644/2000

Given i Helsingfors den 29 juni 2000

Statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på åtgärderna i det horisontella program för utveckling av landsbygden på fastlandet i Finland som kommissionen i Europeiska Gemenskapen har godkänt i sitt beslut nr C/2000/1640 och som är förenligt med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar och med kommissionens förordning (EG) nr 1750/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden. Till jordbrukare och andra stödtagare om vilka föreskrivs i denna förordning kan betalas inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten under åren 2000―2006 kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket enligt 11 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar på det sätt som bestäms i denna förordning.

På de grunder som anges i denna förordning betalas kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket utgående från antalet hektar åker i hela landet. Miljöstöd för jordbruket kan betalas också utgående från antalet djurenheter och annan areal än åker på de grunder som bestäms nedan.

Bestämmelserna i denna förordning gäller inte Åland.

2 §
Syfte

Syftet med kompensationsbidraget är att säkerställa att marken oavbrutet används för jordbruksändamål och att därmed bidra till att livsdugliga landsbygdssamhällen bevaras, att bevara landsbygden samt att upprätthålla och främja hållbara odlingssystem där i synnerhet miljövårdskrav beaktas.

Syftet med miljöstödet för jordbruket är att reducera belastningen på miljön, särskilt ytoch grundvattnet samt luften, genom ett ökat utnyttjande av näringsämnen, att minska de risker som användningen av bekämpningsmedel orsakar, att värna om naturens mångfald och om djur- och växtarterna i jordbruksområdena samt att vårda jordbrukslandskapet.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) jordbrukare, det vill säga gårdsbruksidkare, en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer, oberoende av gruppens och medlemmarnas rättsliga ställning, som idkar jordbruk eller trädgårdsodling på en gårdsbruksenhet som är i jordbrukarens besittning,

2) makar äkta makar och i 7 § 3 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden,

3) det integrerade systemet det system om vilket bestäms i rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen och i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92, vilken utfärdats med stöd av den,

4) miljöstöd den helhet som består av basoch tilläggsåtgärderna i samband med miljöstödet för jordbruket,

5) förbindelse en förbindelse som gäller kompensationsbidrag och miljöstöd enligt denna förordning,

6) avtal ett avtal om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruket enligt denna förordning,

7) specialstöd stöd som betalas på basis av ett avtal enligt 6 punkten,

8) basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde som jordbrukaren odlar och som han äger eller besitter och som begränsas av till exempel en kommungräns, en stödområdesgräns, ett vattendrag, ett gräns- eller utfallsdike, en väg eller en skog,

9) åker som tillfälligt inte odlas en sådan åker som är växtföljdsträda eller iståndsättningsträda eller inte odlas på grund av en gödselstack eller av någon motsvarande tillfällig orsak; som åkrar som tillfälligt inte odlas godkänns inte områden som ännu inte har använts till odling eller som varaktigt har tagits ur odling,

10) referensareal summan av arealerna för de minst en ar stora basskiften som är belägna på åker, förutsatt att dessa basskiften under det första förbindelseåret har uppgetts vara stödberättigande och godkänts som sådana,

11) trädgårdsväxter i grupp 1 frilandsgrönsaker, prydnadsväxter, frökryddväxter, kryddväxter och medicinalväxter,

12) trädgårdsväxter i grupp 2 bär- och fruktväxter samt plantskoleväxter, frånsett plantor av skogsträd, och med

13) regionerna A―C4 motsvarande stödregioner enligt statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling (27/2000).

4 §
Mottagare av kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket

Kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan betalas till jordbrukare. Stöd i anknytning till utbildning i samband med miljöstöd för jordbruket kan betalas också till andra stödtagare än jordbrukare.

I fråga om mottagare av kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket förutsätts inte ett sådant visande av ekonomisk livsduglighet och en sådan ändamålsenlighetsbedömning som föreskrivs i 5 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar, frånsett det villkor som gäller boende i samband med kompensationsbidrag, och de inkomster som jordbrukaren har av annat än gårdsbruk beaktas inte.

Allmänna villkor för beviljande av kompensationsbidrag och miljöstöd samt ingående av avtal
5 §
Kravet beträffande boendet i kompensationsbidragssystemet

Kompensationsbidrag kan betalas till en jordbrukare som är bosatt på den plats där landsbygdsföretaget är beläget eller på ett sådant avstånd därifrån att företaget blir skött på lämpligt sätt med beaktande bland annat av djurskyddslagen (247/1996). En jordbrukare som bedriver husdjursproduktion skall vara bosatt på ett sådant avstånd från djurhållningsplatsen att försummelser som gäller skötseln, övervakningen och utfodringen av djuren inte förekommer. Varje jordbrukare som har förbundit sig vid kompensationsbidraget skall emellertid vara bosatt på den plats där landsbygdsföretaget är beläget eller på ett sådant avstånd därifrån att åkrarna blir skötta i enlighet med den normala goda jordbrukarsed om vilken bestäms i 9 §.

Ifall det är fråga om gårdsbruk som idkas av flera jordbrukare tillsammans eller i form av en sammanslutning kan kompensationsbidrag betalas, förutsatt att för dessas vidkommande minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare som uppfyller kravet beträffande boende på gårdsbruksenheten uppfyller det ålderskrav som anges i 6 §.

Boendekravet gäller inte offentligrättsliga samfund, föreningar, stiftelser, skollägenheter och fängelsejordbruk.

6 §
Ålder

Kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd kan betalas till en jordbrukare som eller vars make den 31 december året före det år då förbindelsen och avtalet ingås är minst 18 år, men inte över 65 år. En person som inte har fyllt 18 år kan ingå en förbindelse som gäller kompensationsbidrag och miljöstöd och till honom kan betalas kompensationsbidrag och miljöstöd eller avtal kan ingås och specialstöd betalas endast om han har ingått äktenskap eller om han idkar gårdsbruk i egenskap av samägare tillsammans med sina föräldrar eller någondera av dem eller om det finns andra särskilda skäl att bevilja kompensationsbidrag och miljöstöd eller att ingå avtal.

Avtal kan emellertid ingås med en jordbrukare som har fyllt 65 år och specialstöd betalas, ifall det är fråga om ett avtal enligt 22 § eller 28―30 §.

Ifall det är fråga om gårdsbruk som idkas av flera jordbrukare tillsammans eller i form av en sammanslutning, kan en förbindelse som gäller miljöstöd godkännas och avtal ingås samt stöd betalas, förutsatt att för dessas vidkommande minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare uppfyller ålderskravet.

I fråga om kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd gäller ålderskravet inte offentligrättsliga samfund, föreningar, stiftelser, skollägenheter och fängelsejordbruk.

7 §
Förbindelse

Kompensationsbidrag och miljöstöd kan betalas till en sådan jordbrukare och för sådan odling som uppfyller de villkor som anges i denna förordning, förutsatt att jordbrukaren på stödansökan har lämnat in en skriftlig förbindelse som gäller stödet i fråga till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har ett driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där största delen av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna. Utöver denna förbindelse skall på den årliga ansökan om arealstöd efter det första förbindelseåret ansökas om utbetalning av kompensationsbidrag och miljöstöd, och villkoren för erhållande av stöd skall uppfyllas.

8 §
Avtal

Avtal kan ingås med en jordbrukare som har minst tre hektar eller, vid odling av trädgårdsväxter i grupp 1 och 2 i samband med miljöstödet, minst 0,5 hektar åker som enligt 10 § berättigar till miljöstöd. Avtal kan ingås beträffande åkerareal som uppgetts vara stödberättigande enligt 10 § eller beträffande annat än åkerareal så som bestäms i denna förordning. Specialstöd kan betalas till en jordbrukare med vilken avtal har ingåtts och som har lämnat in en skriftlig förbindelse som gäller miljöstöd på blanketten för ansökan om stöd eller som har en gällande förbindelse som gäller basstöd enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995) och som har gjort en årlig ansökan om utbetalning av specialstöd, frånsett det kalenderår då avtalet ingås. Ansökan om utbetalning skall göras årligen under tiden för ansökan om arealstöd.

Om jordbrukaren har en gällande förbindelse som gäller basstöd enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, kan med honom ingås avtal enligt denna förordning, förutsatt att jordbrukaren förbinder sig att iaktta kraven angående miljöstöd i denna förordning efter det att den tidigare förbindelsen har upphört att gälla.

