643/2000

Given i Helsingfors den 29 juni 2000

Handels- och industriministeriets förordning om resterna av bekämpningsmedel i modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 1999/39/EG av den 6 maj 1999 om ändring av direktiv 96/5/EG om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn samt kommissionens direktiv 1999/50/EG av den 25 maj 1999 om ändring av direktiv 91/321/EEG om modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller

modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt handels- och industriministeriets beslut om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (485/1997) samt

barnmat enligt handels- och industriministeriets beslut om barnmat (789/1997) sådant det lyder ändrat genom handels- och industriministeriets beslut (1018/1998).

3 §
Definition

I denna förordning avses med rester av bekämpningsmedel

bekämpningsmedel och deras metaboliter, nedbrytningsprodukter eller reaktionsprodukter som förekommer i modersmjölksersättning, tillskottsnäring eller barnmat.

4 §
Främmande ämnen och övrig kvalitet

Modersmjölksersättning, tillskottsnäring eller barnmat får inte innehålla bekämpningsmedel eller andra främmande ämnen i sådan mängd att de kan äventyra spädbarns eller småbarns hälsa.

5 §
Rester av bekämpningsmedel

Modersmjölksersättning, tillskottsnäring eller barnmat får inte innehålla rester av enskilda bekämpningsmedel i en mängd som överskrider 0,01 mg/kg. Denna bestämmelse gäller inte bekämpningsmedel om vilkas rester bestäms särskilt.

Den ovan angivna högsta halten gäller för produkter som saluförs som konsumtionsfärdiga och på produkter som blir konsumtionsfärdiga efter beredning enligt tillverkarens anvisningar.

6 §
Förbjudna bekämpningsmedel

Närmare bestämmelser om bekämpningsmedel som inte får användas i produktionen av sådana jordbruksprodukter som används för tillverkning av modersmjölksersättning, tillskottsnäring eller barnmat utfärdas genom särskild förordning.

7 §
Hänvisningsbestämmelse

Bestämmelser om påföljderna av brott mot denna förordning finns i livsmedelslagen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Produkter som inte uppfyller bestämmelserna i denna förordning får dock säljas fram till den 30 juni 2002 om produkterna i fråga stämmer överens med de bestämmelser som gällde då denna förordning trädde i kraft.

Kommissionens direktiv 1999/39/EG (CELEX-nummer 31999L0039); EGT nr L 124, 18.5.1999, s. 8, och
kommissionens direktiv 1999/50/EG (CELEX-nummer 31999L0050); EGT nr L 139, 2.6.1999, s. 29.

Helsingfors den 29 juni 2000

Minister
Kimmo Sasi

Handelsrådet
Anna-Liisa Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.