622/2000

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådets förordning om naturgasmarknaden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av naturgasmarknadslagen av den 31 maj 2000 (508/2000):

1 kap.

Allmänna förpliktelser vid nätverksverksamhet

1 §

Nätinnehavaren skall ge en offert om naturgasöverföring till de kunder som definieras i 2 kap. 3 § naturgasmarknadslagen (508/2000) när de begär det. Om nätinnehavaren vägrar överföring, skall denna lägga fram motivering för sin vägran.

2 §

Undantagslov enligt 2 kap. 4 § naturgasmarknadslagen skall ansökas skriftligen hos naturgasmarknadsmyndigheten. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och hemort,

2) den firma som används i naturgasnätsverksamheten,

3) en redogörelse för arten och omfattningen av de problem på vilka ansökan om undantagslov grundar sig samt

4) en redogörelse för de åtgärder som sökanden har vidtagit i syfte att lösa problemen.

Naturgasmarknadsmyndigheten skall behandla ett ärende som gäller ansökan om undantagslov i brådskande ordning.

2 kap.

Mätning av leveranser och utredning av naturgashandeln

3 §

Den systemansvariga skall sörja för utredningen av naturgasleveranserna samt för informationsutbytet i överföringssystemet för naturgas vid anmälningar om naturgashandel i enlighet med vad som bestäms särskilt.

Som resultat av utredningen av naturgashandeln skall för var och en av de naturgasförsäljare som är verksamma i ett naturgasnät som tillhör naturgassystemet naturgasbalansen för varje balansavräkningsperiod utredas.

4 §

Nätinnehavaren skall sörja för mätningen och mätaravläsningen på vilka utredningen av och faktureringen för naturgashandeln baserar sig samt för registreringen av mätningsuppgifter och se till att parterna på naturgasmarknaden meddelas uppgifterna.

Utredningen av naturgasleveranser skall basera sig på mätning och registrering av levererad naturgas genom fjärravläsning per balansavräkningsperiod för de kunder som köper naturgasöverföringstjänster på basis av 2 kap. 3 § naturgasmarknadslagen.

Nätinnehavaren eller den som utför mätningen skall se till att den systemansvariga i naturgasnätet har en möjlighet att avläsa de mätdon som används vid utredningen av naturgashandeln för de kunders del som köper naturgasöverföringstjänster på basis av 2 kap. 3 § naturgasmarknadslagen.

5 §

Försäljaren av naturgas och nätinnehavaren kan avtala om avläsning av mätdon och mätare samt om kundvis fakturering i ett nättjänsteavtal.

Mätningen skall ordnas så att kostnaderna därav för köpare och försäljare av naturgas är så låga som möjligt.

Köparen av naturgas har rätt att skaffa och äga mätutrustning som uppfyller de tekniska krav som ställs på en distributionsnätsinnehavare.

6 §

En part i en fast naturgasleverans är skyldig att lämna den systemansvariga uppgifter om de fasta leveranser som parten skaffat eller utfört i enlighet med vad som bestäms särskilt.

3 kap.

Tillstånd

7 §

Naturgasnätstillstånd skall sökas skriftligen hos naturgasmarknadsmyndigheten. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och hemort,

2) den firma som används i naturgasnätsverksamheten samt

3) tidpunkt när naturgasnätsverksamhet har inletts eller skall inledas.

Till ansökan skall fogas

1) om sökanden är ett bolag, andelslag eller annan sammanslutning, en kopia av bolagsordningen eller stadgarna samt ett registerutdrag eller motsvarande utredning om sammanslutningen,

2) utredningar som behövs för att konstatera att det föreligger förutsättningar enligt 6 kap. 2 § naturgasmarknadslagen samt

3) en karta över området där sökanden utövar eller har för avsikt att utöva naturgasnätsverksamhet jämte uppgift om nödvändiga rörsystem.

Den sammanslutning som söker tillstånd för utövande av naturgasnätsverksamhet i överföringsnätet skall dessutom ge naturgasmarknadsmyndigheten de utredningar som behövs för att denna skall kunna konstatera att det finns förutsättningar för påförande av systemansvar.

8 §

För byggande av ett överföringsrör för naturgas som överskrider landets gränser skall projekttillstånd sökas skriftligen hos handels- och industriministeriet. I ansökan om projekttillstånd skall anges

1) namnet på den som låter bygga överföringsröret jämte dennes hemort,

2) uppgift om överföringsrörets placering,

3) tekniska uppgifter om överföringsröret,

4) byggnadstidtabell,

5) kostnadskalkyl,

6) utredning om att röret är nödvändigt samt

7) utredning om att systemet med miljökonsekvensbedömning har beaktats.

4 kap.

Särskilda bestämmelser och ikraftträdande

9 §

Den överföringsskyldighet som avses i 2 kap. 3 § naturgasmarknadslagen börjar gälla från och med den 1 mars 2001.

De verksamhetsformer som avses i 5 kap. 1 § naturgasmarknadslagen skall skiljas åt senast den 1 januari 2001 eller om bolagets räkenskapsperiod pågår då, från ingången av följande räkenskapsperiod.

De prissättningsprinciper som anges i 2 kap. 9 § naturgasmarknadslagen skall iakttas från den 1 mars 2001. Dessutom skall överföringsnätsbolaget offentliggöra sina överföringstariffer senast den 1 oktober 2000 och distributionsnätsbolaget sina motsvarande tariffer senast den 1 februari 2001.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 juni 2000

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Mauri Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.