9 §
Normal god jordbrukarsed

Kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd kan betalas till en jordbrukare som iakttar normal god jordbrukarsed. Med normal god jordbrukarsed avses odling som en ansvarskännande jordbrukare bedriver med beaktande av förhållandena på orten. Enligt denna odlingssed skall åkern bearbetas och gödslas på ändamålsenligt sätt och sådden ske så, att den möjliggör en jämn groning. Vid odlingen skall växtarter och sorter som lämpar sig för området användas, liksom en utsädesmängd som lämpar sig för området och beaktar utsädesstorleken. Dessutom skall jordbrukaren bekämpa flyghavre i enlighet lagen om bekämpning av flyghavre (178/1976), dra försorg om växtskyddet och sträva efter att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd, och bärgningen skall ske på lämpligt sätt. För trädor krävs att markens avkastningsförmåga inte försämras och att den utförs på ändamålsenligt sätt. I denna odlingssed ingår också att jordbrukaren iakttar de allmänna miljöföreskrifterna och de förpliktelser som följer av lagstiftningen.

10 §
Stödberättigande åker

Ett basskifte som består av åker berättigar till kompensationsbidrag och miljöstöd när det under det första förbindelseåret har ansökts utgöra stödberättigande areal i ansökan om stöd, det är i jordbrukarens besittning senast den 1 juni under året i fråga eller för 2000 års del senast den 15 juni och då odlas eller ligger i träda i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, nedan förordningen om jordbruksgrödor, eller är åker som tillfälligt inte odlas. Som odlad åker betraktas också åkerarealer som uppgetts som gröngödslingsarealer på de villkor som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har föreskrivit om och åkerareal som omfattas av avtal i ett fem eller tioårigt avtal om anläggning och skötsel av skyddszon enligt denna förordning. Som stödberättigande areal kan uppges också ett område som omfattas i denna förordning avsedda avtal och av specialstödsavtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, när avtalet har ingåtts att gälla åker.

Som stödberättigad åker godkänns inte åker som omfattas av en i 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) avsedd förbindelse att inte odla.

Åker kan efter det första förbindelseåret uppges som stödberättigande areal i enlighet med 46 § och efter det första förbindelseåret avföras ur den stödberättigande arealen i enlighet med 48 §.

11 §
Betalning av stöd

Kompensationsbidrag kan betalas för följande åkerarealer, förutsatt att en jordbrukare som har förbundit sig vid kompensationsbidraget har uppgett dem som stödberättigande areal i den årliga stödansökan, de är i jordbrukarens besittning senast den 1 juni under året i fråga eller för 2000 års del senast den 15 juni och de har godkänts som stödberättigande:

1) åkerareal som används till odling av åker- och trädgårdsväxter; som odlad åkerareal anses även åkerareal, på vilken växterna inte producerar skörd det första odlingsåret, men bildar ett växtbestånd ovan jord, samt åkerareal som har uppgetts som gröngödslingsareal,

2) åkerareal som har lagts i träda i enlighet med förordningen om jordbruksgrödor, för åkerareal som tillfälligt inte odlas betalas inte kompensationsbidrag,

3) åkerareal där ett mångfaldsobjekt inom ramen för den tilläggsåtgärd enligt 16 § som gäller mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten har inrättats och åkerarealen inte har uppgetts bli lagd i träda i enlighet med förordningen om jordbruksgrödor, när skörden från området används till utfodring av vilt eller skörd inte bärgas, kan kompensationsbidrag som gäller dessa åkrar betalas högst för fem procent av arealen av de basskiften för vilkas del ansökan om stödberättigande har gjorts under det första förbindelseåret,

4) åkerarealer som har uppgetts som skyddszonsvallar, när det är fråga om ett fem- eller tioårigt avtal om anläggning och skötsel av skyddszon enligt 22 §; för ett tjugoårigt avtalsområde som avses i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket betalas inte kompensationsbidrag, och

5) åkerareal som omfattas av ett avtal om främjande av naturens mångfald enligt 29 § eller ett avtal om utvecklande och vård av landskapet enligt 30 § endast när avtalsområdet används till bete eller skörd på det bärgas enligt en plan som ingår i avtalet och, åkerareal som omfattas av ett femårigt avtal gällande åker om främjande av den biologiska mångfalden, om utvecklande och vård av landskapet eller av ett avtal gällande åker om vård av naturliga slåtter- och betesmarker enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, när dessa områden används till bete eller när skörd bärgas på dem, i fråga om de övriga odlade åkrar eller åkerareal som har lagts i träda i enlighet med förordningen om jordbruksgrödor som omfattas av avtal enligt denna förordning kan kompensationsbidrag betalas, utom för åker som omfattas av ett avtal om anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng enligt 23 §.

Miljöstöd kan betalas för motsvarande i 1 mom. 1 och 3 punkten avsedda åkerareal som kompensationsbidrag under förutsättning att en jordbrukare som har förbundit sig vid miljöstödet har uppgett den som stödberättigade areal i den årliga stödansökan och de har godkänts som stödberättigade. För åker som ligger i träda betalas inte annat miljöstöd än sådant stöd enligt 16 § 1 mom. som gäller tilläggsåtgärden mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten i fråga om jordbruksskiften som har uppgetts bli lagda i träda i enlighet med förordningen om jordbruksgrödor. För ett sådant på åkern anlagt avtalsområde som avses i denna förordning och för ett sådant på åker anlagt avtalsområde som avses i stadrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, med undantag av avtal som avses i 22 § och 20 -åriga specialstödsavtal, betalas miljöstöd när det gäller ett område avsett i 1 mom.

Kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd kan betalas i fråga om ett jordbruksskifte när dess areal utgör minst fem ar. Med jordbruksskifte avses här ett till ett basskifte hörande åkerområde där jordbrukaren odlar en enda växtart för ett visst ändamål, som har lagts i träda i enlighet med förordningen om jordbruksgrödor eller som tillfälligt inte odlas.

2 kap.

Kompensationsbidrag

12 §
Minimiareal

När jordbrukaren första gången ansöker om kompensationsbidrag skall han förbinda sig att fortsätta odlingen på minst tre hektar stödberättigande åker på sin gårdsbruksenhet i fem år räknat från den första utbetalningsdagen för kompensationsbidrag och att iaktta villkoren för betalning av kompensationsbidrag. Denna åkerareal om tre hektar utgör en minimiareal. Förbindelsevillkoren skall emellertid iakttas på hela gårdsbrukenheten. Jordbrukaren kan låta bli att uppge en del av sina åkrar som stödberättigande i sin årliga stödansökan, och för dessa arealer betalas då inte kompensationsbidrag under året i fråga, förutsatt att det krav beträffande minimiarealen som anges i denna paragraf uppfylls.

Jordbrukaren kan, utan återkrav av kompensationsbidraget, under förbindelseperioden i enlighet med 48 § avföra skiften som han har uppgett som stödberättigande så att de blir icke stödberättigande eller överföra besittningen av skiften som han har uppgett som stödberättigande till en jordbrukare som inte har förbundit sig vid villkoren för kompensationsbidrag.

I minimiarealen inräknas den stödberättigande åkerareal som används till odling av åker- och trädgårdsväxter, den stödberättigande åkerareal som har lagts i träda i enlighet med förordningen om jordbruksgrödor, den stödberättigande åkerareal som tillfälligt inte odlas, den stödberättigande åkerareal som har uppgetts som gröngödslingsareal och den åkerareal som omfattas av ett specialstödsavtal enligt denna förordning, förutsatt att arealen i fråga har uppgetts som stödberättigande. I minimiarealen inräknas också ett område som omfattas av specialstödsavtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, när avtalet har ingåtts att gälla åker och förutsatt att arealen i fråga har uppgetts som stödberättigande.

13 §
Beloppet av kompensationsbidrag

I kompensationsbidrag betalas till jordbrukaren för varje hektar åker som har uppgetts som stödberättigande och godkänts som sådan årligen 150 euro i region A som avses i 3 § 13 punkten, 200 euro i region B―C1 och 210 euro i region C2―C4.

Det årliga belopp av kompensationsbidrag som betalas till jordbrukaren skall överstiga 50 euro.

3 kap.

