657/2000

Given i Helsingfors den 30 juni 2000

Lag om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Av Statens bostadsfonds medel kan inom ramen för de bevillningsfullmakter som fastställts i statsbudgeten understöd beviljas på det sätt som bestäms i denna lag

1) till hyresaravalåntagare för anvisande av bostäder åt bostadslösa och flyktingar (understöd för det egna kapitalet för anskaffning av bostäder åt bostadslösa),

2) för hyreshus med ekonomiska svårigheter (understöd för sanering av ekonomin i hyreshus), och

3) för det egna kapitalet i bostäder för studerande (understöd för det egna kapitalet i bostäder för studerande).

2 §
Definitioner

Med bostadslös avses i denna lag en person som

1) bor utomhus,

2) bor i utrymmen som inte duger till bostad,

3) bor i natthärbärge eller i motsvarande inkvartering av tillfällig natur,

4) bor på anstalt för att bostad saknas eller som inte kan lämna en anstalt för att bostad saknas,

5) genom beslut av myndighet är förpliktad att flytta från sin bostad eller som blir utan bostad på grund av att bostaden rivs, eller som

6) i fråga om boendeförhållandena kan jämställas med personer som avses i 1―4 punkten.

Med flykting avses i denna lag en person som

1) Finland har tagit emot inom sin flyktingkvot,

2) har beviljats asyl i Finland, eller som

3) jämställs med en flykting när lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) tillämpas.

Med studerande avses i denna lag en person som deltar i sådan utbildning för vilken studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) kan erhållas.

3 §
Syftet med understöden

Understöd för det egna kapitalet för anskaffning av bostäder åt bostadslösa kan beviljas för täckande av det egna kapitalet i nya hyreshus, om byggandet av hyreshuset finansieras med aravalån enligt aravalagen (1189/1993) och om låntagarna förbinder sig att anvisa bostadslösa och flyktingar hyresbostäder som låntagarna äger.

Understöd för sanering av ekonomin i hyreshus kan beviljas för sanering av ekonomin i hyreshus som avses i 2 § 1 mom. lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/1993) och som har betydande ekonomiska svårigheter samt som inte omfattas av begränsningstiden om tio år enligt 3 § lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus.

Understöd för det egna kapitalet i bostäder för studerande kan beviljas för täckande av det egna kapitalet i hyreshus avsedda att användas som bostäder för studerande, om uppförandet, ombyggnaden eller renoveringen av huset finansieras med lån enligt aravalagen eller lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980) och om hyreshuset inte tidigare har beviljats understöd för andelen eget kapital.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas närmare om syftet med understöden, om deras maximibelopp och om villkoren för beviljandet av understöd.

4 §
Understödsgivaren

Statens bostadsfond beviljar på ansökan understöd för det egna kapitalet för anskaffning av bostäder åt bostadslösa samt understöd för det egna kapitalet i bostäder för studerande. Statskontoret beviljar på ansökan understöd för sanering av ekonomin i hyreshus.

Understödsgivaren meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om ansökningsförfarandet samt om utredningar som skall fogas till ansökan.

5 §
Användningen av bostäderna

Villkor för beviljande av understöd för det egna kapitalet för anskaffning av bostäder åt bostadslösa är att understödstagaren bibehåller det antal hyresbostäder som fastställts när understödet beviljades och som understödstagaren äger, i en angiven kommun att användas av bostadslösa eller flyktingar under 15 år efter det att den första understödsposten har betalats.

Villkor för beviljande av understöd för det egna kapitalet i bostäder för studerande är att mottagaren bibehåller ett aravahyreshus under den begränsningstid som gäller hyreshus och som avses i 3 § lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus, eller ett hyreshus med räntestöd under den begränsningstid som gäller hyreshus och som avses i 10 § 1 mom. lagen om räntestöd för hyresbostadslån, att användas som hyresbostad för studerande och deras familjer.

Om det under den tid som avses i 1 eller 2 mom. inte längre finns sådana bostadssökande i kommunen som avsågs när understödet beviljades, kan andra personer som uppfyller de villkor som avses i 4 § lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus utses att bo i bostäderna.

Understödsgivaren kan på ansökan av särskilda skäl bevilja befrielse från villkor enligt 1 och 2 mom., om detta är befogat med beaktande av bostadsmarknadssituationen i kommunen.

