720/2000

Given i Helsingfors den 4 augusti 2000

Lag om ändring av 2 § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 1 juli 1988 om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 748/1996, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Lagen tillämpas varken i riksdagens, republikens presidents, statsrevisorernas eller riksdagens justitieombudsmans kansli, i sta- tens revisionsverk eller i Finlands Bank eller folkpensionsanstalten. Bestämmelserna i 15 a § tillämpas inte på republikens presidents verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 68/2000
GrUB 10/2000
RSv 98/2000

Helsingfors den 4 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.