649/2000

Given i Helsingfors den 30 juni 2000

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och enligt riksdagens beslut

upphävs i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 24 kap. 6 § 2 mom.,

ändras 6 kap. 2 a § 3 mom., 22 kap. 2 § 1 mom. 6 a-punkten och 24 kap. 6 § 1 mom., av dessa lagrum 6 kap. 2 a § 3 mom. och 22 kap. 2 § 1 mom. 6 a-punkten sådana de lyder i lag 59/1996, och

fogas till 6 kap. 2 a §, sådan den lyder i nämnda lag 59/1996 och i lag 1303/1997, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., och till 24 kap. en ny 5 c § som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

A. Allmänna stadganden
2 a §
Studier och examensbevis från utlandet

På medborgare i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige tillämpas utöver de lagar som nämns i 1 och 2 mom. lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan de nordiska länderna om nordisk arbetsmarknad för personer som genomgått en behörighetsgivande högre utbildning omfattande minst tre års studier (651/1998).

I kyrkoordningen ingår närmare bestämmelser om hur de lagar som nämns i 1―3 mom. skall tillämpas vid beslut om behörighet för tjänster i kyrkan, i en församling eller en kyrklig samfällighet.

22 kap.

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och kyrkans avtalsdelegation

2 §
Kyrkostyrelsens uppgifter

På kyrkostyrelsen ankommer, om inte något annat stadgas eller bestäms i denna lag eller i kyrkoordningen


6 a) att besluta om erkännande och jämställande av sådana studier eller sådan utbildning eller yrkespraktik utomlands som avses i 6 kap. 2 a §, samt om den behörighet som i sistnämnda lagrum avsedda examina medför,


24 kap.

Underställning och ändringssökande

5 c §
Besvärsförbud i ärenden som hör till konkurrensrådets behörighet

Ändring i ett sådant beslut av en myndighet i en församling eller i en kyrklig samfällighet, av ett domkapitel eller av kyrkostyrelsen som gäller upphandling får inte sökas på den grund att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (1505/1992), om prövningen av ärendet hör till konkurrensrådets behörighet.

6 §
Besvärsmyndigheter

Besvär anförs, om inte något annat bestäms i denna lag

1) hos kyrkorådet eller församlingsrådet över beslut av direktioner, kapellråd och distriktsråd samt över sådana beslut som fattats av kyrkorådets eller församlingsrådets ordförande eller vice ordförande eller en tjänsteinnehavare med stöd av 10 kap. 4 § 2 mom.,

2) hos domkapitlet över beslut av en annan myndighet i en församling eller i en kyrklig samfällighet samt över prästval, församlingsval och val av ombud till kyrkomötet, och

3) hos högsta förvaltningsdomstolen över beslut av ett domkapitel eller kyrkostyrelsen.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.

RP 42/2000
TrUB 10/2000
RSv 71/2000

Helsingfors den 30 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.