654/2000

Given i Helsingfors den 30 juni 2000

Lag om ändring av 11 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 § lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant detta lagrum lyder i lagarna 459/1986 och 1057/1997, nya 5―11 mom. som följer:

11 §

I 1 mom. avsett nytt pensionssystem, med undantag av frivillig grundpensionsförsäkring som en arbetsgivare ordnar för sina arbetstagare med stöd av 1 c § 3 mom., kan inte omfattas av denna lag efter den 31 december 2000 genom att låta registrera det hos pensionsskyddscentralen, inte heller kan nya arbetstagare efter nämnda datum anslutas till ett pensionssystem som är registrerat hos pensionsskyddscentralen.

Om arbetsgivaren och pensionsanstalten sinsemellan senast den 31 december 2000 kommit överens om att tilläggspensionsförsäkringen träder i kraft före den 1 januari 2001, kan detta nya pensionssystem utan hinder av 5 mom. registreras hos pensionsskyddscentralen senast den 31 mars 2001.

Som ett nytt pensionssystem betraktas inte sådant tilläggspensionsskydd motsvarande tidigare nivå som till följd av fusion, delning eller affärsöverlåtelse ordnats för arbetstagare som omfattas av ett pensionssystem enligt 1 mom. Detta gäller även sådant pensionsskydd på motsvarande nivå som ordnats för arbetstagare som omfattats av ett pensionssystem som registrerats enligt 1 mom., vilka övergått från en arbetsgivare till en annan inom en sådan koncern som avses i 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag (734/1978).

Som ett nytt pensionssystem betraktas inte heller sådant pensionsskydd motsvarande tidigare nivå som ordnats för arbetstagare som omfattats av ett pensionssystem enligt 1 mom. och som övergått från en arbetsgivare till en annan inom ett år från det att det arbetsrättsliga anställningsförhållandet upphörde, när både den gamla och den nya arbetsgivaren tillhör samma pensionskassa som verkar enligt lagen om försäkringskassor. Detta gäller även sådant pensionsskydd på motsvarande nivå som ordnats för arbetstagare som omfattats av ett pensionssystem enligt 1 mom. och vilka övergått till en ny arbetsgivare som efter den 31 december 2000 anslutit sig till samma pensionskassas verksamhetssektor som den gamla arbetsgivaren.

Beslut om ändring av stadgarna för en pensionskassa som avses i lagen om försäkringskassor så att de överensstämmer med denna paragraf skall fattas med enkel majoritet utan hinder av vad som bestäms i 52 § lagen om försäkringskassor och i pensionskassans stadgar.

Som ny pensionsordning betraktas inte heller överföring av ett tilläggspensionsförsäkringsbestånd från en pensionsanstalt till en annan.

Närmare bestämmelser om den tilläggspensionsförsäkring som avses i 1 mom. ges i kartan över registrerbara tilläggsförmåner som pensionsskyddscentralen fastställt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Om stadgarna för ett pensionssystem som gäller frivillig tilläggspensionsförsäkring in-nehåller bestämmelser eller föreskrifter med villkor om att en arbetstagare kan anslutas till pensionssystemet först efter det att han eller hon varit anställd hos arbetsgivaren en viss tid, kan en arbetstagare som den 31 december 2000 omfattats av detta villkor anslutas till pensionssystemet utan hinder av vad som bestäms i denna lag.

RP 52/2000
ShUB 11/2000
RSv 63/2000

Helsingfors den 30 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.