671/2000

Rättelser till förordningen.

Utfärdat i Helsingfors den 6 juli 2000

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen

Justitieministeriet har, efter att ha hört Finlands Advokatförbund i dess egenskap av allmän advokatförening, enligt 2 § 2 mom. lagen om advokater (496/1958)

ändrat i justitieministeriets beslut av den 24 april 1959 om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (191/1959) 1, 3, 4, 5 §, 6 § 2 mom., 7 §, 8 § 1 mom., 9 § 1 mom., 10 § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom. 1 punkten, 16 § 2 mom., 18 § 1 mom., 19 § 2 mom., 20 § 3 mom., 21 § 2 mom., 22 §, 25 §, 26 § 1 mom., 29 §, 30 §, 34 §, 35 § 1 mom., 36 § 1 mom., 38 § 2 mom., 39 § 2 punkten, 42 § 1 mom., 44 §, 45 § 1, 3 och 4 mom., 46 § 1 mom., 47 § och 51 a § 1 mom., av dessa lagrum 3 §, 7 §, 9 § 2 mom., 10 § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom. 1 punkten, 19 § 2 mom., 21 § 2 mom., 22 §, 36 § 1 mom. och 45 § 1, 3 och 4 mom. sådana de lyder i beslut 203/1992 och 44 § delvis ändrad i nämnda beslut, 4 §, 16 § 2 mom., 18 § 1 mom., 20 § 3 mom. sådana de lyder i beslut 317/1997, 5 § sådan den lyder i besluten 312/1985, 443/1994 och 317/1997, 25 § sådan den lyder i beslut 1076/1978, 30 § sådan den lyder i beslut 443/1994, 34 § sådan den lyder i beslut 502/1961, 35 § sådan den lyder i besluten 502/1961 och 443/1994, 47 § sådan den lyder i besluten 203/1992 och 443/1994 och 51 a § 1 mom. sådant det lyder i beslut 312/1985 samt

fogat till beslutet en ny 6 a § och till 35 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Finlands Advokatförbund, på finska Suomen Asianajaliitto, är i lagen den 12 december 1958 om advokater (496/58) avsedd allmän advokatförening i landet.

Förbundet är den behöriga myndighet som avses i direktivet (98/5/EG) om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisation erhölls.

Förbundets hemort är Helsingfors stad.

3 §

Medlemmarnas beslutanderätt utövas av en delegation vars medlemmar väljs vid avdelningarnas möten.

Förbundets angelägenheter sköts av en förbundsstyrelse som väljs av delegationen.

Förbundet är indelat i avdelningar, var och en med sin egen styrelse.

Medlemmarnas rätt att deltaga i skötseln av sin avdelnings angelägenheter utövas av de vid avdelningsmöte närvarande medlemmarna.

4 §

Medlemmar i förbundet är de som i den ordning som bestäms i lagen om advokater och i dessa stadgar har antagits som med lemmar i förbundet.

Medlem, som införts i det advokatregister, som föres av förbundsstyrelsen, är advokat och som sådan berättigad att använda yrkesbeteckningen advokat.

Nedan följer bestämmelser om registrering i EU-registret enligt 5 b §(1249/1999) som förs av förbundet av en advokat från en annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU-advokat), som inte är medlem i förbundet.

Förutom advokatmedlemmarna må förbundet hava passiva medlemmar samt hedersmedlemmar.

Då i dessa stadgar talas om medlem, avses därmed icke passiv medlem och ej heller hedersmedlem.

5 §

Som medlem kan antas en finsk medborgare eller en medborgare i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som yrkesmässigt handhar eller börjar handha advokatuppdrag och som

1) fyllt 25 år och är bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet;

2) är känd för redbarhet och som i fråga om sina övriga egenskaper och sitt levnadssätt är lämplig att utöva advokatverksamhet;

3) avlagt för behörighet till domarämbete i landet stadgade kunskapsprov;

4) förvärvat för utövande av advokatverksamhet nödig skicklighet samt praktisk erfarenhet genom att efter avlagd examen och innan han antas som medlem, under minst fyra år ha varit verksam på rättsvårdens område eller i därmed jämförbara befattningar eller uppdrag som förutsätter juridisk utbildning, i varje fall under minst två år som biträde hos advokat som allmänt rättsbiträde eller som självständig handhavare av advokatuppdrag eller i annan sådan syssla där han i motsvarande mån utfört advokatuppdrag;

4 a) genom att avlägga en särskild examen i den ordning som godkänts av justitieministeriet visat att han har tillräckliga kunskaper om de lagstadganden och anvisningar som gäller advokatverksamhet och om vad som krävs av god advokatsed; samt

5) inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats.

