675/2000

Given i Helsingfors den 6 juli 2000

Handels- och industriministeriets förordning om kaffe- och cikoriaextrakt

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om kaffe- och cikoriaextrakt.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller sådana kaffe- och cikoriaextrakt som definieras i bilagan.

Denna förordning gäller inte "café torrefacto soluble"-produkter.

2 kap.

Sammansättning och förpacknings- påskrifter

3 §
Varubeteckningar

De beteckningar som anges i bilagan får användas endast för de varor som definieras i bilagan och skall användas i handeln.

Beteckningen skall dock kompletteras med uttrycket "pasta" eller "i pastaform" eller "flytande" eller "i flytande form".

Beteckningen får kompletteras med uttrycket "koncentrerat" förutsatt att kaffetorrsubstanshalten i flytande kaffeextrakt överstiger 25 viktprocent eller cikoriatorrsubstanshalten i flytande cikoriaextrakt överstiger 45 viktprocent.

4 §
Övriga förpackningspåskrifter

Utöver vad som någon annanstans bestäms om påskrifterna på livsmedelsförpackningar skall förpackningarna med kaffe- och cikoriaextrakt vara försedda med

1) uttrycket "koffeinfri" för kaffeextrakt såvitt den vattenfria koffeinhalten i kaffetorrsubstans inte är högre än 0,3 viktprocent. Detta uttryck skall anges inom samma synfält som försäljningsbeteckningen.

2) uttrycket "med ...", "konserverat med ...", "med tillsats av..." eller "rostat med ..." följt av beteckningen på den eller de sockerarter som har använts i flytande kaffe- och cikoriaextrakt. Dessa uttryck skall anges inom samma synfält som försäljningsbeteckningen.

3) för kaffeextrakt i pastaform eller i flytande form uppgift om lägsta halt kaffetorrsubstans och för cikoriaextrakt i pastaform eller i flytande form uppgift om lägsta halt cikoriatorrsubstans. Dessa halter skall anges i procent av den färdiga varans vikt.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

5 §
Hänvisningsbestämmelse

Bestämmelser om påföljderna av brott mot denna förordning finns i livsmedelslagen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Genom denna förordning upphävs 1 § 11 punkten i handels- och industriministeriets beslut av den 20 december 1993 om verkställandet av vissa av Europeiska Gemenskapernas direktiv om livsmedel (1312/1993).

Försäljning av varor som strider mot bestämmelserna i denna förordning är förbjuden från den 13 september 2001, dock så att varor på vilka förpackningspåskrifterna har gjorts före det nämnda datumet får säljas ut om förpackningspåskriterna är gjorda i enlighet med de bestämmelser som gällde då denna förordning trädde i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG (31999L0004); EGT nr L 66, 13.3.1999, s. 26.

Helsingfors den 6 juli 2000

Minister
Kimmo Sasi

Överinspektör
Mirja Hynönen

Bilaga

VARORNAS BETECKNINGAR, DEFINITIONER OCH EGENSKAPER

1. Med "kaffeextrakt", "lösligt kaffeextrakt", "lösligt kaffe" eller "snabbkaffe"

avses den koncentrerade vara som utvinns ur rostade kaffebönor med vatten som enda extraktionsmedel och utan någon hydrolys med tillsats av syra eller bas. Kaffeextrakt får innehålla endast lösliga och aromatiska beståndsdelar av kaffe samt olösliga oljor från kaffe och sådana olösliga ämnen som det är tekniskt omöjligt att avlägsna. För fastställandet av kolhydratmängden i varorna skall användas sådana testade och vetenskapligt tillförlitliga provtagnings- och analysmetoder som avses i handels- och industriministeriets beslut om ordnande av livsmedelstillsynen (710/1996).

Halten kaffetorrsubstans skall vara

a) för kaffeextrakt minst 95 viktprocent,

b) för kaffeextraktpasta mellan 70 och 85 viktprocent samt

c) för flytande kaffeextrakt mellan 15 och 55 viktprocent.

Kaffeextrakt i fast form eller i pastaform får inte innehålla andra ämnen än sådana som härrör från kaffeextraktionen.

Flytande kaffeextrakt får innehålla högst 12 viktprocent olika, antingen rostade eller orostade, sockerarter.

2. Med "cikoriaextrakt", "löslig cikoria" eller "snabbcikoria"

avses den koncentrerade vara som utvinns ur rostad cikoria med vatten som enda extraktionsmedel och utan någon hydrolys med tillsats av syra eller bas.

Med cikoria avses roten från cikoriaväxten (Cichorium Intybus L.), som inte används för framställning av sallats- eller bladcikoria, och som på lämpligt sätt rengjorts för att kunna torkas och rostas och som vanligtvis används för tillverkning av drycker.

Halten cikoriasubstans skall vara

a) för cikoriaextrakt minst 95 viktprocent,

b) för cikoriaextraktpasta mellan 70 och 85 viktprocent samt

c) för flytande cikoriaextrakt mellan 25 och 55 viktprocent.

Cikoriaextrakt i fast form eller i pastaform får innehålla högst 1 viktprocent ämnen som inte härrör från cikoria.

Flytande cikoriaextrakt får innehålla högst 35 viktprocent olika, antingen rostade eller orostade, sockerarter.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.