713/2000

Given i Helsingfors den 4 augusti 2000

Lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens innehåll

Vid ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

1) ges privatpersoner upplysningar och råd om skötseln av ekonomi och skulder,

2) biträds privatpersoner vid utarbetandet av en hushållsbudget,

3) utreds på vilket sätt en gäldenärs ekonomiska problem kan lösas och biträds en gäldenär som utreder möjligheterna att nå förlikning med sina fordringsägare,

4) biträds en gäldenär vid skötseln av ärenden i anslutning till skuldsanering, i synnerhet vid upprättandet av en skuldsaneringsansökan och andra utredningar och handlingar som förutsätts i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), samt

5) hänvisas gäldenären att vid behov söka juridisk hjälp.

Ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster enligt denna lag är avgiftsfria för kunden.

2 §
Ordnande av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Konsumentverket har hand om den allmänna ledningen och styrningen av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen samt tillsynen över dem.

Länsstyrelsen svarar för att ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning i tillräcklig utsträckning finns att tillgå inom hela länet.

Länsstyrelsen och kommunerna svarar för att ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster ordnas enligt vad som bestäms i 3 §.

3 §
Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning som ordnas av kommunen och länsstyrelsen

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning ordnas i första hand så att kommunen med länsstyrelsen ingår ett avtal som avses i 2 § 2 mom. kommunallagen (365/1995) och i avtalet förbinder sig att tillhandahålla ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning för dem som är bosatta i kommunen. Länsstyrelsen och kommunerna kan komma överens om att en kommun skall sköta denna uppgift för en eller flera andra kommuners räkning.

En kommun kan ordna ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning genom att inrätta en eller flera tjänster eller på arbetsavtal baserade uppgifter som ekonomisk rådgivare och skuldrådgivare. En sådan tjänst eller uppgift kan även vara en deltidstjänst eller en deltidsuppgift. Tjänsten eller uppgiften kan kombineras med en annan tjänst eller en annan uppgift i kommunen, om inte detta påverkar en behörig skötsel av uppgifterna. Tjänsten eller uppgiften kan inrättas gemensamt av flera kommuner så som bestäms i kommunallagen. En kommun kan också se till att ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster tillhandahålls genom att köpa tjänsterna av en tjänsteproducent som är lämplig för uppgiften.

Om en kommun inte omfattas av något sådant avtal som avses i 1 mom., skall länsstyrelsen köpa tjänsterna av en tjänsteproducent som är lämplig för uppgiften.

4 §
Ersättning av statens medel

Ersättning till den som ordnar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster betalas av statens medel enligt grunder som handels- och industriministeriet fastställer på framställning av Konsumentverket. Ersättningen bestäms så att den motsvarar kostnaderna för ändamålsenlig produktion av tjänsterna.

5 §
Avtal om ordnande av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

I ett avtal om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning enligt 3 § skall avtalas åtminstone om

1) den ekonomiska rådgivningsenhetens och skuldrådgivningsenhetens verksamhetsområde,

2) antalet serviceställen inom verksamhetsområdet samt deras placering,

3) antalet personer som står till tjänst med ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning,

4) hur den ekonomiska rådgivningsverksamheten och skuldrådgivningsverksamheten följs och tillsynen över den utövas,

5) betalning av ersättning,

6) avtalets giltighetstid, samt om

7) uppsägning och hävning av avtalet.

Avtalstvister skall behandlas såsom förvaltningstvistemål vid behörig förvaltningsdomstol enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

6 §
Behörighet för ekonomisk rådgivare och skuldrådgivare

Den som står till tjänst med ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning som avses i denna lag skall ha den skicklighet och erfarenhet som en behörig skötsel av uppdraget förutsätter. Närmare bestämmelser om en sådan persons behörighet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Utlämnande av uppgifter

Den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster är skyldig att för uppföljningen och tillsynen samt för fastställandet av ersättningen lämna länsstyrelsen och Konsumentverket behövliga uppgifter om sin verksamhet.

8 §
Skyldighet att återbetala ersättning

Den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster är skyldig att helt eller delvis återbetala ersättningen, om den har betalts på väsentligen oriktiga grunder eller ersättningstagaren har lämnat felaktiga uppgifter som väsentligt har påverkat utbetalningen av ersättningen eller förfarit svikligt.

9 §
Tystnadsplikt

Angående tystnadsplikten för den som står till tjänst med ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning enligt denna lag gäller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

10 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

11 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 september 2000. Ersättning som avses i lagens 4 § betalas dock inte för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning som ordnas före den 1 januari 2001.

RP 37/2000
EkUB 16/2000
RSv 92/2000

Helsingfors den 4 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.