625/2000

Given i Helsingfors den 30 juni 2000

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966) 1 § 5 mom., 9 d § 1 mom. 4 punkten, 15 § 5 mom., 17, 17 a och 27 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 5 mom. i lag 333/1986, 9 d § 1 mom. 4 punkten i lag 103/1989, 15 § 5 mom. i lag 1671/1995, 17 § i lagarna 600/1986, 1528/1993 samt 837/1996 och 17 a § i nämnda lag 1528/1993, samt

fogas till lagen en ny 17 b § som följer:

1 §

Förändras förmånstagares såsom regelbunden betraktade arbetstid eller arbetstidsarrangemang sedan anställningen har fortgått minst tre år och sjunker hans eller hennes arbetsförtjänst samtidigt med minst en fjärdedel eller stiger den med minst en tredjedel, och är förändringen av arbetstiden eller arbetstidsarrangemanget inte avsedd att vara tillfällig, anses anställningen såsom annan anställning räknat från ingången av den månad som följer på förändringen, dock inte om pensionsfallet inträffar innan två år har förflutit.


9 d §

Rätt till deltidspension har en förmånstagare som har fyllt 58 år,


4) om hans eller hennes arbetstid och förvärvsinkomst i anställning som omfattas av denna lag har minskat så att förvärvsinkomsten av återstående arbete eller företagarverksamhet som omfattas av de bestämmelser som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, nedan kallat deltidsarbete, sammanlagt uppgår till minst 35 och högst 70 procent av hans eller hennes stabiliserade förvärvsinkomst före minskningen, dock minst till det belopp som nämns i 2 § 1 mom., varvid minskningen i arbetstiden inte får skilja sig väsentligt från nedgången i förvärvsinkomsterna, samt


15 §

Är beloppet av ålderspension eller sådan full invalidpension, vid vars fastställande 5 a § inte tillämpats, före uträknandet av pensionens maximibelopp enligt 11 eller 12 § mindre än 67,01 mark i månaden (enligt indextalet år 2000), kan statskontoret betala ut pensionen som ett engångsbelopp. Engångsbeloppet beräknas enligt grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Den som fått engångsbetalning är därefter inte med anledning av samma pensionsfall berättigad till pension på grundval av de tjänstgöringar som engångsbetalningen grundade sig på. Har för viss tid beviljad invalidpension utbetalts som ett engångsbelopp, kan pensionstagaren dock beviljas pension för den tid under vilken hans arbetsoförmåga fortgår efter utgången av nämnda tid. Ovan nämnda belopp justeras årligen vid ingången av januari månad enligt det indextal som fastställs för tillämpning av första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare.

17 §

Om förmånstagaren på grund av ålder, skada, sjukdom eller av någon annan orsak är oförmögen att själv ansöka om förmånen eller att i övrigt sköta sina ärenden som gäller förmånen samt saknar personen i fråga en intressebevakare, kan en av statskontoret godkänd nära anhörig till personen eller någon annan som huvudsakligen har dragit försorg om personen på dennes vägnar föra talan i ärenden som gäller förmåner enligt denna lag. Talan för den som inte har fyllt 15 år förs i andra ärenden än sådana som gäller hans eller hennes person av hans eller hennes intressebevakare.

En förmån enligt denna lag betalas till den förmånstagare till vilken den har beviljats, om inte något annat bestäms i lag. Angående betalning av en förmån till någon som har en intressebevakare gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999). En förmån till den som inte har fyllt 15 år betalas dock till hans eller hennes intressebevakare.

Om utbetalning av en förmån enligt denna lag till förmånstagaren själv inte kan anses ändamålsenlig på grund av förmånstagarens livsstil, sjukdom eller av någon annan särskild orsak och om intressebevakare inte förordnats för honom eller henne, kan statskontoret med förmånstagarens samtycke besluta att förmånen skall betalas till ett i 6 § 1 mom. socialvårdslagen (710/1982) avsett organ i förmånstagarens boningskommun för att användas till vård av förmånstagaren och av en sådan person vars uppehälle förmånstagaren enligt 2 § lagen om utkomststöd (1412/1997) är skyldig att dra försorg om. En på detta sätt utbetald förmån får inte i strid med förmånstagarens uttryckliga samtycke användas för något annat ändamål än för omvårdnaden under den månad för vilken förmånen utbetalts. I det fall att förmånstagaren får vård eller omvårdnad enligt 17 b § 4 mom., skall förmånen användas i enlighet med 17 b § 4 mom. Framställning om utbetalning av förmånen kan göras av förmånstagaren, hans eller hennes make, någon annan anhörig, den som huvudsakligen drar försorg om honom eller henne eller vederbörande kollegiala organ i kommunen.