Miljöstöd för jordbruket

Miljöstöd
14 §
Minimiareal

När jordbrukaren första gången ansöker om miljöstöd skall han förbinda sig att i fem år, räknat från den 1 juni året i fråga, vidta bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet på det sätt som bestäms särskilt nedan samt genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Om jordbrukaren år 2000 förbinder sig vid miljöstödet efter den 26 maj, börjar en femårig förbindelse den 15 juni. Jordbrukaren skall besitta minst tre hektar stödberättigande åker under hela förbindelsetiden, alternativt skall jordbrukaren odla trädgårdsväxter i grupp 1 och 2 på minst en halv hektar stödberättigande åker under hela förbindelsetiden. Denna areal om tre hektar eller en halv hektar utgör en minimiareal. Förbindelsevillkoren skall emellertid iakttas på hela gårdsbruksenheten. Jordbrukaren kan låta bli att uppge en del av sina åkrar som stödberättigande i sin årliga stödansökan, och för dessa arealer betalas då inte miljöstöd under året i fråga, förutsatt att det krav beträffande minimiarealen som anges i denna paragraf uppfylls.

Jordbrukaren kan, utan återkrav av miljöstödet, under förbindelseperioden i enlighet med 48 § avföra skiften som han har uppgett som stödberättigande så att de blir icke stödberättigande eller överföra besittningen av skiften som han har uppgett som stödberättigande till en jordbrukare som inte har förbundit sig vid villkoren för miljöstöd.

I minimiarealen inräknas den stödberättigande åkerareal som används till odling av åker- och trädgårdsväxter, den stödberättigande åkerareal som har lagts i träda i enlighet med förordningen om jordbruksgrödor, den stödberättigande åkerareal som tillfälligt inte odlas, den stödberättigande åkerareal som har uppgetts som gröngödslingsareal och den åkerareal som omfattas av ett specialstödsavtal enligt denna förordning, förutsatt att arealen i fråga har uppgetts som stödberättigande. I minimiarealen inräknas också ett område som omfattas av specialstödsavtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, när avtalet har ingåtts att gälla åker och förutsatt att arealen i fråga har uppgetts som stödberättigande.

15 §
Basåtgärder

Jordbrukaren skall vidta alla basåtgärder i fem år räknat från den 1 juni under det första året för ingående av förbindelsen. Om jordbrukaren år 2000 förbinder sig vid miljöstödet efter den 26 maj, och dock senast den 15 juni, skall åtgärder vidtas i fem år räknat från den 15 juni. När jordbrukaren förbinder sig vid miljöstödet skall han välja om han iakttar basåtgärderna för växtodlingslägenheter eller för husdjurslägenheter. Basåtgärden för husdjurslägenheter kan vidtas endast på en gårdsbruksenhet som har minst 0,4 djurenheter animalieproduktionsdjur per hektar stödberättigande åker eller minst tio djurenheter under hela förbindelseperioden, frånsett de kortvariga produktionsuppehåll som vissa former av husdjursproduktion förutsätter.

Basåtgärden för husdjurslägenheter kan inledas mitt under förbindelseperioden endast om jordbrukaren inleder husdjursproduktion så, att lägenheten har minst 0,4 djurenheter per hektar stödberättigande åker eller minst tio djurenheter under den återstående förbindelsetiden. Basåtgärden för husdjurslägenheter skall frånträdas när husdjursproduktionen på lägenheten annat än tillfälligt sjunker under i 1 mom. avsedda gränsen om 0,4 djurenheter eller i 1 mom. avsedda gränsen om tio djurenheter och jordbrukaren har förbundit sig att iaktta basåtgärderna för husdjurslägenheter. Basåtgärder kan bytas endast en gång under avtalsperioden. I anmälan om bytande skall följas det som är bestämt i 52 §. Basåtgärderna är följande:

1) miljöplanering och uppföljning av odlingen,

2) basgödsling av åkerväxter,

3) växtskydd,

4) dikesrenar och skyddsremsor,

5) bevarande av naturens mångfald och landskapet, och

6) basåtgärden för husdjurslägenheter.

Om ett avtal enligt 22 § eller 28―30 § ingås med en jordbrukare som har fyllt 65 år skall jordbrukaren förbinda sig vid de basåtgärder som uppräknas i 2 mom. endast till den del de gäller dikesrenar och skyddsremsor, bevarande av naturens mångfald och landskapet samt basåtgärder för husdjurslägenheter, när jordbrukaren har valt basåtgärderna för husdjurslägenheter. En jordbrukare som har fyllt 65 år skall förbinda sig på motsvarande sätt, om ett motsvarande avtal som ingåtts i enlighet med statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket fortfarande är i kraft och om en förbindelse avseende miljöbasstöd för jordbruket inte längre är i kraft.

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt genom förordning om basåtgärderna enligt 2 mom.

16 §
Tilläggsåtgärder

När jordbrukaren förbinder sig vid miljöstödet skall han välja en av tilläggsåtgärderna 1―4 nedan, som skall vidtas under hela förbindelsetiden. Med undantag av det som bestäms nedan i 3 mom. kan endast en tilläggsåtgärd väljas. Om det på lägenheten årligen odlas trädgårdsväxter i grupp 1 och 2 på minst 0,5 hektar åker och andra jordbruksväxter på mindre än tre hektar åker under hela förbindelseperioden, behöver ingen tilläggsåtgärd väljas. Om odling av jordbruksgrödor senare påbörjas på en areal om mer än tre hektar skall en av tilläggsåtgärderna i detta fall dock väljas. Tilläggsåtgärderna är följande:

1) preciserad gödsling,

2) växttäcke vintertid och reducerad bearbetning,

3) tilläggsåtgärder för husdjurslägenheter:

― minskade ammoniakutsläpp från gödselstaden,

― tillvaratagande av gödselgaser,

― främjande av animalieproduktionsdjurens välbefinnande, och

― behandling av tvättvatten från mjölkrum,

4) mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten, och

5) tilläggsåtgärder för trädgårdslägenheter:

― preciserad uppföljning av näringsämnen,

― preciserad kvävegödsling genom mätning av lösligt kväve, och

― användning av täckmaterial vid ogräsbekämpning i fleråriga trädgårdsväxter.

En tilläggsåtgärd för husdjurslägenheter kan väljas endast av en sådan husdjurslägenhet som vidtar basåtgärden för husdjurslägenheter. Tilläggsåtgärden för husdjurslägenheter skall frångås när husdjursproduktionen på gårdsbruksenheten annat än tillfälligt sjunker under i 15 § 1 mom. avsedda 0,4 djurenheter eller i 15 § 1 mom. avsedda tio djurenheter. När jordbrukaren underrättar kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om nedgången i djurantalet skall han uppge vilken tilläggsåtgärd han väljer i stället för tilläggsåtgärden för husdjurslägenheter.

Utöver en tilläggsåtgärd enligt 1 mom. 1―4 punkten kan jordbrukaren välja en frivillig tilläggsåtgärd för trädgårdslägenheter, om trädgårdsväxter i grupperna 1 och 2 under hela förbindelsetiden odlas på lägenheten på minst 0,5 hektar stödberättigande skiften årligen. Tilläggsåtgärder för trädgårdslägenheter skall frångås om den ovan nämnda odlingsarealen för trädgårdsväxter blir mindre än 0,5 hektar. Tilläggsåtgärden för trädgårdslägenheter kan väljas mitt i förbindelseperioden, när odling av ovan nämnda trädgårdsväxter börjas på en areal om mer än 0,5 hektar. Denna tilläggsåtgärden kan bytas endast en gång under avtalsperioden.

Ifall det är fråga om en jordbrukare vars hela gårdsbruksenhet omfattas av ett tjugoårigt specialstödsavtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, kan ingen tilläggsåtgärd väljas.

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt genom förordning om tilläggsåtgärderna enligt 1 mom.

17 §
Det årliga beloppet av miljöstöd

Till jordbrukaren betalas för vidtagande av de basåtgärder för växtodlingslägenheter som uppräknas i 15 § 2 mom. 1―5 punkten 555 mark per stödberättigande hektar åker där sedvanliga jordbruksväxter odlas, för vidtagandet av de basåtgärder för husdjurslägenheter som avses i 15 § 2 mom. 1―6 punkten 695 mark per stödberättigande hektar åker där sedvanliga jordbruksväxter odlas samt 1 980 mark per hektar odlingsareal för trädgårdsväxter i grupp 1 och 2 880 mark per hektar odlingsareal för trädgårdsväxter i grupp 2.

