662/2000

Given i Helsingfors den 4 juli 2000

Handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs rådets direktiv 89/398/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel sådant det lyder ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/84/EG och 1999/41/EG.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller dietiska produkter med vilka avses livsmedel som till sin sammansättning eller i fråga om framställningssättet klart skiljer sig från motsvarande sedvanliga livsmedel, på så sätt att det lämpar sig för personer med störd näringsupptagning eller ämnesomsättning eller för personer som har särskild nytta av ett kontrollerat intag av vissa substanser i livsmedel på grund av sitt speciella fysiologiska tillstånd.

Bilaga 1 innehåller en förteckning över de grupper med dietiska produkter om vilka bestäms särskilt.

I fråga om angivande av halten koksalt och natrium samt glutenfrihet iakttas vad som särskilt föreskrivs om dem.

3 §
Sammansättning och art

En dietisk produkt skall till sin art och sammansättning vara sådan att den lämpar sig för det särskilda näringsmässiga ändamål som den uppges vara lämplig för.

Den dietiska produkten skall i övrigt uppfylla bestämmelserna i livsmedelslagen samt de bestämmelser och utfärdats med stöd av den och som gäller motsvarande sedvanliga livsmedel, om inte annat bestäms.

4 §
Tillsättning av näringsämnen

Bestämmelserna i förordningen den 14 april 1972 om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel (281/1972) tillämpas på dietiska produkter enligt vad som bestäms i bilaga 2.

5 §
Förpackning

Dietiska produkter skall alltid säljas färdigt förpackade, och förpackningen skall täcka produkten helt och hållet.

Avvikelse från denna regel får göras när produkter säljs direkt till konsumenten, om konsumenten i samband med försäljningen i en separat broschyr eller på något annat lämpligt sätt erhåller den information om produkten som krävs enligt denna förordning.

6 §
Påskrifter på förpackningen

I fråga om förpackningspåskrifter följs bestämmelserna i förordningen om påskrifter på livsmedelsförpackningar (794/1991) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

På förpackningen skall dessutom uppges de särskilda näringsmässiga egenskaper samt de kvantitativa eller kvalitativa faktorer i fråga om sammansättning eller framställningsmetod som den angivna användningen som dietisk produkt bygger på.

Mängden tillsatt vitamin eller annat tillsatt näringsämne uppges så stor som den minst är den sista användningsdag som anges på förpackningen eller den dag som bäst före datumet anger.

Förpackningen kan förses med påskriften dietisk eller avsedd för dietkost. Denna påskrift får inte användas på livsmedel som är avsedda för normal konsumtion.

7 §
Näringsvärdesdeklaration

På förpackningar med dietiska produkter skall anges energiinnehållet i kilojoule och kilokalorier samt mängden kolhydrat, protein och fett per 100 gram eller 100 milliliter av den saluförda produkten eller vid behov per särskilt angiven portion.

Om energiinnehållet är mindre än 50 kilojoule (12 kilokalorier) per 100 gram eller 100 milliliter av den saluförda produkten, kan i stället för de uppgifter som föreskrivs i 1 mom. meddelas att energin uppgår till mindre än 50 kilojoule (12 kilokalorier) per 100 gram eller 100 milliliter av den saluförda produkten.

8 §
Utsläppande på marknaden

När en dietisk produkt som inte hör till de grupper som nämns i bilaga 1 första gången släpps ut på marknaden i någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall tillverkaren eller importören göra en anmälan om detta till den behöriga myndigheten i det land som det gäller.

Om produkten senare släpps ut på marknaden i någon annan stat inom det ekonomiska samarbetsområdet, skall tillverkaren eller importören förse den behöriga myndigheten i denna stat med samma information samt uppgift om att den första anmälan mottagits.

Till anmälan skall fogas en modell för de påskrifter som kommer att göras på produktens förpackning.

Vid behov kan den behöriga myndigheten kräva att tillverkaren eller importören lägger fram vetenskapliga utredningar och uppgifter som visar att den dietiska produkten lämpar sig för det ändamål som den säljs för. Om dessa uppgifter ingår i en lättillgänglig publikation, räcker det med en hänvisning till denna publikation.

9 §
Tillfälligt marknadsföringstillstånd

Europeiska gemenskapernas kommission kan på ansökan bevilja en näringsidkare ett tvåårigt tillstånd att släppa ut en sådan dietisk produkt på marknaden som baserar sig på vetenskaplig-teknisk utveckling och som inte uppfyller de särskilda bestämmelser om sammansättningen som getts för de grupper som nämns i bilaga 1.

