728/2000

Given i Helsingfors den 4 augusti 2000

Lag om handel med utsäde

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att upprätthålla en högklassig växtproduktion genom att främja tillgången på och användningen av utsäde som är av hög kvalitet och lämpligt för växtförhållandena i Finland samt lämnandet av behövliga uppgifter om utsädet.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på produktion, marknadsföring, import och export av utsäde för åker- och trädgårdsväxter. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om tillämpningen av denna lag då utsäde överlåts till odlare med stöd av odlingskontrakt samt om villkoren för tillämpningen.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) utsäde för sådd avsett frö och utsädespotatis,

2) marknadsföring försäljning eller annan överlåtelse av utsäde mot ersättning, lagring i försäljningssyfte, utbjudande till försäljning, tillhandahållande utan vederlag i kommersiellt syfte samt ställande av utsäde till förfogande, mot betalning eller gratis, på Europeiska unionens marknad för distribution eller användning inom unionen,

3) import införsel av utsäde från andra länder än medlemsstaterna i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4) export utförsel av utsäde till andra länder än medlemsstaterna i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5) certifikatutsäde ett officiellt certifierat parti av basutsäde eller certifikatutsäde vars försäljningsemballage har förslutits officiellt och försetts med garantibevis efter det att det vid granskningen av utsädesodlingen och kontrollen av ett officiellt taget prov på det iordningställda utsädespartiet har konstaterats att utsädespartiet är korrekt namngivet och sortrent och att det uppfyller kvalitetskraven för utsädeskategorin i fråga,

6) genetiskt modifierat utsäde utsäde som består av, innehåller eller har producerats utgående från en genetiskt modifierad organism, om det vetenskapligt kan bevisas att utsädets utvärderade egenskaper, bland dem den gen som utsädet innehåller, skiljer sig från motsvarande egenskaper hos sedvanligt utsäde,

7) näringsidkare en fysisk person eller en enskild eller offentlig juridisk person som yrkesmässigt producerar, förpackar, marknadsför, importerar eller exporterar utsäde.

2 kap.

Marknadsföring av utsäde

4 §
Certifikatutsäde

Endast certifikatutsäde får marknadsföras. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om kraven beträffande certifikatutsädets sortäkthet och kvalitet samt om de övriga förutsättningarna för certifiering, om certifieringen av utsäde, om marknadsföringen i Finland av utsäde som certifierats i något annat land samt om kraven beträffande produktion, hantering och lagring av certifikatutsäde.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. kan som icke-certifierat marknadsföras

1) små mängder utsäde som är avsett för vetenskapliga ändamål eller förädling,

2) små mängder utsäde som är avsett för andra försöksändamål, om utsädet är av en sort för vars del ansökan om godkännande för upptagande i den sortlista som avses i 5 § har gjorts och de odlingsvärdesförsök som krävs har utförts under två växtperioder,

3) icke-sortbetecknat kommersiellt utsäde som är avsett för produktion av vall- och foderväxter samt olje- och fiberväxter,

4) standardutsäde av köksväxter,

5) råpartier av utsäde som levereras för iordningställande och förpackande,

6) sortbetecknat spannmålsutsäde som ingått i försörjningsberedskapslager, om inte tillräckligt med certifikatutsäde på annat sätt kan levereras till marknaden för tryggande av utsädesförsörjningen,

7) utsäde av lantsorter i syfte att bevara den genetiska mångfalden.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om marknadsföringen av icke-certifierat utsäde som avses i 2 mom. samt om kraven på sortäkthet, kvalitet, produktion, hantering och lagring beträffande sådant utsäde.

5 §
Sortlista

En sortlista förs över sorterna av lantbruksväxter. En sort godkänns för upptagande i sortlistan om den är klart åtskiljbar, beständig och tillräckligt enhetlig samt har ett tillräckligt odlings- och bruksvärde. En förutsättning för att en genetiskt modifierad sort skall godkännas för upptagande i sortlistan är dessutom att den uppfyller villkoren i 8 § eller villkor utfärdade med stöd av den. Beslut om godkännande fattas av den i 9 § lagen om växtförädlarrätt (789/1992) avsedda växtsortsnämnden, som årligen publicerar en lista över de sorter den har godkänt.

