637/2000

Given i Helsingfors den 30 juni 2000

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 2 § 1 mom. 6 och 7 punkten samt 79 och 80 §,

av dessa lagrum 79 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 80/1999 och 80 § sådan den lyder i lag 1014/1995, samt

fogas till 2 § 1 mom. en ny 8 och en ny 9 punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


6) skadeförsäkring verksamhet som hör till de skadeförsäkringsklasser som uppräknas i rådets första direktiv 73/239/EEG om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring,

7) hemstat den stat enligt vars lagstiftning ett utländskt försäkringsbolag har bildats och i vilket det har sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verksamhet,

8) tjänsteföretag en sammanslutning som för ett utländskt försäkringsbolag producerar tjänster som hänför sig till bolagets huvudsakliga verksamhet, och

9) ministeriet eller vederbörande ministerium social- och hälsovårdsministeriet, om inte något annat bestäms genom förordning.


79 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av anställd hos ett utländskt försäkringsbolag eller dess tjänsteföretag eller som i egenskap av medlem eller suppleant i dessas organ eller som vid utförande av någon uppgift på uppdrag av ett utländskt försäkringsbolag eller som i egenskap av anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller som i egenskap av sakkunnig på grundval av ett uppdrag eller som med stöd av 2, 3 eller 4 mom. har fått veta något om det utländska försäkringsbolagets, dess kunds eller någon annans ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller något som berör andra personliga förhållanden eller fått kännedom om en affärs- eller yrkeshemlighet får inte röja det han eller hon så fått veta för utomstående, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs eller något annat bestäms i lag.

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten till

1) en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning av brott,

2) finansinspektionen och andra myndigheter i Finland som övervakar finansmarknaden,

3) de myndigheter i andra EES-stater som utövar tillsyn över försäkrings- eller finansieringsverksamheten eller över finansmarknaden eller, om de uppgifter som skall lämnas omfattas av tystnadsplikten i en stat som inte hör till EES på det sätt som avses i 1 mom., till myndigheter som utövar tillsyn över försäkringsverksamhet i en stat som inte hör till EES,

4) en revisor vid ett försäkringsbolag,

5) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som har till uppgift att delta i försäkringsföretagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

6) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som svarar för tillsyn över de organ som deltar i försäkringsföretagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

7) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som svarar för tillsyn över de personer som utför lagstadgad revision i försäkringsföretag, kreditinstitut, värdepappersföretag eller andra finansiella institut,

8) sådana oberoende försäkringsmatematiker i EES-stater som utövar laglighetsövervakning av försäkringsföretag och till de organ som svarar för tillsynen över dessa försäkringsmatematiker,

9) sådana myndigheter och organ i EES-stater som enligt lag svarar för övervakningen av att bolagsrätten iakttas och för undersökningen av överträdelser, och till

10) centralbanken i Finland eller i andra EES-stater och till andra organ som har en liknande uppgift såsom penningpolitisk myndighet samt till andra myndigheter som svarar för tillsynen över betalningssystemen.

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och i 2 mom. har social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen rätt att till varandra lämna ut och använda uppgifter som omfattas av den tystnadsplikt som avses i 1 mom. endast för att

1) kontrollera att förutsättningarna för att inleda försäkringsverksamhet har uppfyllts,

2) övervaka utländska försäkringsbolags verksamhet, samt för att

3) förelägga sanktioner.

Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. har ett utländskt försäkringsbolag rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten

1) till ett annat försäkringsbolag för ordnande av återförsäkring,

2) till försäkringsbolagets tjänsteföretag eller till den som sköter en av försäkringsbolaget given uppgift på grundval av ett uppdrag,

3) till en försäkringsanstalt som hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsbolaget för skötsel av ersättningsärenden, ingående av försäkringsavtal och skötsel av andra uppgifter som är nödvändiga vid bedrivande av försäkringsrörelse; vad som i denna punkt bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter som avser hälsotillstånd,

4) till den som är anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ för skötsel av ärenden som förelagts organet i fråga,

5) till ett annat försäkringsbolag eller skadevållaren för utövande av försäkringsbolagets regressrätt samt till ett annat försäkringsbolag för utredande av olika försäkringsbolags ansvar vid ett och samma försäkringsfall,

6) till andra försäkringsbolag om brott som riktats mot försäkringsbolaget samt om skador som anmälts till det för något viktigt intresse i anslutning till förebyggande av brott mot försäkringsbolag och i enlighet med vad datasekretessnämnden närmare bestämmer med stöd av 43 § 3 mom. personuppgiftslagen (523/1999),

7) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, med social- och hälsovårdsministeriets tillstånd, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte kränker de intressen för vilkas skydd tystnadsplikt har föreskrivits; ett tillstånd kan beviljas för viss tid och till detta skall fogas de föreskrifter som behövs för att skydda allmänt och enskilt intresse; tillståndet kan återkallas när skäl därtill anses föreligga,

8) till finska åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter eller organ som avses i 1 mom.; uppgifter som avser hälsotillstånd får dock lämnas ut endast till en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning samt ställande under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt, samt

9) i fråga om fordringar på försenade försäkringspremier hos andra än konsumenter, till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet.

Vad som i 4 mom. bestäms om försäkringsbolag gäller i tillämpliga delar trafikförsäkringscentralen, patientförsäkringscentralen och miljöförsäkringscentralen. Vad som i 4 mom. 4 punkten bestäms om försäkringsbolags rätt att lämna ut uppgifter gäller i tillämpliga delar också sådana nämnder och sådana organ inom försäkringsbranschen som avses i 4 mom. 4 punkten.

Ett försäkringsbolag kan i situationer som avses i 4 mom. lämna ut endast sådana uppgifter som behövs för skötseln av ärendena i fråga.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan vid behov utfärdas närmare bestämmelser om verkställigheten av 4―6 mom. i denna paragraf.

80 §
Olovligt röjande av försäkringshemlighet

Till straff för brott mot den tystnadsplikt som avses i 79 § 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller om inte strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.

RP 34/2000
EkUB 14/2000
RSv 77/2000

Helsingfors den 30 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.