17 a §

En förmån enligt denna lag får inte utan statskontorets samtycke överföras på någon annan. Ett avtal som avser pantsättning av pension är ogiltigt. Kostnadsersättning som betalas enligt denna lag får inte mätas ut.

17 b §

Har en förmånstagare fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd eller utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) eller utbildningsdagpenning enligt lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997) för den tid för vilken honom eller henne beviljas pension retroaktivt, skall statskontoret på yrkande av arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten utbetala den retroaktiva pensionen till arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, utbildningsstöd eller utbildningsdagpenning som har utbetalts för samma tid.

Har en förmånstagare tillfälligt fått av folkpensionsanstalten utbetald pension enligt 45 § 2 mom. folkpensionslagen för den tid för vilken honom eller henne på grund av besvär som avses i 23 § 1 mom. beviljas pension retroaktivt, skall statskontoret utbetala den retroaktiva pensionen till folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av pension som folkpensionsanstalten utbetalt till ett för stort belopp för samma tid. Förfarandet kan vara detsamma, om förmånstagaren har fått pension enligt folkpensionslagen för den tid för vilken statskontoret i enlighet med 24 § 3 mom. rättar eller i övrigt justerar beloppet av beviljad pension.

Har en förmånstagare fått utkomststöd enligt 23 § lagen om utkomststöd i förskott, betalas pension eller en del därav som beviljas retroaktivt för samma tid på anhållan av det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen till organet för att ersätta redan lämnat utkomststöd.

Om kommunen har ordnat vård eller omvårdnad på anstalt eller familjevård för en förmånstagare, skall statskontoret på yrkande av kommunen till kommunen betala den pension som förmånstagaren har rätt till för tiden i vård eller omvårdnad på anstalt eller i familjevård, för att användas på det sätt som 14 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) föreskriver.

Har en förmånstagare fått studiepenning, vuxenstudiepenning eller bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994) för den tid för vilken honom eller henne retroaktivt beviljas annan pension än delinvalidpension, skall statskontoret på yrkande av folkpensionsanstalten utbetala den retroaktiva pensionen till folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av studiestöd som har utbetalts för samma tid.

I de fall som avses i 1―5 mom. utbetalas pensionen till arbetslöshetskassan, folkpensionsanstalten, det organ som avses i 3 mom. eller kommunen, dock endast under förutsättning att meddelandet om utbetalning av pensionen har gjorts till statskontoret minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.

27 §

Den som har rätt till pension enligt denna lag är skyldig att underkasta sig vad som framdeles möjligen bestäms om beaktande av honom eller henne samtidigt tillkommande pensioner samt sjuk-, olycksfalls-, militärskade- eller trafikförsäkringsersättningar vid beräkning av den i 10 § 6―9 mom. avsedda pensionens maximibelopp.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

Lagens 1 § 5 mom. tillämpas på sådana pensioner i fråga om vilka pensionsfallet har inträffat den 1 januari 2000 eller därefter.

Lagens 9 d § 1 mom. 4 punkten tillämpas på sådana pensioner i fråga om vilka pensionsfallet har inträffat den 1 januari 2000 eller därefter. Lagrummet tillämpas också på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet har inträffat före den 1 januari 2000, om en förändring i inkomsterna i deltidsarbete har ägt rum dagen i fråga eller därefter.

Lagens 15 § 5 mom. tillämpas också på pension som har börjat innan lagen träder i kraft.

Om förmånstagarens förmån när denna lag träder i kraft betalas till en förmyndare, vårdnadshavare eller god man eller någon annan person som statskontoret godkänt eller någon annan instans, fortsätter utbetalningen av förmånen till denna person eller instans tills statskontoret har fått ett meddelande om någon annan intressebevakare som har rätt att lyfta förmånstagarens förmån.

Genom denna lag upphävs 8 § i förordningen den 9 december 1966 om statens pensioner (611/1966) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 41/2000
ShUB 13/2000
RSv 75/2000

Helsingfors den 30 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.