Godkännandet av en sort för upptagande i sortlistan är i kraft till utgången av det tionde kalenderåret efter det år då sorten godkändes. Godkännandet kan upprepas, om det är motiverat på grund av att odlingen av sorten är betydande och om sorten alltjämt motsvarar förutsättningarna beträffande åtskiljbarhet, beständighet och enhetlighet. Ansökan om upprepande av godkännandet skall göras senast två år innan godkännandets giltighetstid upphör. Giltighetstiden för godkännandet skall förlängas tills vidare, tills beslut om upprepandet fattas.

Växtsortsnämnden skall återkalla godkännandet av en sort om

1) det genom undersökningar visas att sorten inte längre är åtskiljbar, beständig eller tillräckligt enhetlig, eller om

2) den som är ansvarig eller de som är ansvariga för sorten begär det, utom ifall upprätthållandet av sorten garanteras.

Växtsortsnämnden kan återkalla godkännandet av en sort om

1) bestämmelserna i denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den inte iakttas, eller om

2) det vid ansökan om godkännande eller under undersökningarna har lämnats oriktiga eller vilseledande uppgifter om de omständigheter utifrån vilka godkännandet görs.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för godkännande av en sort för upptagande i sortlistan, om godkännandets giltighet och återkallande, om sortnamn och andra uppgifter som skall antecknas i listan, om upprätthållandet av en sort, om det förfarande som skall iakttas när en sort godkänns för upptagande i eller stryks från listan samt om publiceringen och förandet av listan.

6 §
Marknadsföring av sorter

Vid marknadsföring av en sort skall det uppges om sortens lämplighet för växtförhållandena i Finland har utretts. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om anmälan.

7 §
Begränsningar i marknadsföringen av sorter

Jord- och skogsbruksministeriet kan förbjuda marknadsföring av utsäde av en sort av en lantbruksväxt i hela landet eller på ett bestämt område, om

1) sorten inte har godkänts för upptagande i den sortlista som avses i 5 § eller i Europeiska gemenskapens eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdets gemensamma sortlista för lantbruksväxter, eller om

2) odlingen av sorten skulle kunna orsaka skada för odlingen av andra arter eller sorter med avseende på växternas sundhet.

Om sorten har upptagits i sortlistan i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Europeiska gemenskapens eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdets gemensamma sortlista för lantbruksväxter iakttas, när ett förbud enligt 1 mom. meddelas, det förfarande som föreskrivs i avtalet om upprättandet av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8 §
Genetiskt modifierat utsäde

Utöver vad som föreskrivs i 4 § får genetiskt modifierat utsäde produceras och marknadsföras endast om nödvändiga undersökningar har utförts och andra nödvändiga åtgärder har vidtagits för konstaterande av och undvikande av negativa effekter för människors hälsa och miljön och det genetiskt modifierade utsädet har godkänts i ett förfarande enligt gentekniklagen (377/1995) eller annan lagstiftning om genomförande av Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och marknadsföring av utsäde.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de undersökningar och åtgärder som avses i 1 mom. och om godkännande av dem. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom utfärdas bestämmelser om förfarandet vid utförande och godkännande av undersökningar och åtgärder enligt 1 mom. till den del det är fråga om något annat förfarande än ett förfarande enligt gentekniklagen. Innan jordoch skogsbruksministeriet utfärdar bestämmelser enligt detta moment skall det begära utlåtande i saken av social- och hälsovårdsministeriet samt miljöministeriet.

9 §
Förpackande

Utsäde som är avsett att marknadsföras till en slutanvändare skall inneslutas i förpackningar. Förpackningar av certifikatutsäde skall förslutas under övervakning av Kontrollcentralen för växtproduktion eller på ett sätt som denna godtar. Kontrollcentralen kan i enskilda fall tillåta att utsäde levereras oförpackat till en slutanvändare, enligt vad som bestäms i Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och marknadsföring av utsäde.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om förpackandet av utsäde och om storleken av de partier som är avsedda för försäljning samt om leveransen av oförpackat utsäde till slutanvändare.

