665/2000

Given i Helsingfors den 6 juli 2000

Statsrådets förordning om ändring av hovrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i hovrättsförordningen av den 18 mars 1994 (211/1994) 19 §,

ändras 8 § 1 mom. 5 punkten, 9 §, 10 § 1 mom. och 25 §, av dessa lagrum 9 § sådan den lyder i förordning 1327/1994, samt,

fogas till förordningen en ny 9 a § som följer:

8 §

Kanslichefen skall sköta hovrättens förvaltning. Om inte något annat bestäms i arbetsordningen skall kanslichefen


5) bereda och föredra mål och ärenden som skall avgöras i plenum och av presidenten samt frågor som hovrätten avgör i en sammansättning enligt 10 § 1 mom. 1 punkten lagen om utnämning av domare (205/2000) (remissutskottet).

9 §

I plenum i hovrätten avgörs ärenden som gäller

1) utnämning till ordinarie assessors-, fiskals- och tingsfiskalstjänster samt utnämning av domare till ledamot av hovrätten för viss tid som överstiger två månader,

2) framställning om utnämning av en domare till ledamot av hovrätten eller jorddomstolen för ett år eller för en längre tid samt om utnämning av en domare till ledamot av jorddomstolen för kortare tid än ett år,

3) framställning till högsta domstolen om utnämning för viss tid av en lagman i tingsrätten,

4) tilldelande av vicehäradshövdingstitel,

5) upplösande av tjänsteförhållande för assessorer och fiskaler och uppsägning av dem,

6) beviljande av avsked i fall som avses i 46 § 2 mom. statstjänstemannalagen (750/ 1994),

7) lagstiftningsärenden som inte av presidenten har förordnats bli behandlade på en avdelning eller i en arbetsgrupp,

8) övriga ärenden som presidenten bestämmer.

I brådskande fall eller om plenum inte är beslutfört på grund av semestrar eller av någon annan anledning får presidenten utan hinder av 1 mom. 1 och 3 punkten utnämna en vikarie för en domare i hovrätten eller jorddomstolen och göra en framställning om utnämning för viss tid av en lagman i tingsrätten tills ärendet är avgjort i plenum, samt utan hinder av 1 mom. 5 punkten upplösa tjänsteförhållandet för assessorer och fiskaler eller uppsäga dem.

I plenum avgörs mål och ärenden på föredragning.

9 a §

Ärenden som gäller tillsättning av ordinarie domartjänster behandlas i remissutskottet.

Remissutskottet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

10 §

Presidenten avgör de förvaltningsärenden vid hovrätten om vilka inte bestäms eller förordnas att de skall avgöras i plenum, av remissutskottet eller av någon tjänsteman vid hovrätten.


25 §

Vad som i denna förordning föreskrivs om hovrättsråd gäller också hovrättsråd utnämnda för viss tid, om inte något annat föreskrivs särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2000.

Helsingfors den 6 juni 2000

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.