707/2000

Given i Helsingfors den 25 juli 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande och stödjande av producentorganisationer inom fiskerinäringen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 25 juli 1997 om godkännande och stödjande av producentorganisationer inom fiskerinäringen (727/1997) 1 § 2 mom. 4 punkten samt 8 och 10―12 §, av dessa lagrum 1 § 2 mom. 4 punkten och 8 § sådana de lyder i beslut 16/2000, samt

fogas till beslutet nya 8 a och 8 b § samt en ny 14 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta beslut skall iakttas utöver vad som bestäms i


4) rådets förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn, nedan strukturförordningen, samt kommissionens förordning (EG) nr 908/2000 om föreskrifter för beräkning av stöd som medlemsstaterna beviljat till producentorganisationer inom sektorn för fiskeri och vattenbruk,


8 §
Interventionsersättning

Den i grundförordningen avsedda ekonomiska kompensationen för återtagande från marknaden (interventionsersättning) söks hos jord- och skogsbruksministeriet.

8 a §
Interventionshamnar

Interventionsersättning för strömming kan beviljas för strömming som har landats i hamnarna i Klamila (Vederlax), Kotka, Spjutsundet (Pyttis), Valkom (Lovisa), Helsingfors fiskehamn, Hangö fiskehamn, Kasnäs (Dragsfjärd), Käldinge (Nagu), Jurmo (Brändö), Kumlinge, Hummelvik (Vårdö), Hamnsundet (Saltvik), Korrvik (Mariehamn), Käringssund (Eckerö), Tuomarainen (Tövsala), Löpö (Gustavs), Suukari (Nystad), Raumo, Vasikkari (Björneborg), Räfsö (Björneborg), Kaskö, Bergö (Malax), Långskäret (Vasa), Klobbskat (Korsholm), Mansikkakari (Himango), Rahja (Kalajoki), Elävisluoto (Pyhäjoki), Riutunkari (Oulunsalo), Marjaniemi (Karlö) och Kiviniemi (Haukipudas).

8 b §
Anmälnings- och behandlingsskyldighet

Den som ansöker om interventionsersättning skall till arbetskrafts- och näringscentralen i regionen göra anmälan om varje fiskparti som återtas från marknaden minst tre timmar före återtagandet. Sökanden skall på en för ändamålet avsedd blankett inom 48 timmar efter återtagandet tillställa arbetskrafts- och näringscentralen uppgifter om det parti som återtas från marknaden.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan bestämma att ett återtaget parti fisk skall färgas så att det avviker från fisk som är avsedd att användas som människoföda.

10 §
Särskilt godkännande

Det särskilda godkännande som avses i grundförordningen samt stöd för de planer för förbättring av produkternas kvalitet som ingivits av sådana producentorganisationer som fått särskilt godkännande söks hos jordoch skogsbruksministeriet.

11 §
Återkrav av stöd

På återkrav av stöd som avses i denna förordning tillämpas vad som föreskrivs om återkrav i gemenskapens lagstiftning och i 9 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik samt 37 § lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) och 7 § lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

12 §
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet samt arbetskrafts- och näringscentralerna övervakar att producentorganisationens verksamhet uppfyller kraven i gemenskapens lagstiftning och denna förordning. På övervakningen tillämpas vad som föreskrivs om övervakning i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik.

14 §
Hänvisningsbestämmelse

Uppgifter som enligt denna förordning hör till arbetskrafts- och näringscentralerna sköts på Åland av länsstyrelsen enligt 2 § 3 mom. lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).


Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2000.

Rådets förordning (EEG) nr 3759/92; EGT nr L 388, 31.12.1992, s. 1
Rådets förordning (EEG) nr 105/76; EGT nr L 20, 28.1.1976, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2792/1999; EGT nr L 337, 30.12.1999, s. 10
Kommissionens förordning (EG) nr 908/2000; EGT nr L 105, 3.5.2000, s. 15

Helsingfors den 25 juli 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Fiskeriöverinspektör
Harry Kaasinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.