687/2000

Given i Helsingfors den 14 juli 2000

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/1982) mellanrubriken före 48 §, 49―52 § och mellanrubriken före sistnämnda paragraf, 53―60 § och mellanrubriken före sistnämnda paragraf, 63, 65 och 66 § och mellanrubriken före sistnämnda paragraf samt 67, 125 och 130 §,

av dessa lagrum 49 och 50 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1355/1993, 55 § sådan den lyder i lag 562/1995 och 125 § sådan den lyder i nämnda lag 1355/1993,

ändras 3 § 1 och 2 mom., 7 § 2 mom., 15 § 1 mom., 18 och 62 §, 69 § 3 mom., 75 § 1 punkten och 79 § 1 och 3 mom.,

av dessa lagrum 3 § 2 mom., 7 § 2 mom. och 79 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1355/1993 och 75 § 1 punkten sådan den lyder i lag 493/1997, samt

fogas till lagen en ny 17 a § och till lagen, i stället för det 86 § 2 mom. som upphävts genom lag 328/1998 ett nytt 2 mom., som följer:

3 §

Ett fiskelag enligt denna lag utgörs av ett sådant delägarlag som avses i lagen om samfälligheter (758/1989) och som bildas av delägarna i ett samfällt fiskevatten.

För främjande av fiskerihushållningen och förverkligande av de övriga syften som nämns i 1 § indelas vattenområdena, oberoende av ägandeförhållandena samt den kommunala och den statsförvaltningsrelaterade indelningen, i fiskeområden.


7 §

Om annat fiske inom ett vattenområde som avses i 1 mom. beslutar fiskeområdet. Vid beslutet skall särskilt yrkesfiskarnas behov beaktas. Fiskeområdet får ta ut en skälig avgift för sådant fiske som avses i detta moment. Fiskeområdet får använda de influtna avgiftsmedlen till vård av fiskbeståndet i det vattendrag där det allmänna vattenområdet är beläget.

15 §

Den som har fiskerätt inom ett visst vattenområde kan arrendera ut den. Ett fiskelag kan arrendera ut ett till fiskelaget hörande vattenområde enligt vad som bestäms i lagen om samfälligheter.


17 a §

Om en fastighet, som är delägare i ett samfällt område, tillsammans med fiskerätt har arrenderats ut på det sätt som föreskrivs i 5 kap. jordlegolagen (258/1966), har arrendatorn rätt att vid delägarstämmorna under den tid arrendeavtalet är i kraft föra talan i angelägenheter som gäller fisket, om inte arrendegivaren för denna talan eller om inte något annat har överenskommits.

18 §

En delägare i ett samfällt vattenområde får utan de övriga delägarnas samtycke ge någon annan tillstånd att utan eller mot vederlag nyttja fiskerätt som tillkommer delägaren inom området. I övrigt gäller vad som någon annanstans i lag bestäms om utövande av delägarnas beslutanderätt i fråga om sådan samfälld egendom.

62 §

Om inte något annat beslutas om nyttjandet av fiskevatten, fördelas redskapsenheterna mellan delägarna i ett samfällt fiskevatten i enlighet med delägarnas andelar i vattenområdet. Fiskelaget kan utfärda närmare föreskrifter om nyttjandet av den fiskerätt som tillkommer delägarna.

69 §

Om förändrade förhållanden eller särskilda skäl förutsätter det kan frågan om delning av fiskeområde, dess förenande med ett annat fiskeområde eller ändring av dess gränser föreläggas arbetskrafts- och näringscentralen för avgörande. Ansökan om detta kan göras hos arbetskrafts- och näringscentralen av ett fiskeområde, ett fiskelag, en ägare av vattenområde eller en innehavare av fiskerätt. Arbetskrafts- och näringscentralen kan, efter att ha hört de berörda fiskeområdena, fiskelagen samt ägarna av vattenområden, också på eget initiativ besluta om ändring av ett fiskeområdes gränser. Uppkommer oklarhet om vilken arbetskrafts- och näringscentral som är behörig att ändra gränserna för ett fiskeområde, avgör jord- och skogsbruksministeriet behörighetsfrågan.

75 §

Fiskeområdets stämma har till uppgift att

1) avgöra de ärenden som avses i 7 § 2 mom., 11 § 3 mom., 16 § 3 mom., 26 § 2 och 4 mom., 32 § 2 och 3 mom., 35 § 2 mom., 37 § 2 mom., 43 §, 46 § 1 mom. samt 79 och 81 §,


79 §

För uppnående av de mål som anges i 1 § skall fiskeområdet inom en tid som bestäms av arbetskrafts- och näringscentralen ta i bruk en plan för nyttjande och vård av området, vilken innefattar en utredning om fiskbeståndens tillstånd inom fiskeområdet samt de allmänna riktlinjerna för vården av fiskevattnen och ordnandet av fisket. Planen kan vara gemensam för flera fiskeområden.


Vid uppgörande av planer för nyttjande och vård skall beaktas vad som bestäms i denna lag och särskilt i 1 och 2 §. Vid beredning av planer för nyttjande och vård skall också dras försorg om att tillräcklig samverkan ordnas med andra fiskeområden och fiskerimyndigheterna.

86 §

Om fiskeområdet är beläget inom flera arbetskrafts- och näringscentralers verksamhetsområde, behandlas ärenden som gäller fiskeområdet vid den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde största delen av fiskeområdets vattenareal är belägen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Utan hinder av denna lag förblir de avtal om utarrendering eller annan överlåtelse av fiskerätt eller andra avtal som före denna lags ikraftträdande har ingåtts med stöd av lagen om fiske (286/1982) i kraft.

Konstituerade fiskelag utgör i lagen om samfälligheter avsedda konstituerade delägarlag i enlighet med de stadgar för de nämnda fiskelagen som var i kraft vid denna lags ikraftträdande, till dess att dessa stadgar har reviderats så att de överensstämmer med lagen om samfälligheter. Till den del stadgarna står i strid med lagen om samfälligheter, iakttas dock lagen om samfälligheter.

Fiskelagets styrelse fortsätter som styrelse för delägarlaget för det samfällda vattenområdet till dess att nya styrelsemedlemmar väljs vid delägarstämman.

Om fiskelaget har tillgångar eller skulder när denna lag träder i kraft, anses dessa som tillgångar och skulder för delägarlaget för det samfällda vattenområdet.

RP 198/1999
JsUB 6/2000
RSv 70/2000

Helsingfors den 14 juli 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.