Till jordbrukaren betalas för vidtagande av den valda tilläggsåtgärden per stödberättigande hektar i enlighet med följande tabell med preciseringarna i den

― preciserad gödsling frånsett trädgårdsväxtarealerna i grupperna 1 och 2 80 mk
― växttäcke vintertid och reducerad bearbetning 140 mk
― tilläggsåtgärder för husdjurslägenheter:
― minskade ammoniakutsläpp från gödselstaden 140 mk
― tillvaratagande av gödselgaser 140 mk
― främjande av animalieproduktionsdjurens välbefinnande 80 mk
― behandling av tvättvatten från mjölkrum 140 mk
― mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten 80 mk
― tilläggsåtgärder för trädgårdslägenheter
― preciserad uppföljning av näringsämnen; stöd betalas för trädgårdsväxterna i grupperna 1 och 2 80 mk
― preciserad kvävegödsling genom mätning av lösligt kväve; stöd betalas endast för trädgårdsväxterna i grupp 1 450 mk
― användning av täckmaterial vid ogräsbekämpning i fleråriga trädgårdsväxter; stöd betalas endast för trädgårdsväxterna i grupp 2 1 450 mk

Det belopp av årligt miljöstöd som betalas till jordbrukaren skall överstiga 50 euro.

Avtal och specialstöd
18 §
Avtal som kan ingås, minimiareal och minimiantal djurenheter

Med jordbrukaren kan avtal ingås enligt följande tabell. Avtal kan ingås när de villkor som föreskrivits för ingående av avtalet i fråga uppfylls och när arealen eller antalet djurenheter i de olika avtalen är minst så stor som anges i tabellen:

Avtal om Minimiareal (ha)/ Minimiantal djurenheter (de)
― anläggning och skötsel av skyddszon 0,15
― anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng 0,15
― reglerbar dränering 0,50
― reglerbar underbevattning 0,50
― återanvändning av avrinningsvatten 0,50
― ekologisk produktion 3,00
― trädgårdslägenheter 0,50
― åkerodling på grundvattenområden 0,50
― effektiverad stallgödselanvändning 1,00
― skötsel av vårdbiotoper 0,15
― främjande av naturens mångfald 0,15
― utvecklande och vård av landskapet 0,15
― uppfödning av lantraser
― får 0,30
― nötkreatur 1,00
― odling av ursprungssorter 1,00
― effektiverad kalkning av åkrar 1,00
― kalkfilterdikning 0,50

Med en jordbrukare som har ett avtal om ekologisk produktion kan avtal om åkerodling på grundvattenområden inte ingås. Med jordbrukaren kan avtal om kalkfilterdikning och reglerbar dränering, reglerbar underbevattning eller återanvändning av avrinningsvatten inte ingås, om den areal som avtalet önskas gälla omfattas eller har omfattats av ett avtal om kalkfilterdikning eller motsvarande kontrollerad dränering enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket.

Om det är fråga om ett avtal enligt 23―24 § eller 34 §, skall det projekt som avtalet avser genomföras i sin helhet före utgången av det andra avtalsåret. De avtalsenliga åtgärderna skall påbörjas under det första avtalsåret. Om det är fråga om ett avtal enligt 28―30 §, skall de avtalsenliga åtgärderna påbörjas på alla avtalsskiften under det första avtalsåret om i det godkända planet annat inte förutsätts.

19 §
Avtalsperiod

Avtalsperioden för avtal enligt 22―23 § och 29―30 § är fem eller tio år och för avtal enligt 24―28 § och 31―34 § fem år. Avtalsperioden och avtalsåret börjar den 1 juni eller den 1 oktober och slutar, beroende på begynnelsetidpunkten, antingen den 31 maj eller den 30 september. Avtalsperioden fastställs i det avtal som ingås.

År 2000 kan avtal om ekologisk produktion, avtal om effektiverad stallgödselanvändning, avtal om uppfödning av lantraser och avtal om odling av ursprungssorter ingås att börja den 1 juni. Detsamma gäller avtal om anläggning och skötsel av skyddszon, när vall har anlagts det föregående året eller tidigare på den areal som skyddszonsavtalet önskas gälla. Ifall det är fråga om ett avtal som har ingåtts med stöd av statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket och vars avtalsperiod upphör den 30 juni 2000, kan motsvarande avtal enligt denna förordning ingås att börja den 1 juni 2000. Avtalsperioden för de andra avtal som ingås 2000 börjar den 1 oktober 2000 utom det som bestäms i 38 §.

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer genom förordning om avtalsperiodens begynnelsetidpunkt för vart och ett av de avtal som ingås efter 2000.

20 §
Föremål för avtalet

I avtalet skall basskiftesvis anges de åkerområden och andra områden som avtalet gäller. Avtalsområdet skall innehas av kontrahenten under hela avtalsperioden. Under avtalets giltighetstid kan jordbrukaren emellertid i enlighet med 49 § avföra mindre arealer ur avtalet. Om åkern eller ett annat område är arrenderad, kan avtalet ingås att gälla dessa åkerområden eller andra områden, förutsatt att arrendeavtalet är i kraft under minst hela avtalsperioden.

Ifall det är fråga om ett avtal som har ingåtts med stöd av statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket och vars avtalsperiod upphör den 30 juni 2000 och motsvarande avtal enligt denna förordning ingås att börja den 1 juni 2000, kan i detta avtal även tas med områden som inte omfattats av avtalet tidigare, förutsatt att de uppfyller de krav som bestäms i denna förordning.

21 §
Avtal som grundar sig på en plan

Ett avtal om specialstöd skall grunda sig på en plan när det är fråga om ett avtal enligt 22―24 §, 27―30 § och 33―34 §. Innan ett avtal som grundar sig på en plan ingås skall arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning begära utlåtande om saken av den regionala miljöcentralen. När arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning ingår avtal kan den avvika från den regionala miljöcentralens utlåtande endast av synnerligen grundad anledning.

22 §
Avtal om anläggning och skötsel av skyddszon

I ett avtal om anläggning och skötsel av skyddszon förbinder sig jordbrukaren att på ett odlat åkerområde i enlighet med en plan anlägga en skyddszon som är täckt av flerårig växtlighet och att sköta den enligt avtalsvillkoren. Avtalet kan i begränsad utsträckning omfatta också ett strandområde i naturtillstånd som ligger i omedelbar närhet av skyddszonen, mellan skyddszonen och vattendraget, förutsatt att det sköts i enlighet med avtalsvillkoren och avtalets syfte.

23 §
Avtal om anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng

I ett avtal om anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng förbinder sig jordbrukaren att på ett odlat åkerområde eller ett annat område i enlighet med en plan anlägga en våtmark eller sedimenteringsbassäng. Med annat område avses här ett område som ligger på ett avstånd av högst en kilometer från de närmaste åkrarna.

I ett avtal om skötsel av våtmark eller sedimenteringsbassäng förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan sköta en sedimenteringsbassäng eller våtmark som har anlagts på basis av ett femårigt avtal, vilket har ingåtts med stöd av statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket.

24 §
Avtal om reglerbar dränering, reglerbar underbevattning och återanvändning av avrinningsvatten

I ett avtal om reglerbar dränering, reglerbar underbevattning och återanvändning av avrinningsvatten förbinder sig jordbrukaren att på sitt odlat åkerområde i enlighet med en plan vidta åtgärden i fråga.

25 §
Avtal om ekologisk produktion

I ett avtal om ekologisk produktion förbinder sig jordbrukaren att

1) lägga om alla eller största delen av de åkrar som han äger eller besitter till ekologisk produktion, eller

2) fortsätta att bedriva ekologisk produktion på alla eller största delen av de åkrar som han äger eller besitter, eller

3) lägga om alla eller största delen av de på annat sätt än ekologiskt odlade åkrar som han äger eller besitter till ekologisk produktion och att fortsätta att bedriva ekologisk produktion på de åkrar som redan odlas ekologiskt.