Har sökanden redan tidigare avlagt examen som avses i 1 mom. 4 a-punkten eller annars visat att han har de kunskaper som nämns där, kan styrelsen befria honom från att avlägga examen.

En person som är behörig att bedriva advokatverksamhet i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan upptas som medlem, om han har avlagt en av juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet ordnad examen, som motsvarar det lämplighetsprov som nämns i förordningen den 30 december 1993 om erkännande av examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1622/1993) och ger behörighet för en tjänst för vilken det krävs juris kandidatexamen, och avlagt de prov som avses i 3 § 2 mom. lagen om advokater (31/93).

Utan hinder av 1 mom. 3, 4 och 4 a punkten och 3 mom. kan en EU-advokat upptas som medlem tre år efter registreringen i EU-registret, om han visar att han regelbundet bedrivit advokatverksamhet i Finland under minst denna tid. Den sökande skall lägga fram sådan skriftlig eller annan redogörelse för sina uppdrag och sin verksamhet som styrelsen kräver.

Person i statens eller kommuns tjänst eller befattning eller i annan på tjänsteförhållande grundad anställning må icke vara medlem av förbundet, med mindre förbundets styrelse av särskilda skäl därtill samtycker. Den som har sådan anställning hos annan eller som bedriver sådan annan förvärvsverksamhet, som kan antas inverka menligt på hans självständighet som advokat, må icke heller vara medlem av förbundet.

En advokat får inte heller utan tillstånd av styrelsen bedriva advokatverksamhet utomlands i någon annan än en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

6 §

Ansökningen skall överstyras till vederbörande avdelning inom förbundet, vars styrelse skall avgiva skriftligt utlåtande om huruvida sökanden uppfyller de i 5 § 1 mom. 2)och 4) -punkten för medlem uppställda fordringarna.


6 a §

En advokat från en annan medlemsstat i Europeiska unionen, som stadigvarande bedriver advokatverksamhet i Finland under hemlandets yrkestitel, får registrera sig i EUregistret. Ansökan om upptagning i registret skall göras skriftligt. Den sökande skall uppvisa bevis på att han har rätt att bedriva advokatverksamhet i någon EU-medlemsstat under den yrkestitel som avses i direktivet (98/5/EG) om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls. Beviset får inte vara mer än tre månader gammalt vid uppvisandet. Finlands Advokatförbund skall underrätta den behöriga myndigheten i advokatens hemland om registreringen.

Vad som bestäms i dessa stadgar om förbundets medlemmar gäller i tillämpliga delar EU-advokater.

En EU-advokat skall, när han bedriver advokatverksamhet i Finland, uppge den yrkestitel som används i den medlemsstat som han eller hon kommer från, uttryckt på denna stats språk och med hänvisningar till den yrkesorganisation som han eller hon tillhör.

7 §

Medlem som träder i sådant tjänsteförhållande, som avses i 5 § 5 mom. 1 meningen, eller övertager uppdrag av sagda slag, är, om han det oaktat fortfarande önskar vara verksam som advokat, pliktig att ofördröjligen hos förbundsstyrelsen anhålla om i samma paragraf nämnt samtycke. Beträffande sådan ansökan gäller i tillämpliga delar vad i 6 § är föreskrivet angående ansökan om medlemskap.

8 §

Förbundsstyrelsen skall vid behandlingen av ansökningar, som avses i 6, 6a och 7 §, införskaffa nödigbefunna tilläggsutredningar.


9 §

Till passiv medlem må förbundsstyrelsen på ansökan antaga advokat, som upphör att bedriva advokatverksamhet.


10 §

Förbundsordföranden och vice ordföranden samt de övriga styrelsemedlemmarna och deras suppleanter väljs vid delegationens ordinarie vårmöte, varvid deras mandatperiod börjar. Mandatperioden är tre år och slutar vid delegationens ordinarie vårmöte det tredje året efter valet.

Den som varit medlem av styrelsen sex år i följd kan omväljas till samma uppdrag först för den verksamhetsperiod som börjar tre år efter det att hans föregående mandattid löpt ut. Vad som ovan sägs hindrar inte att någon som varit styrelsemedlem sex år i följd väljs till förbundsordförande eller vice ordförande.


