674/2000

Given i Helsingfors den 13 juli 2000

Statsrådets förordning om ändring av patentförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet

upphävs i patentförordningen av den 26 september 1980 (669/1980) 4 § 1―3 mom., samt

ändras 2 §, 17 § 2 mom., 17 b § 1 mom., 17 c § 2 mom., 25 § 2 mom., 25 a § 2 och 4 mom., 25 b § 3 mom., 25 c och 29 a §, 31 § 2 mom. 12 punkten, 33 § 3 mom., 42 § 4 mom., 50 §, 52 e § 2 mom. samt 52 p §,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § delvis ändrad i förordning 505/1985, 17 § 2 mom., 25 § 2 mom., 25 a § 4 mom., 25 c § och 42 § 4 mom. i sistnämnda förordning, 17 b § 1 mom, 25 a § 2 mom., 25 b § 3 mom., 29 a §, 31 § 2 mom. 12 punkten, 33 § 3 mom. och 52 e § 2 mom. i förordning 246/1997, 17 c § 2 mom. i förordning 104/1996 samt 52 p § i förordning 595/1994, som följer:

2 §

I en finsk patentansökan skall ingå en skrift (ansökningshandling) jämte bilagor.

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla

1) sökandens namn, hemort och adress samt, om sökanden företräds av ombud, även ombudets namn, hemort och adress,

2) uppfinnarens namn och adress,

3) kort och saklig benämning på den patentsökta uppfinningen,

4) när patent söks av flera gemensamt, uppgift om vem av dem som är berättigad, eller om sökandena använder sig av ombud vem de gemensamt har gett fullmakt att för samtliga sökandes räkning ta emot meddelanden från patentverket,

5) om ansökan omfattar en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 a § i patentlagen, uppgift härom

6) uppgift om vilka bilagor som åtföljer ansökningshandlingen.

Som bilagor fogas till ansökningshandlingen

1) beskrivning av uppfinningen, innefattande ritning som erfordras för att tydliggöra denna, patentkrav och sammandrag,

2) utlåtande som styrker sökandens rätt till uppfinningen, om sökanden inte är uppfinnaren eller inte har gjort uppfinningen ensam.

Det ombud som företräder sökanden skall visa sin fullmakt, om inte ombudet har getts fullmakt i ansökningshandlingen.

Då ansökan görs, skall fastställd ansökningsavgift betalas.

17 §

Omfattar patentansökan en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 a § patentlagen, skall sökanden i en bilaga till ansökningshandlingen lämna alla de uppgifter av betydelse om det biologiska materialets karakteristika som sökanden har tillgång till.

17 b §

Har en deposition av biologiskt material gjorts, skall sökanden inom 16 månader från den dag då ansökan gjordes eller, om prioritet yrkas, från den dag från vilken prioritet begärs, lämna patentverket skriftlig uppgift om den institution hos vilken depositionen har gjorts och det nummer som institutionen har gett depositionen. I fråga om en internationell patentansökan får uppgifterna inom samma frist lämnas till den i 8 § 2 mom. avsedda internationella byrån.


17 c §

En ny deposition skall göras inom tre månader, räknat från den dag då deponenten tog emot underrättelse från den internationella depositionsmyndigheten om att prov från den tidigare gjorda depositionen inte längre kan tillhandahållas. Om institutionen har upphört som internationell depositionsmyndighet för sådant biologiskt material som avses i depositionen eller om den har upphört att fullgöra sina åligganden enligt Budapestöverenskommelsen och deponenten inte har fått underrättelse om detta inom sex månader, räknat från den tidpunkt då den internationella byrån har offentliggjort uppgift om saken, får den nya depositionen likväl göras inom nio månader, räknat från nämnda offentliggörande. Beträffande övriga depositionsinstitutioner börjar ovan nämnda tid för den nya depositionen att löpa när Europeiska patentverket har publicerat motsvarande uppgift om ärendet.


