordon som används på väg,

2) järnvägar och järnvägstrafik,

3) civil luftfart samt flygplatser,

4) sjöfarten och övrig sjötrafik samt hamnar, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

5) trafikleder,

6) transport av farliga ämnen,

7) trafiklogistik och främjandet av utvecklandet av informationssamhället då det gäller trafikservice,

8) miljöfrågor inom trafiken, om de inte hör till miljöministeriets verksamhetsområde,

9) havsforskningen,

10) vädertjänsten samt atmosfärundersökningar och andra geofysikaliska undersökningar i samband därmed,

11) televerksamhet och telekommunikation,

12) främjandet av utvecklandet av informationssamhället och datasäkerhet särskilt då det gäller kommunikationsservicen, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

13) televisions- och radioverksamhet,

14) postverksamhet,

15) stödande av pressen med statliga medel, till den del ärendet inte hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde,

16) fördrag som sluts med främmande stater om väg- och järnvägstrafik, civil luftfart, meteorologi, havsforskning, sjöfart och annan sjötrafik samt kommunikation och postväsen samt andra internationella förpliktelser som gäller dessa ärenden, om dessa fördrag och förpliktelser inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter,

17) ärenden som gäller sommartid.

Till trafikministeriets verksamhetsområde hör dessutom

vägverket

sjöfartsverket

havsforskningsinstitutet

Luftfartsverket

meteorologiska institutet

Teleförvaltningscentralen

Banförvaltningscentralen

fordonsförvaltningscentralen

Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Raskone Oy

Finlands Bilbesiktnings Ab

Sonera Abp

Posten Finland Ab

Rundradion Ab

VR-Group Ab

Finnair Abp

Trafikskyddet.

Vad som i annan lagstiftning bestäms om trafikministeriet och dess uppgifter gäller efter ikraftträdandet av denna förordning kommunikationsministeriet.

23 §

Till handels- och industriministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) de allmänna verksamhetsbetingelserna för näringsverksamhet,

2) marknadens funktionsduglighet och främjande av konkurrens,

3) utrikeshandeln och företagens internationalisering,

4) verksamhetsbetingelserna för små och medelstora företag,

5) finansiering av företagsverksamhet samt företagsstöd, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

6) de regionala verksamhetsbetingelserna för företagsverksamhet,

7) utvecklande och utnyttjande av teknologi,

8) teknisk säkerhet och tillförlitlighet, inbegripet kontrollverksamhet, samt bedömning av överensstämmelsen med kraven, standardisering och kvalitetspolitik, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

9) industriell äganderätt,

10) styrning och reglering av näringsverksamheten, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

11) konsument- och livsmedelsfrågor, till den del de inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

12) energi,

13) statens ägarpolitik i aktiebolag samt ägarstyrning och ägartillsyn i fråga om dem, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

14) allmän administrativ styrning av och tillsyn över arbetskrafts- och näringscentralerna samt styrning och tillsyn i fråga om de ärenden centralerna sköter, om ärendet inte hör till jord- och skogsbruksministeriets eller arbetsministeriets verksamhetsområde.


24 §

Till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

folkhälsoinstitutet

läkemedelsverket

social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

strålsäkerhetscentralen

prövningsnämnden

rättsskyddscentralen för hälsovården

institutet för arbetshygien

arbetarskyddets distriktsförvaltning

arbetslöshetsnämnden

jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannens byrå

folkpensionsanstalten

Försäkringsinspektionen

Alko Ab

arbetarskyddsfonden

utbildnings- och avgångsbidragsfonden

arbetslöshetsförsäkringsfonden.

25 §

Till arbetsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) anställningsförhållande, arbetstid, systemen för medbestämmande i arbetslivet och andra arbetsmiljöfrågor samt kollektivavtal,

2) medling i arbetstvister,

3) service- och studieverksamhet för sjömän,

4) yrkesvägledning,

5) arbetsförmedling,

6) arbetskraftspolitisk vuxenutbildning,

7) arbetskraftens internationella rörlighet, inflyttning av utländsk arbetskraft samt övervakning i samband därmed,

8) sysselsättning och arbetslöshet,

9) ordnande av allmänna arbeten för att främja sysselsättningen, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

10) lönegaranti,

11) flyktingfrågor, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde, mottagning av asylsökande samt åtgärder för att främja invandrarnas placering i samhället,

12) emigration och återflyttning,

13) civiltjänst och reglering av användningen av arbetskraften samt arbetsplikt,

14) konventioner som ingås inom ramen för Internationella arbetsorganisationen,

15) tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet styrning av övervakningen av de ärenden angående anställningsförhållanden som avses i 1 punkten,

16) tillsammans med undervisningsministeriet förebyggande av rasism samt främjande av goda etniska förhållanden,

17) i lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) föreskrivna myndighetsuppgifter gällande mål 3 och Europeiska socialfonden.


26 §

Till miljöministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) luftvård, avfallsfrågor, bullerbekämpning, havsskydd, vattenvård och annan miljövård,

2) förebyggande och övervakning av miljöskador som användningen av kemikalier och genteknik förorsakar,

3) bekämpning av miljöskador,

4) främjande av miljökonsekvensbedömningen,

5) miljöekonomi

6) främjande av den allmänna miljömedvetenheten,

7) styrning av användningen av områden och av samhällsplaneringen,

8) naturvård, landskapsvård och utnyttjande av naturen för rekreation, om ärendet inte hör till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde,

9) den byggda miljön och vården av byggnadsarvet,

10) byggande och fastighetsförvaltning,

11) utvecklande av bostadsförhållandena samt statligt stöd för boende och byggande,

12) produktion, reparation och underhåll av bostäder,

13) bostadsmarknaden, bostadsfinansieringen och boendekostnaderna,

14) hyres- och bostadsrättsförhållanden,

15) statens bostadsfond och oljeskyddsfonden.

Till miljöministeriets verksamhetsområde hör dessutom

de regionala miljöcentralerna

miljötillståndsverken

Finlands miljöcentral

statens bostadsfond.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2000.

Helsingfors den 10 augusti 2000

Statsminister
Paavo Lipponen

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.