Odlandet av gårdsbruksenheten i enlighet med de produktionsregler för ekologisk produktion som avses i 4 mom. skall börja vid ingången av det första avtalsårets vegetationsperiod så, att alla åkerskiften som avtalet omfattar skall odlas enligt produktionsreglerna för ekologisk produktion senast från och med det andra avtalsåret. På gårdar med nötkreatur, hästar, får eller getter skall alla åkerskiften som avtalet omfattar odlas ekologiskt senast från och med det tredje avtalsåret. Med gårdar med nötkreatur, hästar, får eller getter avses sådana gårdsbruksenheter där dessa djur föds upp.

Ett avtal om ekologisk produktion skall normalt omfatta gårdsbruksenhetens hela åkerareal, dock minst tre hektar. På en trädgårdslägenhet som bedriver frilandsproduktion förutsätts att avtalet omfattar en minst en halv hektar stor odlingsareal för trädgårdsväxter.

Jordbrukaren skall förbinda sig att på sin gårdsbruksenhet för det ekologiska åkerbrukets och den ekologiska trädgårdsproduktionens, både frilands- och växthusproduktionens, del iaktta de produktionsregler för ekologisk produktion som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel.

26 §
Avtal om effektiverad stallgödselanvändning

I ett avtal om effektiverad stallgödselanvändning förbinder sig jordbrukaren att ta emot, hantera och i odlingen på ett sätt som är godtagbart med avseende på miljön utnyttja sådan stallgödsel som härrör från en annan gårdsbruksenhet, ett häststall, en pälsdjursfarm eller en för flera jordbrukare eller pälsdjursfarmare gemensam gödselstad. Avtalet kan ingås att gälla stallgödsel som samtliga animalieproduktionsdjur producerar. Pälsdjursspillning skall komposteras.

27 §
Avtal om åkerodling på grundvattenområden

I ett avtal om åkerodling på grundvattenområden förbinder sig jordbrukaren att på det odlade åkerområde som fastställs i avtalet genomföra en plan där de åtgärder beträffande odlingen av avtalsområdet som avtalet inbegriper, till exempel åtgärder för begränsande av användningen av gödslingsmedel, stallgödsel och bekämpningsmedel, fastställs. Avtalet kan ingås att gälla endast basskiften på grundvattenområden av klass I, II och III. Om en obetydlig del av ett basskifte ligger utanför grundvattenområdet, kan hela basskiftet inbegripas i avtalet.

28 §
Avtal om skötsel av vårdbiotoper

I ett avtal om skötsel av vårdbiotoper förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan vidta de åtgärder beträffande sin gårdsbruksenhet genom vilka vårdbiotoper sköts. Med vårdbiotop avses torrängar, ängar, lövängar, hagmarker, skogsbeten eller hedar so uppvisar tydliga tecken på betesdrift eller på användning av området till produktion av foder för boskap. Avtalet kan inte ingås att gälla åkerområden.

29 §
Avtal om främjande av naturens mångfald

I ett avtal om främjande av naturens mångfald förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan vidta åtgärder för främjande av naturens mångfald på avtalsområdet och att sköta området i enlighet med avtalsvillkoren. Avtalsområdet kan bestå av åker eller annat område.

Ett område, som berörs av en tilläggsåtgärd angående mångfaldsobjekten på gården avsett i 16 §, kan inte godkännas i avtalet.

30 §
Avtal om utvecklande och vård av landskapet

I ett avtal om utvecklande och vård av landskapet förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan vidta åtgärder för utvecklande och vård av landskapet på avtalsområdet och att sköta området i enlighet med avtalsvillkoren. Avtalsområdet kan bestå av åker eller annat område. Avtalet kan inte ingås för ett område, som inte har betydelse för landskapet.

Ett område, som berörs av en tilläggsåtgärd angående mångfaldsobjekten på gården avsett i 16 §, kan inte godkännas i avtalet.

31 §
Avtal om uppfödning av lantraser

I ett avtal om uppfödning av lantraser förbinder sig jordbrukaren att på sin gårdsbruksenhet i fortplantningssyfte föda upp öst- eller nordfinsk boskap eller gråa får av finsk lantras. De djur som avtalet godkänns omfatta skall vara minst ett år gamla när avtalsperioden börjar. Jordbrukaren skall före avtalsperiodens utgång lämna in till arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning en utredning om att de djur som avtalet omfattar har använts till fortplantning av rasen i fråga.

Avtalet kan ingås beträffande djur av lantras som sökanden eller någon av sökandens familjemedlemmar äger eller har i besittning. Med familjemedlem avses i 3 § 2 punkt avsedda make och jordbrukarens barn som är under 18 år.

32 §
Avtal om odling av ursprungssorter

I ett avtal om odling av ursprungssorter förbinder sig jordbrukaren att idka utsädesodling av lantsorter eller gamla handelssorter av sädes- och vallväxter. Avtalet ingås normalt inom sortens ursprungliga odlingsområde. Avtalet ingås med en jordbrukare om utsädesodling av en viss sort på en hektar.

33 §
Avtal om effektiverad kalkning av åkrar

I ett avtal om effektiverad kalkning av åkrar förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan kalka sina åkrar inom avtalsområdet. Avtalet kan gälla endast åkrar inom Lestijokis, Perho ås, Esse ås och Lappfjärds ås avrinningsområden.

34 §
Avtal om kalkfilterdikning

I ett avtal om kalkfilterdikning förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan genomföra kalkfilterdikning på sin odlade åkerareal. Avtalet kan gälla endast åkrar inom Lestijokis, Perho ås, Esse ås och Lappfjärds ås avrinningsområden.

35 §
Beloppet av specialstöd

Till en jordbrukare som har ingått avtal betalas årligen specialstöd högst i enlighet med följande tabell per hektar åker eller annat område per hektar eller per djurenhet som avtalet omfattar:

Avtal om Mark per hektar/ mark per djurenhet
― anläggning och skötsel av skyddszon 2 675
― anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng 2 000; annat område 2 675; åker
― reglerbar dränering 930
― reglerbar underbevattning 930
― återanvändning av avrinningsvatten 930
― åkerodling på grundvattenområden 670
― effektiverad stallgödselanvändning 390
― skötsel av vårdbiotoper 2 500
― främjande av naturens mångfald 2 500
― utvecklande och vård av landskapet 2 000
― uppfödning av lantraser 1 000
― odling av ursprungssorter 2 550
― effektiverad kalkning av åkrar 500
― kalkfilterdikning 1 500

Till jordbrukaren kan för avtalsområdet samtidigt betalas specialstöd och miljöstöd till ett belopp av sammanlagt högst 900 euro per hektar när trädgårdsväxter i grupp 2 odlas på arealen, sammanlagt högst 600 euro per hektar när ettåriga växter odlas på arealen och sammanlagt högst 450 euro per hektar när någon växt som inte avses ovan växer på arealen. Om det är fråga om ett avtal om uppfödning av lantraser fördelas det specialstöd som skall betalas på den sammanlagda arealen av de stödberättigande odlad jordbruksskiften som gårdsbruksenheten årligen uppger i stödansökan med undantag av trädgårdsväxtskiftena vid säkerställande av att maximibeloppen iakttas. Det årliga belopp av specialstöd som avtalsvis betalas till jordbrukaren skall överstiga 50 euro.

Det specialstöd som betalas enligt ett avtal som baserar sig på en plan konstateras i det beslut som arbetskrafts- och näringscentralen fattar med anledning av ansökan om avtal.

36 §
Beloppet av specialstöd i ett avtal om ekologisk produktion

Till en jordbrukare som har ingått avtal om ekologisk produktion betalas årligen följande specialstöd per hektar ekologiskt odlad åker som avtalet omfattar:

1) 610 mark när åkern har odlats med iakttagande av produktionsreglerna för ekologisk produktion i minst de två vegetationsperioderna före avtalsperiodens början, i fråga om nya områden som börjar odlas räknat från det första odlingsåret och om åkern har omfattats av ett avtal om ekologisk produktion eller omläggning till ekologisk produktion som har ingåtts 1995 enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, och

2) 875 mark för åkrar som läggs om till ekologisk produktion, om

a) åkern har odlats på något annat sätt än med iakttagande av produktionsreglerna för ekologisk produktion eller åkern har legat i träda under den vegetationsperiod som föregått avtalsperiodens början,

b) åkern under endast den vegetationsperiod som föregått avtalsperiodens början har odlats med iakttagande av produktionsreglerna för ekologisk produktion, och

c) åkern före avtalsperiodens början har omfattats av en förbindelse att inte odla som har ingåtts i enlighet med lagen om avträdelsepension eller något motsvarande system eller av ett avtal om att inte odla åker som har ingåtts i enlighet med lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/1989) eller motsvarande tidigare lagstiftning.