10 §
Märkning

De uppgifter om utsädet som köparen behöver skall anges på förpackningen eller i de dokument som medföljer utsädet. En del av uppgifterna kan lämnas som förhandsuppgifter, vilkas slutliga innehåll skall meddelas köparen senare.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om märkningen av förpackningar och utsädespartier, om de uppgifter som skall lämnas köparen och om offentliggörandet av dem samt om villkoren för användning av förhandsuppgifter.

3 kap.

Bedrivande av verksamhet

11 §
Förpackningstillstånd

Förpackande av utsäde för marknadsföring är tillåtet endast med stöd av tillstånd. Tillstånd kan beviljas för högst fem år i sänder. Beslut om beviljande av tillstånd fattas av Kontrollcentralen för växtproduktion, som innan tillståndet beviljas skall förrätta syn i sökandens lokaler för att utreda om det finns förutsättningar för att bevilja tillstånd.

Beviljandet av tillstånd förutsätter att sökanden förfogar över tillräckliga anordningar och annan utrustning samt yrkeskunnig personal, så att utsädespartierna kan göras marknadsföringsdugliga.

Näringsidkaren skall skriftligen underrätta Kontrollcentralen för växtproduktion om inledandet och avslutandet av den tillståndspliktiga verksamheten och om förändringar i verksamheten.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om beviljande av och ansökan om tillstånd, om tillståndsvillkoren samt om innehållet i anmälan och om anmälningsförfarandet.

Ett tillstånd kan återkallas, om förutsättningar för att bevilja det inte längre finns, om tillståndshavaren avsiktligt marknadsför utsäde i strid med certifieringskravet i 4 § eller om tillståndshavaren eller den som annars svarar för förpackandet har dömts till straff för utsädeshandelsförseelse enligt 34 §.

12 §
Anmälningsplikt

En näringsidkare som bedriver marknadsföring, import eller export av utsäde skall göra en skriftlig anmälan till Kontrollcentralen för växtproduktion om inledandet och avslutandet av sin verksamhet och om förändringar i den.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i anmälan och om anmälningsförfarandet.

13 §
Skyldighet att föra register

En näringsidkare som avses i 11 eller 12 § skall över sin verksamhet föra ett register ur vilket utan svårighet vid behov kan fås de uppgifter som behövs för tillsynen.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om registrets innehåll och uppläggning.

14 §
Ersättningsskyldighet

Den som iordningställt eller förpackat utsäde eller den som importerat utsäde till Finland skall ersätta en skada som orsakas användaren genom att utsädet inte motsvarar de uppgifter som har lämnats om det eller genom att utsädet är behäftat med något annat fel. Ersättningsskyldighet föreligger dock inte, om den av vilken skadestånd krävs visar att det är sannolikt att utsädet när det levererades till marknaden inte var behäftat med det fel som orsakat skadan.

I fråga om det ansvar som någon annan som levererar utsäde till marknaden har gäller köplagen (355/1987).

4 kap.

Myndigheter

15 §
Allmän styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen av och tillsynen över verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet.

16 §
Tillsynsmyndigheter

För verkställigheten av denna lag samt för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den efterföljs samt för organiseringen av tillsynen svarar Kontrollcentralen för växtproduktion. Kontrollcentralen för växtproduktion anlitar vid tillsynen arbetskraftsoch näringscentralernas landsbygdsavdelningar och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter. Utöver Kontrollcentralen för växtproduktion övervakar också tullverket importen av utsäde.

17 §
Certifieringsmyndighet

Kontrollcentralen för växtproduktion svarar för certifieringen av utsäde.

18 §
Auktoriserade inspektörer och provtagare

Utöver vad som bestäms i 16 § anlitar Kontrollcentralen för växtproduktion vid kontroll- och tillsynsuppgifter inspektörer och provtagare som den skriftligen har bemyndigat för uppdraget och som den själv övervakar. De auktoriserade inspektörerna och provtagarna handlar under tjänsteansvar.