12 §

1) föra det advokatregister som avses i 4 § 2 mom. och det EU-register som avses i 6 a § och årligen inom januari månad tillställa justitieministeriet utdrag ur desamma;


16 §

Delegationen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Deras mandatperiod fortgår oberoende av bestämmelserna i 1 mom. tills en ny ordförande och vice ordförande har valts.

18 §

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om han är förhindrad, vice ordföranden på en plats som bestäms av delegationen eller den som sammankallat mötet.


19 §

Varje medlem av delegationen har en röst. Besluten fattas med enkel röstmajoritet förutom i de fall som nämns i 21 § 2 mom. och i 56 §. Vid lika röstetal vinner den åsikt ordföranden företräder utom vid val, då lotten avgör.

20 §

1) för delegationen framlägga förslag till ordförande och vice ordförande för förbundet samt övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för dessa;

2) för delegationen framlägga förslag till ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar av disciplinnämnden samt suppleanter för dessa;

3) för delegationen framlägga förslag till ordförande och vice ordförande för delegationen;

4) avge utlåtande till delegationen om förbundets medelsförvaltning, om revisorerna eller en av dem anser att styrelsen inte bör beviljas ansvarsfrihet, och, då procedurutskottet omfattar utlåtandet om att styrelsen bör vägras ansvarsfrihet, för förbundsmötet framlägga förslag till åtgärder som medelsförvaltningen kan föranleda; och

5) behandla ärenden som delegationen eller styrelsen tillställer det.


21 §

Kandidater vid val av ordförande och vice ordförande för förbundet, övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för dessa samt ordförande för disciplinnämnden, medlemmar i den och suppleanter för dessa är de som procedurutskottet har föreslagit skall väljas till dessa förtroendeuppdrag. Vid mötet har delegationsmedlemmarna dock rätt att utse motkandidater. Den som procedurutskottet har ställt upp som kandidat anses ha blivit vald, om inte en motkandidat har fått minst två tredjedelar av rösterna som avgetts vid delegationsmötet.


22 §

Styrelsen kan besluta att ett allmänt advokatmöte skall hållas. Vid mötet behandlas ärenden av betydelse för advokatkåren i form av föredrag och diskussioner. Ämnena kan gälla organisering, villkoren för yrkesutövandet och företeelser inom rättsområdet.

Kallelse till mötet skall publiceras i förbundets språkrör minst sex veckor före mötet.

25 §

Förbundet har följande avdelningar:

1) Helsingfors avdelning, som omfattar landskapen Nyland och Östra Nyland med undantag av de kommuner som höra till området för Päijät-Häme avdelning;

2) Åbo avdelning, som omfattar landskapet Åland samt landskapet Egentliga Finland och Forssa stad samt Jokioinen, Somero, Tammela och Ypäjä kommuner i landskapet Egentliga Tavastland;

3) Satakunta avdelning, som omfattar landskapet Satakunta med undantag av Punkalaidun kommun samt Äetsä i landskapet Birkaland;

4) Tavastlands avdelning, som omfattar landskapen Egentliga Tavastland och Birkaland med undantag av Forssa stad och Jokioinen, Tammela, Ypäjä och Äetsä kommuner. Punkalaidun kommun i landskapet Satakunta hör till Tavastlands avdelning;

5) Päijät-Häme avdelning, som omfattar landskapet Päijänne-Tavastland och Mäntsälä kommun i landskapet Nyland och Askola, Mörskom och Pukkila kommuner i landskapet Östra Nyland;

6) Kymmene avdelning, som omfattar landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen;

7) S:t Michels avdelning, som omfattar landskapet Södra Savolax;

8) Östra Finlands avdelning, som omfattar landskapen Norra Savolax och Norra Karelen;

9) Mellersta Finlands avdelning, som omfattar landskapet Mellersta Finland;

10) Vasa avdelning, som omfattar landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten;

11) Uleåborgs avdelning, som omfattar landskapen Norra Österbotten och Kajanaland; samt

12) Lapplands avdelning, som omfattar landskapet Lappland.

26 §

Medlem och EU-advokat hör till den avdelning, på vars område han huvudskaligen är verksam som advokat.


29 §

Avdelningarna skall, med iakttagande av bestämmelserna i 16 §, årligen i januari på basis av medlemsantal den 31 december föregående år utse sina representanter i delegationen i stället för dem som står i tur att avgå. I medlemsantalet inbegrips EU-advokaterna, som också har rösträtt vid avdelningsmötena.