37 §
Beloppet av specialstöd vid övergång till ett avtal om ekologisk produktion

Om jordbrukaren har ett gällande avtal om omläggning till ekologisk produktion som ingåtts 1996 eller därefter i enlighet med statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket kan det, inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten, på en ansökan av jordbrukaren som görs under tiden för ansökan om avtal ändras till ett avtal om ekologisk produktion enligt denna förordning, och för de åkrar som har omfattats av ett avtal enligt nämnda statsrådsbeslut betalas årligen på basis av det avtal som ingås specialstöd enligt följande tabell:

Övergång till ett avtal om ekologisk produktion enligt denna förordning söks År då det tidigare avtalet har ingåtts Beloppet av specialstöd (mark/hektar)
År 2000 1996―1997 610
1998―1999 875
År 2001 1997―1998 610
1999 875
År 2002 1998―1999 610

Om jordbrukaren har ett gällande avtal om ekologisk produktion som har ingåtts 1996 eller därefter i enlighet med statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket kan det, inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten, på en ansökan av jordbrukaren som görs under tiden för ansökan om avtal ändras till ett avtal om ekologisk produktion enligt denna förordning, och för de åkrar som har omfattats av ifrågavarande avtal betalas årligen i specialstöd 610 mark per hektar.

Om med jordbrukaren ingås avtal om ekologisk produktion enligt denna förordning, kan jordbrukaren inte på sin gårdsbruksenhet samtidigt ha ett gällande avtal om ekologisk produktion eller omläggning till ekologisk produktion enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, utan detta avtal eller dessa avtal hävs i samband med beslutet om ingående av ett sådant avtal som avses här.

38 §
Ändring av tidigare specialstödsavtal

Om jordbrukaren har ett gällande avtal om specialstöd enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket och dess giltighetstid fortgår efter år 2000 kan med jordbrukaren, inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten, år 2000 på en ansökan som görs under tiden för ansökan om avtal ingås motsvarande avtal om specialstöd enligt denna förordning så, att dess avtalsperiod börjar den 1 juni när det är fråga om ett avtal om ekologisk produktion enligt 25 § eller uppfödning av lantraser enligt 31 § och den 1 oktober för de övriga avtalen. Specialstöd enligt det tidigare avtalet betalas enligt villkoren i det ifrågavarande avtalet år 2000 fastän det nya avtalet enligt denna förordning börjar från den 1 oktober. I beslutet om avtalet skall konstateras att det tidigare avtalet har upphört att gälla.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

39 §
Betalning av kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd, sänkning av stöd utgående från övervakning, återkrav samt tillämpning av det integrerade systemet

På sänkning av kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd, när det är fråga om arealskillnader som har konstaterats vid övervakningen, tillämpas motsvarande procentuella avdrag som bestäms i artikel 9 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92, vilken förordning gäller det integrerade systemet. Sänkningen av stöd utgående från övervakning skall i fråga om kompensationsbidrag göras så, att skiftena i regionerna A―C4 behandlas separat och i fråga om miljöstöd så, att varje stödnivågrupp enligt 17 § 1 mom. behandlas separat. I fråga om specialstöd företas sänkningen av stöd utgående från övervakning enligt avtalstyper.

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer dessutom särskilt genom förordning om betalning och återkrav av kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd samt om andra grunder för stödsänkning än de som avses i 1 mom. och som orsakas av övervakning.

40 §
Ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd samt beslut om beviljande av dem

Den årliga ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har ett driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken största delen av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna. En ansökan som inlämnats per post anses ha inlämnats i tid, om den har poststämplats den sista ansökningsdagen under året i fråga, adresserad till ovan nämnda behöriga myndighet, eller tidigare.

Om ansökan inte har fyllts i fullständigt och om inte alla uppgifter som behövs har lämnats, kan ansökan avslås i enlighet med det integrerade systemet. Om ansökan har lämnats in efter den sista föreskrivna ansökningsdagen, tillämpas på förseningen de påföljder som fastställts i samband med det integrerade systemet.

Den myndighet som avses i 1 mom. beslutar om beviljande av kompensationsbidrag och miljöstöd.

41 §
Ansökan om och ingående av avtal

Avtal ingås på ansökan av jordbrukaren. Ansökan skall lämnas in till landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har ett driftscentrum, lämnas ansökan in till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde det område som ansökan gäller eller största delen av det är beläget. En ansökan som inlämnats per post anses ha inlämnats i tid, om den har poststämplats den sista ansökningsdagen som jord- och skogsbruksministeriet fastställer under året i fråga, adresserad till ovan nämnda behöriga myndighet, eller tidigare.

Ifall ansökan om ingående av avtal är försenad kan avtal inte ingås, utan ansökan skall avslås. Ifall det är fråga om en årlig ansökan om utbetalning av specialstöd enligt 8 § 1 mom., tillämpas på förseningen och på det specialstöd som betalas ut under året i fråga de påföljder som tillämpas i samband med det integrerade systemet.

Avtal med jordbrukaren ingås av den arbetskrafts- och näringscentral till vilken ansökan enligt 1 mom. bör ha lämnats in.

42 §
Hävning av avtal och återkrav av specialstöd

Arbetskrafts- och näringscentralen kan häva ett avtal, om den jordbrukare som har ingått det har hemlighållit omständigheter som inverkar väsentligt på ingåendet av avtalet eller på någon väsentlig punkt har lämnat oriktiga uppgifter om dem eller om han eller gårdsbruksenhetens senare ägare, på vilken avtalet har överförts, inte iakttar avtalsvillkoren.

Specialstöd som har betalts till en jordbrukare skall återkrävas, om avtalet har hävts från statens sida eller avtalsvillkoren inte har iakttagits.

43 §
Frånträdande av förbindelse och avtal

Om jordbrukaren skriftligt frånträder förbindelsen eller hela avtalet före förbindelseeller avtalsperiodens utgång, återkrävs det utbetalda stödet. Om jordbrukarens förbindelse eller avtal emellertid har varit i kraft i tre år och jordbrukaren lägger ned idkandet av jordbruk helt och hållet genom att hela lägenheten säljs eller på något annat sätt, återkrävs stödet inte. Med frånträdande av förbindelsen avses också en situation där en jordbrukare som har förbundit sig vid stödet inte ansöker om årlig utbetalning utan en sådan grund som avses i 2 mom. Jordbrukaren skall höras före ett eventuellt återkrav av stödet och innan beslut om förbindelsens eller avtalets upphörande fattas.

Om jordbrukaren frånträder en förbindelse eller ett avtal på grund av oöverstigligt hinder, återkrävs stödet inte. Som oöverstigligt hinder betraktas att jordbrukaren avlider, att jordbrukaren blir arbetsoförmögen under en längre tid, att en avsevärd del av gårdsbruksenheten exproprieras, om expropriationen inte kunde förutses när förbindelsen eller avtalet började, att en allvarlig naturkatastrof påverkar gårdsbruksenhetens odlade areal i väsentlig grad, att byggnader som är avsedda för uppfödning av djur förstörs genom olyckshändelse, att en epizooti drabbar jordbrukarens hela djurbesättning eller en del av den, att jordbrukaren insjuknar allvarligt, att gårdsbruksenheten exproprieras eller inlöses för allmänt behov eller att jordbrukaren börjar få full arbetslöshetspension eller förtida ålderspension eller går över till systemet med avträdelsestöd för jordbruket. Som oöverstigligt hinder betraktas också en situation där besittningen av ett arrenderat område går förlorad tvärt emot ett motiverat antagande eller förmögenheten delas, t.ex. på grund av att ett dödsbo delas eller i samband med äktenskapsskillnad.

Om jordbrukaren från ingången av den vegetationsperiod som börjar under det första avtalsåret har vidtagit åtgärder i enlighet med avtalsvillkoren för ett avtal som börjar den 1 juni, kan han utan att specialstödet återkrävs frånträda avtalet räknat från början av den sista vegetationsperioden under avtalsperioden, eftersom avtalsenliga åtgärder i detta fall har vidtagits i fem år.