På jäv för auktoriserade inspektörer och provtagare tillämpas vad som bestäms i 10 § lagen om förvaltningsförfarande (598/1982). Om en auktoriserad inspektör eller provtagare är förhindrad att utföra sitt uppdrag, kan Kontrollcentralen för växtproduktion förordna någon annan att tillfälligt sköta hans eller hennes uppgifter. På en tillfälligt förordnad person tillämps vad som föreskrivs om auktoriserade inspektörer och provtagare.

En auktoriserad inspektör eller provtagare skall vid verkställandet av inspektionen eller provtagningen fästa uppmärksamhet vid att näringsidkaren kan framföra sina synpunkter för inspektören eller provtagaren på sitt modersmål finska, svenska eller samiska. Om näringsidkaren inte behärskar det språk som enligt språklagen (148/1922) skall användas, skall inspektören eller provtagaren se till att inspektionen eller provtagningen verkställs så att nödvändig tolkning eller översättning enligt 22 § lagen om förvaltningsförfarande finns tillgänglig.

5 kap.

Kontroll och tillsyn

19 §
Allmänna principer för organiseringen av tillsynen

Produktionen, marknadsföringen, importen och exporten av utsäde skall övervakas objektivt och regelbundet, samt i synnerhet om det kan misstänkas att utsädet eller verksamhet i anknytning till handeln med utsäde inte uppfyller de krav som bestäms eller föreskrivs i denna lag eller med stöd av den. Tillsynsåtgärderna skall vara ändamålsenliga och på lämpligt sätt omfatta de olika stadierna inom produktionen, hanteringen och marknadsföringen av utsäde.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de allmänna principerna för organiseringen av tillsynen.

20 §
Tillsynsplan

Kontrollcentralen för växtproduktion skall årligen utarbeta en tillsynsplan för organiseringen av tillsynen. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om tillsynsplanen och dess innehåll.

21 §
Rätt att utföra kontroller

Tillsynsmyndigheterna samt de auktoriserade inspektörerna och provtagarna har rätt att för certifieringen, kontrollen och tillsynen granska utsädesodlingar samt odlingar och områden i närheten av dem, kontrollera utsäde och inspektera produktions- och förpackningsutrymmen, lagrings- och försäljningsställen samt transportmedel, näringsidkares bokföring och det register som avses i 13 § samt avgiftsfritt ta behövliga prov på utsädet. På hemfridsskyddade områden får kontroller utföras och prov tas endast om det finns grundad anledning att misstänka att någon gjort sig skyldig till förfarande som är straffbart enligt denna lag.

I Finland kan kontroller som myndigheterna i någon annan stat har utfört godkännas.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om utförandet av kontroller, tagandet och undersökningen av prov, godkännandet av kontroller som utförts i något annat land samt om det övriga kontroll- och tillsynsförfarandet.

22 §
Rätt att få upplysningar

Tillsynsmyndigheterna samt de auktoriserade inspektörerna och provtagarna har rätt att av näringsidkaren få de uppgifter och handlingar som behövs för kontroll och tillsyn enligt denna lag.

23 §
Utländska inspektörer

Vad som i 21 och 22 § bestäms om finska myndigheters rätt att utföra kontroller och få upplysningar gäller också Europeiska gemenskapens inspektörer samt utländska inspektörer som avses i ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland.

24 §
Tillsynsregister

Kontrollcentralen för växtproduktion för ett riksomfattande register för tillsynsändamål över de näringsidkare med förpackningstillstånd som avses i 11 § och över de anmälningsskyldiga näringsidkare som avses i 12 §.

I registret införs följande uppgifter:

1) namn och adress samt övrig kontaktinformation i fråga om den näringsidkare som har fått förpackningstillstånd eller är anmälningsskyldig,

2) adresser och kontaktinformation för verksamhetsställena,

3) bransch,

4) nummer och giltighetstid för förpackningstillståndet eller det nummer under vilket en anmälningsskyldig näringsidkare har upptagits i registret,

5) med stöd av 29―31 och 34 § fattade beslut om förbud, straff och andra åtgärder.