25 §

Kungörelse enligt 22 § 4 mom. patentlagen skall innehålla uppgift om ansökans nummer och klass, ingivningsdag, löpdag om denna är annan än ingivningsdagen, uppfinningens benämning samt sökandens och uppfinnarens namn och adress. Har prioritet begärts, skall kungörelsen även innehålla uppgift om var den tidigare ansökan som åberopas har ingetts, dagen för denna ansökan samt ansökans nummer. Omfattar ansökan en deposition av biologiskt material, skall detta anges i kungörelsen. Har sökanden med stöd av 22 § 7 mom. patentlagen begärt att prov från deponerat biologiskt material skall lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, anges även det i kungörelsen.


25 a §

Den som vill få ut prov skall förbinda sig gentemot patentsökanden eller patenthavaren att inte använda något deponerat biologiskt material eller prov som innehåller material från detta för andra än forskningsändamål och att inte överlämna något deponerat biologiskt material eller prov som innehåller material från detta till någon annan innan ansökan har avgjorts slutligt eller, om patent meddelas, innan patentet har upphört att gälla, om inte patentsökanden eller patenthavaren uttryckligen avstår från denna förbindelse.


I förbindelsen skall samma åtaganden, som föreskrivs beträffande prov, lämnas också beträffande sådant biologiskt material som avletts från provet och som behållit de karakteristika hos det deponerade biologiska materialet som är väsentliga för utövande av uppfinningen.


25 b §

Får ett prov lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, skall i framställningen om prov anges vem som skall anlitas såsom sakkunnig. Framställningen skall åtföljas av en skriftlig förbindelse från den sakkunnige gentemot patentsökanden om att han inte kommer att använda provet för andra än forskningsändamål och inte överlämna provet till någon annan innan det patent som har meddelats på uppfinningen har upphört att gälla eller innan 20 år har förflutit från den dag då patentansökan gjordes, om ansökan har avgjorts slutligt utan att den har lett till patent. Denna förbindelse skall också gälla sådant biologiskt material som erhålls från provet samt biologiskt material som avletts från provet och som behållit de karakteristika hos det deponerade biologiska materialet som är väsentliga för utövande av uppfinningen.


25 c §

Utan hinder av vad som i 25 a och 25 b § föreskrivs om förbindelser som skall ges patentsökanden eller patenthavaren får ett avlett biologiskt material deponeras för en ny patentansökan.

29 a §

När patentmyndigheten anser att patent kan meddelas, skall myndigheten, innan ett meddelande enligt 19 § 1 mom. patentlagen lämnas, till sökanden sända de handlingar som visar i vilken form myndigheten har för avsikt att meddela patentet. Patentmyndigheten kan härvid uppmana sökanden att i enlighet med 15 § patentlagen avge ett yttrande och återsända handlingarna till myndigheterna inom en viss tid.

31 §

I patentskriften skall uppges


12) när ansökan omfattar en deposition av biologiskt material, uppgift om den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen har gett depositionen,


33 §

Om den som gjort invändningen företräds av ett ombud, skall denne kunna visa att han eller hon har befullmäktigats till detta.

42 §

Har patentmyndigheten erhållit i 17 b § 3 mom. avsedd underrättelse om överföring av en deposition eller i 17 c § 3 mom. åsyftat kvitto på ny deposition av biologiskt material, skall en anteckning om överföringen eller den nya depositionen införas i registret.

50 §

En sökande som ej har hemort i Finland, skall ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud som har rätt att inför patentverket företräda sökanden rörande ansökningen.

52 e §

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och den skall innehålla de uppgifter som anges i artikel 8 i rådets förordning som avses i 52 d §. Ifall flera personer tillsammans ansöker om tilläggsskydd, skall ansökningshandlingen dessutom innehålla meddelande om vem av dem som är berättigad, eller om sökandena använder sig av ett ombud, vem de gemensamt har gett fullmakt att för samtliga sökandes räkning ta emot meddelanden från patentverket.


52 p §

Har den som ansöker om eller innehar tilläggsskydd inte sin hemvist i Finland, skall han ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud på det sätt som bestäms i 12 och 71 § patentlagen.


Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2000.

Helsingfors den 13 juli 2000

Minister
Satu Hassi

Yngre regeringssekreterare
Markku Jänkälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.