Jordbrukaren skall inom tio arbetsdagar göra en skriftlig anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om dessa omständigheter i fråga om en förbindelse. I fråga om ett avtal skall jordbrukaren göra motsvarande skriftliga anmälan till den arbetskrafts- och näringscentral som har ingått avtalet. I fråga om en förbindelse beslutar kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om befrielse av jordbrukaren från iakttagande av förbindelsen och i fråga om ett avtal beslutar arbetskrafts- och näringscentralen om giltighetstidens upphörande. I beslutet skall konstateras att stödbetalningen dras in.

44 §
Utestängande från stödsystemet

Ifall det är fråga om en oriktig anmälan som har gjorts till följd av en allvarlig underlåtenhet, utestängs jordbrukaren från kompensationsbidragssystemet, jordbrukets miljöstödssystem eller vartdera stödsystemet för året i fråga eller, ifall det är fråga om en avsiktligt gjord oriktig anmälan, från kompensationsbidragssystemet, jordbrukets miljöstödssystem eller vartdera stödsystemet för året i fråga och det efterföljande året.

Om en förbindelse enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket har frånträtts eller avtalet har frånträtts eller hävts, kan jordbrukaren inte ingå en ny förbindelse eller ett nytt avtal enligt denna förordning, om det utestängande från stödsystemet som föreskrivs i författningen i fråga fortfarande är i kraft.

Om jordbrukaren har haft ett gällande avtal om ekologisk produktion eller omläggning till ekologisk produktion enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket och han efter avtalets upphörande börjar odla sin gårdsbruksenhet på något annat sätt än ekologiskt, kan med honom ingås ett avtal enligt 25 § att börja tidigast två år efter början av den vegetationsperiod då gårdsbruksenheten har börjat odlas på något annat sätt än ekologiskt.

45 §
Förfall för förbindelse och avtal

En förbindelse och ett avtal som jordbrukaren har ingått förfaller och betalningen av kompensationsbidrag samt miljöstöd och specialstöd upphör den 31 december det år då jordbrukaren eller en make som uppfyller ålderskravet fyller 65 år eller, i fråga om kompensationsbidrag, då en jordbrukare som uppfyller kravet angående boende på gårdsbruksenheten eller en make som uppfyller ålderskravet fyller 65 år eller jordbrukaren går över till systemet med avträdelsestöd inom jordbruket och förbindelsen inte har överförts i enlighet med 50 § och avtalet inte har överförts i enlighet med 51 §.

Ifall det är fråga om ett avtal om anläggning och skötsel av skyddszon, ett avtal om skötsel av vårdbiotoper, ett avtal om främjande av naturens mångfald eller ett avtal om utvecklande och vård av landskapet förfaller avtalet inte, om inte jordbrukaren skriftligen särskilt underrättar arbetskraftsoch näringscentralen om att han ansöker om frånträdande av avtalet på grund av att åldersgränsen överskrids. En jordbrukare som har fyllt 65 år skall emellertid iaktta de krav beträffande basåtgärder som avses i 15 § 3 mom., om ett avtal som har ingåtts med honom förblir i kraft, men miljöstöd betalas inte till honom.

46 §
Införlivande av nya områden med förbindelsen eller avtalet och ändring av djurantalet

Till förfogande för programmen för utveckling av landsbygden står de anslag som anvisats i statsbudgeten. Införlivandet av nya områden med en förbindelse eller med ett avtal enligt 25 § efter det första förbindelseeller avtalsåret är beroende av de anslag som anvisats i statsbudgeten. Med nya områden avses i fråga om kompensationsbidrag och miljöstöd inte sådana åkerarealer som en annan jordbrukare som har ingått en förbindelse har uppgett i sin årliga stödansökan under det föregående förbindelseåret eller som under det föregående året, i fråga om miljöstöd, har innehafts av en jordbrukare som har ingått en förbindelse i enlighet med statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket eller, i fråga om kompensationsbidrag, av en jordbrukare som har ingått en förbindelse i enlighet med statsrådets beslut om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar (861/1995). Med nya områden avses inte heller åkerarealer som en jordbrukare som har ingått en förbindelse kommer i besittning av under förbindelseåret i fråga och som överlåts av en sådan jordbrukare som har fyllt 65 år, förutsatt att dessa områden sammanlagt utgör mera än två hektar. Om sådana områden arrenderas, skall arrendeavtalet sträcka sig över en minst lika lång tid som den återstående förbindelsetiden.

Till förbindelsen eller till ett avtal enligt 25 § kan på ansökan inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten under det andra och tredje förbindelse- och avtalsåret fogas områden som i det föregående årets stödansökan inte har uppgetts i stödansökan för den i 1 mom. avsedda jordbrukare som har ingått en förbindelse eller som inte omfattas av avtalsområdet. Arealen av dessa områden som fogas till förbindelsen eller avtalet kan utgöra högst 50 procent av jordbrukarens referensareal eller avtalsområde eller högst två hektar. Om arealökningen är större än så, kan jordbrukaren inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten ingå en ny förbindelse som gäller stödet i fråga eller ett nytt ovan nämnt avtal som gäller hela lägenheten. Om en ny förbindelse eller ett nytt avtal inte kan ingås, skall de nya områdena odlas i enlighet med förbindelse- eller avtalsvillkoren utan stöd.

Om det är fråga om ingående av ett nytt avtal enligt 25 § för gårdsbruksenhetens hela område i fall som avses i 2 mom., betalas specialstödet per hektar åker för den avtalsareal som redan omfattas av avtalet enligt det tidigare avtalet och för den nya åkerarealen på basis av den tidigare odlingsseden så som bestäms i 36 §. Om det är fråga om fogande av ett nytt åkerområde till ett avtal som avses i 25 §, betalas specialstödet per hektar för den nya åkerarealen på basis av den tidigare odlingsseden så som bestäms i 36 §. Om åkerarealen under den vegetationsperiod som föregår ingåendet av det nya avtalet eller fogandet av åkerarealen till avtalet har innehafts av en annan jordbrukare som då har haft ett avtal enligt 25 § om ekologisk produktion, betalas specialstödet per hektar för denna åkerareal på basis av den tidigare odlingsseeden så som bestäms i 36 §.

Ett avtal om uppfödning av lantraser kan ses över för djurantalets vidkommande i början av varje avtalsår. En ökning av djurantalet skall sökas genom en ansökan som lämnas in till arbetskrafts- och näringscentralen före ingången av varje avtalsår.

47 §
Precisering av avtal

Ifall det är fråga om ett avtal enligt 22―24 §, 27―30 § eller 33―34 §, kan de avtalsenliga åtgärderna vid behov preciseras under avtalets giltighetstid för att avtalets syfte inte skall äventyras. Preciseringen kan ske på ansökan av jordbrukaren eller på initiativ av arbetskrafts- och näringscentralen före ingången av följande avtalsår. Före preciseringen skall jordbrukaren och den regionala miljöcentralen höras i ärendet.

48 §
Minskning av den areal som förbindelsen omfattar

Om en jordbrukares skiften som är stödberättigande med avseende på kompensationsbidraget eller miljöstödet utgår varaktigt ur odling eller ur jordbrukarens besittning så, att dessa minskade skiftesareal sammanlagt utgör mer än 20 procent av referensarealen under förbindelseperioden och dock över 5 hektar, skall av jordbrukaren återkrävas alla stöd som under det ifrågavarande förbindelseåret och under de föregående förbindelseåren har betalts för de arealer som utgått. Minimiarealen skall dock uppfyllas under hela avtalsperioden. I minskningen av referensarealen inräknas inte åkrar som under det ifrågavarande förbindelseåret och i fråga om kompensationsbidrag övergår till en jordbrukare som har förbundit sig antingen vid kompensationsbidraget eller i enlighet med statsrådets beslut om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar eller, i fråga om miljöstöd, till en jordbrukare som har förbundit sig antingen vid miljöstödet eller i enlighet med statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, eller om arealminskningen beror på ett oöverstigligt hinder enligt 43 § 2 mom.