Uppgifterna avförs ur registret när tre år förflutit efter det att näringsidkaren har meddelat Kontrollcentralen för växtproduktion att verksamheten har upphört.

På inhämtande av personuppgifter och införande av dem i de register som avses i 1 mom. samt på användande och utlämnande av uppgifterna i registren tillämpas i övrigt personuppgiftslagen (532/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Närmare bestämmelser om förandet av registren kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

25 §
Offentliggörande av tillsynsresultat

Kontrollcentralen för växtproduktion offentliggör tillsynsresultaten. Kontrollcentralen kan lämna ut uppgifter som insamlats vid tillsyns- och kontrollverksamheten till sådana sortägare som avses i 1 § lagen om växtförädlarrätt.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om offentliggörandet av tillsynsresultaten och utlämnandet av uppgifter.

26 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag enligt denna lag har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämna ut uppgifterna till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott som avses i 5 kap. 1 § tvångsmedelslagen (450/1987) samt till de myndigheter som avses i 15―17 § i denna lag för utförandet av uppgifter enligt denna lag.

27 §
Avgifter

För prestationer enligt denna lag kan avgifter tas ut till staten enligt vad som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

28 §
Arvoden och kostnadsersättningar

Till inspektörer och provtagare som Kontrollcentralen för växtproduktion har auktoriserat kan inom ramen för statsbudgeten betalas arvoden och kostnadsersättningar för kontroller och provtagning. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om betalningen av arvoden och ersättningar samt om grunderna för dem.

6 kap.

Administrativa tvångsmedel

29 §
Marknadsföringsförbud för utsäde

Kontrollcentralen för växtproduktion kan förbjuda marknadsföringen av ett visst parti utsäde eller förbjuda ett packeri eller en näringsidkare som bedriver marknadsföring, import eller export av utsäde att marknadsföra utsäde, om utsädet, förpackandet av det eller märkningarna inte uppfyller de krav som bestäms och föreskrivs i denna lag eller med stöd av den. Förbudet kan också meddelas för den tid under vilken nödvändiga undersökningar utförs för utredande av om kraven uppfylls, om det finns grundad anledning att misstänka att utsädet, förpackandet av det eller märkningarna inte uppfyller kraven. Kontrollcentralen för växtproduktion kan märka utsädet på lämpligt sätt för att hindra marknadsföring.

Ett förbud skall meddelas för viss tid, om det är möjligt att avhjälpa den bristfällighet som ligger till grund för förbudet. Förbudet skall upphävas utan dröjsmål, om bristfälligheten har avhjälpts eller om den inte längre är av betydelse med tanke på förbudet.

Om saken inte tål uppskov, kan utöver Kontrollcentralen för växtproduktion också någon annan tillsynsmyndighet som avses i 16 § temporärt förbjuda marknadsföringen av ett utsädesparti. Förbudet skall utan dröjsmål hänskjutas till Kontrollcentralen för växtproduktion. Förbudet upphör att gälla, om Kontrollcentralen för växtproduktion inte har fattat ett i 1 mom. avsett beslut om utsädespartiet eller om marknadsföring av utsädet inom en vecka från meddelandet av förbudet.

30 §
Förordnande om förstörande eller utförsel

Om marknadsföring av utsäde har förbjudits med stöd av 7 eller 29 §, kan Kontrollcentralen för växtproduktion tillåta att utsädet används för något annat ändamål än som utsäde eller bestämma att utsädet skall föras ut ur landet eller förstöras. Till beslutet kan fogas villkor om det förfarande som skall iakttas när beslutet verkställs.

31 §
Vite och tvångsutförande

Kontrollcentralen för växtproduktion kan förena ett förbud enligt 29 § 1 mom. eller ett i 30 § avsett beslut om användning av utsäde eller förordnande om förstörande eller utförsel av utsäde med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.

I ett ärende som gäller vite, hot om tvångsutförande eller tvångsutförande iakttas viteslagen (1113/1990).

7 kap.