Förbundets generalsekreterare skall före den 10 januari till varje avdelnings styrelse sända en förteckning över de medlemmar och EU-advokater som den 31 december föregående år hörde till vederbörande avdelning.

30 §

Medlem och passiv medlem är skyldig att till förbundet erlägga medlemsavgift, som delegationen fastställer. Avgiften kan vara av olika storlek för medlemmar som bedriver självständig advokatverksamhet och för medlemmar som är medarbetare i annans tjänst samt för passiva medlemmar, dock så att den är lika stor för alla som hör till samma grupp. De medlemmar som bedriver självständig advokatverksamhet och de som är medarbetare får indelas i undergrupper enligt grunder som godkänts av delegationen. För dem som hör till samma undergrupp skall avgiften vara lika stor.

EU-advokater är skyldiga att betala förbundet en årlig registreringsavgift vars storlek fastställs av delegationen. Registreringsavgiften får inte vara större än medlemsavgiften.

34 §

Förbundsstyrelsen skall medelst skiljemannaförfarande avgöra tvist mellan medlem eller ett bolag för vars räkning en medlem agerat och person, som icke hör till förbundet, då tvisten berör arvode och ersättning för kostnad för utfört uppdrag. Skiljemannaförfarandet skall anhängiggöras inom ett år från det räkning för arvode och kostnad avgivits.

35 §

Uppstår mellan förbundsmedlem eller ett bolag för vars räkning en medlem agerat och person, som icke hör till förbundet, i 34 § avsedd tvist, skall den, som icke hör till förbundet, om han vill att styrelsen skall medelst skiljemannaförfarande avgöra tvisten, anhängiggöra skiljemannaförfarandet genom att i en till styrelsen ställd och till förbundets byrå inlämnad skrivelse framföra sina krav gällande arvodet och kostnaderna som tvisten gäller och ange vem som skött uppdraget. Svarande i förfarandet är den förbundsmedlem som är personligen ansvarig för förpliktelserna till följd av uppdraget och det bolag för vars räkning medlemmen agerat. Även den, som, efter det ovan avsedd skrivelse ingivits till förbundets byrå, upphört att vara medlem av förbundet, är förpliktad att underkasta sig skiljemannaförfarande.


En advokat som är part i tvisten eller ett bolag för vars räkning han agerat har inte rätt att få ersättning för sina rättegångskostnader i skiljemannaförfarandet.

36 §

Då förbundsstyrelsen skall avgöra tvist genom skiljemannaförfarande har styrelsen rätt att förordna tre av sina nuvarande eller tidigare medlemmar eller deras suppleanter eller nuvarande eller tidigare styrelsemedlemmar i någon av förbundets avdelningar att såsom skiljemän behandla och avgöra frågan.


38 §

Medlem är, då lagen och god advokatsed det fordrar, skyldig att förtiga, vad han i sin verksamhet erfarit.


39 §

2) meddela styrelsen sin postadress, hemort och andra uppgifter styrelsen begär för anteckning i advokatregistret.

42 §

Önskar medlem eller passiv medlem utträda ur förbundet, skall han skriftligen därom underrätta styrelsen. Dock svarar han för de avgifter, som skola erläggas till förbundet för de fulla månader medlemskapet varat.


44 §

Medlem, som förlorar sitt medborgarskap i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller varaktigt bosätter sig utom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, upphör att vara medlem av förbundet och skall avföras ur advokatregistret. Detsamma gäller även medlem, som försatts i konkurs eller vars handlingsbehörighet begränsats.

Upphör medlem att bedriva advokatverksamhet eller är han av orsak, som nämnes i 5 § 5 mom. icke längre berättigad att vara medlem, skall han anhålla om utträde ur förbundet. Gör han det icke ofördröjligen, skall styrelsen fastslå, att han utträtt ur förbundet och avföra honom ur advokatregistret.

Upphör en EU-advokat att vara advokat i sitt hemland, skall han avföras ur EU-registret.

Om passiv medlem ej längre uppfyller de behörighetsvillkor som anges i 5 § 1 mom. 2)-punkten eller om han begått gärning som är ägnad att skada förbundets anseende, skall förbundsstyrelsen utesluta personen ur förbundet.

45 §

Till förbundets disciplinnämnd hör en ordförande, en vice ordförande och sju andra medlemmar samt en personlig suppleant för var och en av de sistnämnda. Alla dessa väljs av delegationen. Av medlemmarna och deras suppleanter skall två stå utanför advokatkåren, och utlåtande om deras lämplighet som medlemmar av nämnden bör före valet inbegäras av justitieministeriet.