Kommissionen fattar beslut om ett tillfälligt marknadsföringstillstånd efter att ha hört vetenskapliga livsmedelskommittén och med iakttagande av förfarandet enligt artikel 13 i rådets direktiv (89/398/EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel.

Kommissionen kan vid behov till tillståndsbeslutet foga bestämmelser om förpackningspåskrifterna som sammanhänger med ändringen av produktens sammansättning.

10 §
Behörig myndighet i Finland

I Finland är den behöriga myndigheten Livsmedelsverket. Livsmedelsverket meddelar anvisningar om hur anmälan enligt 8 § samt ansökan om tillfälligt marknadsföringstillstånd enligt 9 § skall göras.

11 §
Tillfälligt förbud

Om Livsmedelsverket på goda grunder konstaterar att ett livsmedel som saluförs som dietisk produkt och som inte hör till de grupper som förtecknas i bilaga 1 inte stämmer överens med denna förordning eller utgör en fara för konsumentens hälsa, kan verket tillfälligt avbryta eller begränsa försäljningen av produkten i Finland. Livsmedelsverket underrättar omedelbart kommissionen och de övriga medlemsstaterna om åtgärden och anger skälen till den.

Livsmedelsverket kan vidta motsvarande åtgärder om en dietisk produkt som tillhör någon av de grupper som förtecknas i bilaga 1 utgör en fara för konsumentens hälsa även om produkten i fråga uppfyller de gällande specialbestämmelserna.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2000. Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 22 juni 1995 om dietiska produkter (937/1995) sådant det lyder ändrat genom handels- och industriministeriets beslut av den 25 september 1997 (905/1997).

Dietiska produkter som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning får säljas fram till den 8 januari 2001.

Rådets direktiv 89/398/EEG (CELEX-nummer L1989L0398); EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 32 samt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/84/EG (Celex-nummer 31996L0084); EGT nr L 48, 19.2.1997, s. 21 och 1999/41/EG (CELEX-nummer 31999L0041) EGT nr L 172, 8.7.1999, s. 39.

Helsingfors den 4 juli 2000

Minister
Kimmo Sasi

Handelsrådet
Anna-Liisa Koskinen

Bilaga 1

GRUPPER AV DIETISKA PRODUKTER

- Grupper av dietiska produkter om vilka närmare bestämmelser utfärdas:

1. Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

2. Barnmat

3. Bantningspreparat

4. Livsmedel för speciella medicinska ändamål

5. Dietiska produkter för idrottare

- Dietiska produkter om vilka Europeiska gemenskapernas kommission eventuellt kommer att utfärda närmare bestämmelser efter att ha hört vetenskapliga livsmedelskommittén:

6. Dietiska produkter avsedda för personer med rubbningar i kolhydratämnesomsättningen (diabetes)

Bilaga 2

TILLSÄTTNING AV VITAMINER OCH ANDRA NÄRINGSÄMNEN I DIETISKA PRODUKTER

1) Produkter med lågt energiinnehåll för bantning

1.1. Kostersättningar och måltidsersättningar

Bestämmelserna i handels- och industriministeriets beslut av den 25 september 1997 om bantningspreparat (904/1997) följs.

1.2. Andra dietiska produkter för bantning

Tillsatser av vitaminer och andra näringsämnen är tillåtna.

2) Av kolhydrater, proteiner och/eller andra näringsämnen sammansatta preparat (s.k. formula-produkter) som ersätter måltider helt eller delvis och är avsedda för idrottare och andra motsvarande specialgrupper

Tillsatser av vitaminer och andra näringsämnen är tillåtna.

3) Natriumfattiga livsmedel, inklusive koksaltprodukter

Förordningen 281/1972 iakttas med följande undantag:

3.1. I koksaltprodukter kan tillsättas 2,5 mg jod/100 g (rekommenderad mängd).

4) Glutenfria livsmedel

Förordningen 281/72 iakttas med följande undantag:

4.1. I mjöl kan per 100 gram följande näringsämnen tillsättas (rekommenderade gränsvärden):

tiamin 0,2 - 0,5 mg
riboflavin 0,1 - 0,5 mg
niacin 1,6 - 5 mg
pyridoxin 0,3 - 0,8 mg
järn 1,6 - 6,5 mg

5) Andra dietiska produkter som inte hör till grupperna i bilaga 1

Enligt förordningen 281/72.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.