49 §
Minskning av avtalsområdet, det vill säga frånträdande av en del av avtalet

Ett avtalsområde som omfattas av ett avtal som grundar sig på en plan kan under hela avtalsperioden minska med sammanlagt högst 20 procent, förutsatt att avtalets syfte inte äventyras. Om en sådan minskning godkänns, skall de specialstöd som under avtalets giltighetstid har betalts för området i fråga återkrävas.

En åkerareal som omfattas av ett avtal om ekologisk produktion kan under hela avtalsperioden minska med sammanlagt högst 20 procent. Specialstöd som under avtalets giltighetstid har betalts för den areal som utgår ur avtalet skall återkrävas.

En åkerareal som omfattas av ett avtal om effektiverad stallgödselanvändning kan under hela avtalsperioden minska med sammanlagt högst 20 procent. Specialstöd som under avtalets giltighetstid eventuellt har betalts för den areal som utgår ur avtalet återkrävs inte.

Om den areal som avtalet omfattar minskar med över 20 procent eller, i det fall som avses i 1 mom., avtalets syfte anses bli äventyrat, skall avtalet hävas och de utbetalda specialstöden återkrävas för hela avtalsområdets del. Arbetskrafts- och näringscentralen skall höra den regionala miljöcentralen innan beslut fattas om huruvida den arealminskning som avses i 1 mom. är godtagbar eller ej.

Om minskningen av den areal som avtalet omfattar beror på ett oöverstigligt hinder enligt 43 § 2 mom., föranleds inga påföljder enligt denna paragraf för jordbrukaren.

50 §
Överföring av förbindelse

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan på ansökan överföra en förbindelse som gäller kompensationsbidrag och miljöstöd på den nya ägaren eller innehavaren av hela gårdsbruksenheten, om ägande- eller besittningsrätten till gårdsbruksenheten övergår till en sådan jordbrukare som uppfyller de allmänna villkor för beviljande av stödet i fråga som anges i denna förordning, och den som har ingått den ursprungliga förbindelsen inte fortsätter att idka jordbruk. Om en lägenhet som har förbundit sig vid kompensationsbidrag och miljöstöd delas helt och hållet, till exempel på grund av arvskifte eller upplösning av en sammanslutning, kan förbindelsen överföras på de nya ägarna eller innehavarna av alla lägenhetsdelar som har uppkommit på detta sätt. Vid överföring skall den jordbrukare som fortsätter att odla iaktta den förbindelse som gäller stödet i fråga under den förbindelsetid som återstår för den förbindelse som den tidigare jordbrukaren har ingått.

En förbindelse som gäller kompensationsbidrag och miljöstöd kan överföras från den tidigare ägaren eller innehavaren av en gårdsbruksenhet på den nya ägaren eller innehavaren, förutsatt att en skriftlig ansökan om överföringen lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom tio arbetsdagar från det att ägande- eller besittningsrätten har övergått. Av särskilda skäl kan också en ansökan som inlämnas senare godkännas.

51 §
Överföring av avtal

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar på ansökan om överföring av ett avtal, om ägande- eller besittningsrätten till den gårdsbruksenhet som avtalet gäller eller till en del av den övergår till en sådan jordbrukare som uppfyller de villkor angående kontrahenten och ingåendet av avtal som anges i denna förordning. Ifall det är fråga om ett avtal enligt 25 §, kan arbetskrafts- och näringscentralen på ansökan överföra avtalet på den nya ägaren eller innehavaren av en del av gårdsbruksenheten bara om orsaken till ansökan om överföring är att avtalsområdet delas på grund av arvskifte, avvittring eller upplösning av en sammanslutning. Vid överföring skall den jordbrukare som fortsätter att odla iaktta avtalet i fråga under den avtalstid som återstår för det avtal som den tidigare jordbrukaren har ingått.

Ett avtal om uppfödning av lantraser kan överföras på den nya ägaren eller innehavaren av de djur som avtalet omfattar, förutsatt att den nya ägaren eller innehavaren uppfyller de villkor angående kontrahenten och ingåendet av avtal som anges i denna förordning.

Ett avtal kan överföras från den föregående ägaren eller innehavaren av en gårdsbruksenhet på den nya ägaren eller innehavaren eller, i ett fall som avses i 2 mom., på den nya djurägaren eller innehavaren, förutsatt att en skriftlig ansökan om överföringen inom tio arbetsdagar från det att ägandeeller besittningsrätten har övergått lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral som har ingått avtalet. Av särskilda skäl kan också en ansökan som lämnas in senare godkännas.

52 §
Anmälningsskyldighet

Jordbrukaren eller hans rättsinnehavare skall göra en anmälan om sådana förändringar i förhållandena som gäller jordbrukaren eller lägenheten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun som har tagit emot jordbrukarens ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd. I fråga om avtal skall motsvarande anmälan göras till den arbetskrafts- och näringscentral som har ingått avtalet. Den skriftliga anmälan skall göras inom tio arbetsdagar från förändringen i förhållandena.

När det gäller ett avtal som avses i 31 § tillämpas påföljder enligt det integrerade systemet om anmälan försenas.

53 §
Kringgående av villkoren för beviljande av stöd

Kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd får inte beviljas en jordbrukare som har vidtagit sådana åtgärder avseende ändring av besittningen av åker eller motsvarande åtgärder vilkas uppenbara syfte är att kringgå de allmänna villkoren för beviljande av kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd eller att undgå att iaktta villkoren för beviljande av stöd eller villkoren för ingående av specialstödsavtal.

54 §
Arkivering av dokument

De dokument, anteckningar och intyg som hör till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket skall arkiveras på gården under hela förbindelse- och avtalsperioden och tre år efter periodens slut.

55 §
Övervakning

Enligt 41 § 3 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar skall vid administrationen och övervakningen av kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket i tillämpliga delar iakttas rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen och kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92, som utfärdats med stöd av den, samt lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

56 §
Närmare bestämmelser

Enligt 11 § 3 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmelser om genomförandet av systemet för kompensationsbidrag. Enligt 4 mom. i den nämnda paragrafen utfärdar jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmelser om genomförandet av systemet för jordbrukets miljöstöd efter att ha hört miljöministeriet.

Jord- och skogsbruksministeriet kan enligt 64 § 3 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar genom förordning också meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid ansökan, beviljande och betalning av stöd samt om tekniska detaljer i lagrings-, uppföljnings- och övervakningssystem som ansluter sig till skötseln av stöd.

57 §
Ändringssökande

I beslut som fattas med stöd av denna förordning får ändring sökas enligt 58 § 2 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar så som bestäms i 10 § lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

5 kap.

Ikraftträdande

58 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

59 §
Övergångsbestämmelse

En jordbrukare som har ingått en förbindelse som gäller kompensationsbidrag eller miljöbasstöd för jordbruket under programperioden 1995―1999 kan fortsätta till utgången av sin förbindelseperiod på de villkor som anges i förbindelsen. Beloppet av kompensationsbidrag enligt den tidigare programperioden är sådant som anges i 10 § statsrådets beslut om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar, och beloppet av miljöbasstöd för jordbruket är sådant som anges i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket.

En jordbrukare som har en gällande förbindelse enligt 1 mom. kan inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten i samband med den årliga ansökningsomgången för stöd gå över till de kompensationsbidrags- och miljöstödssystem som avses i denna förordning, varvid den förbindelse som har ingåtts tidigare förfaller och en femårig förbindelse enligt denna förordning börjar.

Om jordbrukaren har ett gällande avtal om specialstöd enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, vars giltighetstid fortsätter efter år 2000, och jordbrukaren år 1995 har ingått en förbindelse som gäller miljöbasstöd för jordbruket enligt nämnda statsrådsbeslut, skall jordbrukaren år 2000 ingå en förbindelse som gäller miljöstöd enligt denna förordning, frånsett de avtalsinnehavare för vilka ingående av en förbindelse som gäller miljöbasstöd för jordbruket inte har utgjort en förutsättning för ingående av det tidigare avtalet.

Jordbrukaren kan vid ingången av vegetationsperioden 2000 utan återkrav av stöd frånträda ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket eller en del av det, vars avtalsperiod har börjat den 1 juli 1995, för utsatt att jordbrukaren i fem vegetationsperioder har vidtagit åtgärder enligt villkoren i avtalet.

Helsingfors den 29 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tiina Malm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.