Särskilda bestämmelser

32 §
Ändringssökande

I beslut som Kontrollcentralen för växtproduktion har fattat med stöd av denna lag samt i beslut som växtsortsnämnden har fattat om en ansökan om godkännande av en sort söks genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd med iakttagande av vad som i förvaltningsprocesslagen (586/1996) bestäms om sökande av ändring. Besvärsskriften som gäller beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd kan lämnas in också till Kontrollcentralen för växtproduktion, vilken utan dröjsmål skall sända besvärsskriften samt de handlingar som föreligger i ärendet och sitt utlåtande om besvären till besvärsnämnden.

Ändring i beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen med iakttagande av vad som föreskrivs om ändringssökande i förvaltningsprocesslagen.

Ändring i beslut om temporärt marknadsföringsförbud som avses i 29 § 3 mom. får inte sökas genom särskilda besvär.

33 §
Verkställighet

I ett beslut som fattas med stöd av denna lag kan bestämmas att beslutet skall iakttas innan det har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

34 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) producerar eller marknadsför utsäde i strid med 4 eller 8 § eller i strid med bestämmelser som utfärdats med stöd av dem eller som bryter mot ett förbud som meddelats med stöd av 7 §,

2) marknadsför utsäde som inte uppfyller de krav som i denna lag och de med stöd av den utfärdade bestämmelserna eller föreskrifterna ställs på utsäde eller på förpackande eller märkning av det,

3) förpackar utsäde utan tillstånd som avses i 11 §,

4) försummar anmälningsplikten enligt 12 § 1 mom., eller

5) försummar att föra register enligt 13 § 1 mom.

skall för utsädeshandelsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

På de myndigheters vägnar som avses i 4 kap. anmäler Kontrollcentralen för växtproduktion förseelser enligt 1 mom. till åtalsprövning. Anmälan behöver inte göras, om förseelsen som helhet betraktad skall anses som uppenbart ringa. I sådana fall kan kontrollcentralen ge den näringsidkare som gjort sig skyldig till förseelsen en skriftlig anmärkning, där denne uppmanas att korrigera felen.

35 §
Förverkandepåföljd

Om utsäde har marknadsförts i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den kan utsädet jämte förpackning eller en del av utsädet eller värdet av dessa helt eller delvis dömas förverkade till staten, om detta inte är oskäligt med beaktande av omständigheterna. Angående förverkandet till staten av den ekonomiska fördel en utsädeshandelsförseelse har berett liksom av föremål eller annan egendom som har använts för brottet iakttas 2 kap. 16 § strafflagen (39/1889).

36 §
Handräckning

Tillsynsmyndigheterna har rätt att få handräckning av andra myndigheter för utförande av uppgifter enligt denna lag eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

37 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 2000.

Genom denna lag upphävs lagen den 26 februari 1993 om handel med utsäde (233/1993) jämte ändringar (den upphävda lagen). Beslut som jord- och skogsbruksministeriet har fattat med stöd av den upphävda lagen förblir dock, till den del de inte står i strid med denna lag, i kraft tills något annat bestäms.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

38 §
Övergångsbestämmelser

En näringsidkare som innan denna lag trätt i kraft har förpackat utsäde med stöd av tillstånd enligt 13 § 1 mom. i den upphävda lagen får bedriva verksamhet som avses i 11 § 1 mom. i denna lag i två år från denna lags ikraftträdande utan att ansöka om tillstånd enligt det nämnda momentet.

En näringsidkare som innan denna lag trätt i kraft har gjort en anmälan enligt 12 § i den upphävda lagen får bedriva verksamhet som avses i 12 § 1 mom. i denna lag utan att göra en anmälan om det.

RP 45/2000
JsUB 7/2000
RSv 88/2000
Rådets direktiv: 1) 66/400/EG (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2290/66, 2) 66/401/EG (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66, 3) 66/402/EG (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66, 4) 66/403/EG (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2320/66, 5) 69/208/EG nr L 169, 10.7.1969, s. 3, 6) 70/457/EG (EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 1 7) 70/458/EG (EGT nr L 225, 12.101970, s. 7, 8) 98/95/EY (EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 1, 9) 98/96/EY (EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 27).

Helsingfors den 4 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.