708/2000

Given i Helsingfors den 27 juli 2000

Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 januari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om de avgifter som bärs upp för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka bärs upp en fast avgift är:

1) Intyg, utdrag och kopior

― diarieintyg och -utdrag 100 mk

― kopior av handlingar 4 mk/sida

― styrkande av riktigheten hos handlingar 20 mk/handling

― expeditionsavgift 20 mk/försändelse

3 §
Prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder

Sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som bygger på beställning eller uppdragsgivning och som Statens bostadsfond prissätter på affärsekonomiska grunder är:

1) försäljning av metoder, datasystem, program, statistik och motsvarande prestationer samt överlåtelse av rätten att använda dem

2) planering, uppsättning och underhåll av datasystem

3) överlåtelse av data samt direktanvändning av datasystem, om inte annat bestäms i 2 mom.

4) expert- och utbildningstjänster

5) informationssökningar och fjärrlån

6) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer

7) användning av lokaliteter

8) andra än i 2 § avsedda kopior samt

9) andra motsvarande prestationer

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt nationell överlåtelse av data för undersökning och utbildning uppbärs ingen avgift, om detta bygger på reciprocitet eller allmän internationell eller nationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som Statens bostadsfond satt upp.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000 och är i kraft till den 31 december 2001.

För prestationer i ärenden som anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande uppbärs avgift enligt de bestämmelser som gällde innan denna förordning trädde ikraft.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets beslut av den 28 december 1995 om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer (1802/1995).

Helsingfors den 27 juli 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.