Disciplinnämndens ordförande, vice ordförande, andra medlemmar och suppleanter väljs vid delegationens egentliga vårmöte, varvid deras mandatperiod börjar. Mandatperioden varar tre år och slutar vid delegationens egentliga vårmöte det tredje året efter valet.

Person som varit medlem av disciplinnämnden sex år i följd kan väljas på nytt till samma uppdrag först för den verksamhetsperiod som börjar tre år efter att vederbörandes föregående verksamhetsperiod löpt ut. Vad som sägs ovan hindrar inte någon som varit medlem av disciplinnämnden sex år i följd att bli vald till ordförande eller vice ordförande för disciplinnämnden.


46 §

Disciplinnämnden är beslutför när minst fem medlemmar, av vilka en står utanför advokatkåren, är närvarande. Om ordföranden och vice ordföranden är förhindrade att delta i möte förs ordet av den advokatmedlem som varit medlem av nämnden längsta tiden.


47 §

Disciplinnämnden avgör disciplinära ärenden. Dessa är

1) ärenden som förbundsstyrelsen överfört till nämnden i samband med övervakningen av advokaterna, om det på basis av övervakningen finns skäl att misstänka att en advokat har förfarit oredligt på det sätt som anges i 7 § lagen om advokater,

2) ärenden som upptagits på yrkande av justitiekanslern,

3) ärenden som anmälts av domstol med stöd av 15 kap. 10 a § rättegångsbalken och

4) ärenden som upptagits på besvär av advokatens egen huvudman.

Ärendet är anhängiggjort när en skriftlig anmälan om en advokat har inkommit till förbundskansliet eller när kännedom har fåtts om en offentligt framförd misstanke som gäller en advokat. Generalsekreteraren beslutar om anmälan skall behandlas som ett disciplinärt förfarande eller ett övervakningsärende. Om en förbundsmedlem som är verksam i en annan EU-stat blir föremål för ett disciplinärt förfarande, underrättas den behöriga myndigheten i den medlemsstat där medlemmen är verksam om att förfarandet inletts.

Innan ett disciplinärt förfarande inleds mot en EU-advokat, underrättar styrelsen den behöriga myndigheten i advokatens hemland därom. Det disciplinära förfarandet sker i samverkan med denna myndighet. Kontakten begränsar dock inte förbundets behörighet i disciplinära ärenden.

Om disciplinnämnden finner att advokat gjort sig skyldig till gärning som nämns i 7 § lagen om advokater, skall den tilldela honom i lagrummet angiven disciplinär påföljd.

Om medlem efter inlett disciplinärt förfarande utträtt ur förbundet skall förfarandet fortsättas och utlåtande avges om huruvida medlemmen gjort sig skyldig till den gärning som föranlett det disciplinära förfarandet och vilken påföljd han på grund därav skulle ha ådragit sig.

51 a §

Beslut varigenom en medlem utslutits ur förbundet eller någon som varit upptagen i EU-registret har strukits som en disciplinär påföljd skall utan dröjsmål efter det beslutet trätt i kraft delges förbundets medlemmar. Meddelande om dylikt beslut skall även sändas till landets allmänna domstolar. Upphävs beslut om uteslutning, skall meddelande därom lämnas till förbundets medlemmar och de domstolar som tidigare har underrättats om beslutet om uteslutning.Detta beslut träder i kraft den 12 juli 2000.

Vid uträkningen av treårsperioden enligt 5 § 5 mom. i stadgan kan före stadgeändringen regelbundet bedriven advokatverksamhet i Finland beaktas.

Lottdragning förrättas bland de styrelsemedlemmar som skall väljas efter att stadgeändringen trätt i kraft för att fastställa längden på varje styrelsemedlems mandatperiod med beaktande av att ordföranden och två medlemmar skall ha en mandatperiod på tre år, tre medlemmar en mandatperiod på två år och de återstående medlemmarna en mandatperiod på ett år.

Lottdragning skall förrättas bland disciplinnämndens ordförande, vice ordförande och medlemmar för att fastställa längden på varje medlems mandatperiod med beaktande av att ordföranden och två medlemmar, av vilka en skall stå utanför advokatkåren, skall ha en mandatperiod på tre år, tre medlemmar, av vilka en skall stå utanför advokatkåren, en mandatperiod på två år och de återstående medlemmarna en mandatperiod på ett år.

Helsingfors den 6 juli 2000

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.