6 §
Återkrav av understöd

Understödsgivaren skall bestämma att understödet helt eller delvis skall återbetalas till Statens bostadsfond och återkalla understödet till den del som fortfarande är obetald, om understödstagaren har

1) lämnat väsentligen felaktiga uppgifter vid ansökan om understöd eller utbetalning av understöd,

2) hemlighållit omständigheter som väsentligen påverkar beviljandet eller betalningen av understöd,

3) vägrat lämna uppgifter, handlingar eller annat material som behövs för utbetalningen eller övervakningen av understödet eller att i behövlig mån bistå vid granskningen,

4) använt understödet för något annat ändamål än det för vilket det beviljats, eller

5) använt eller använder hyreshuset eller hyresbostaden i strid med det som i 5 § förutsätts angående användningen av huset eller bostaden.

Om ett hyreshus som finansierats med understöd för det egna kapitalet i bostäder för studerande säljs eller annars övergår i någon annans ägo eller om huset förstörs i samband med en olyckshändelse under den tid som avses i 5 § 2 mom., kan understödsgivaren av överlåtelsepriset, av en eventuell försäkringsersättning eller av någon annan ersättning återkräva den del som motsvarar understödets andel av hyreshusets värde under den tid då understödet beviljades.

Understödstagaren skall meddela understödsgivaren om ovan i 2 mom. avsedda förändringar i omständigheterna på förhand samt om sådana olyckshändelser som avses ovan i 2 mom. senast inom en månad från händelsen.

7 §
Ränta och dröjsmålsränta

På belopp som med stöd av 6 § skall återbetalas skall betalas årlig ränta från betalningsdagen för understödet enligt den räntesats som avses i 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982), ökad med tre procentenheter fram till återbetalningsdagen.

Har en understödstagare underlåtit att till understödsgivaren före utsatt förfallodag verkställa den i 6 § avsedda återbetalningen av ett understöd eller en del därav eller ränta enligt 1 mom., eller har understödstagaren inte lämnat det i 6 § 3 mom. avsedda meddelandet inom utsatt tid, skall understödstagaren på det belopp som skall återbetalas till understödsgivaren betala en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen räknat från förfallodagen eller från ändringen av bruksändamålet eller från olyckshändelsen.

8 §
Ändringssökande

En sökande som är missnöjd med ett beslut som Statens bostadsfond eller Statskontoret har fattat i en fråga som avses i denna lag eller i författningar som utfärdats med stöd av den får söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Rättelseyrkandet skall framställas till den myndighet som har fattat beslutet. Till beslut i vilket rättelse får sökas skall fogas anvisningar för rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande skall behandlas utan dröjsmål.

I sådana beslut om rättelseyrkande som gäller beviljande av understöd får ändring inte sökas genom besvär. I andra beslut om rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Trots besvär kan beslut som avses i 6 § 1 och 2 mom. verkställas i utsökningsväg.

9 §
Delgivning av beslut

Beslut av understödsgivaren kan tillställas mottagaren för kännedom per post. Delfåendet anses då, såvida inte något annat visas, ha skett den sjunde dagen efter att beslutet har lämnats till posten för vidarebefordran till uppgiven adress. I övrigt skall iakttas vad som föreskrivs om delgivning i förvaltningsärenden.

10 §
Tillsyn och granskningsrätt

Statens bostadsfond övervakar användningen av understöd för det egna kapitalet för anskaffning av bostäder åt bostadslösa och understöd för det egna kapitalet i bostäder för studerande samt iakttagandet av de förutsättningar som anknyter till användningen av understöden. Statskontoret övervakar användningen av medlen för understöd för sanering av ekonomin i hyreshus.

Tillsynsmyndigheten eller en tjänsteman som denna förordnar har rätt att av understödstagaren för sin granskning och till sitt förfogande få samtliga handlingar och övriga upptagningar som anses nödvändiga för tillsynen samt har rätt att ta sådana kopior av dem som är nödvändiga för tillsynen. Understödstagaren skall dessutom utan obefogat dröjsmål överlämna de uppgifter och utredningar vilka begärts av den som är behörig att utföra granskningen och vilka behövs för granskningen.

11 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 10 juli 2000.

RP 67/2000
MiUB 7/2000
RSv 79/2000

Helsingfors den 30 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.