621/2000

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådets förordning om Energimarknadsverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 3 och 4 § lagen den 11 februari 2000 om Energimarknadsverket (507/2000):

1 §
Uppgifter

Utöver de uppgifter som föreskrivs och bestäms i elmarknadslagen (386/1995) och naturgasmarknadslagen (508/2000) och med stöd av dem skall Energimarknadsverket

1) följa den allmänna utvecklingen av elmarknaden och naturgasmarknaden och lägga fram förslag till utveckling av lagstiftningen om sitt verksamhetsområde,

2) avge utlåtanden om frågor som rör dess verksamhetsområde och biträda handels- och industriministeriet vid beredningen av ärenden som rör tillsynen över elmarknaden och naturgasmarknaden,

3) följa den internationella utvecklingen och vid behov upprätthålla kontakter med inhemska och utländska myndigheter.

2 §
Personal

Energimarknadsverket har utöver en direktör också andra tjänstemän.

3 §
Behörighetsvillkor för direktören

Behörighetsvillkor för direktören är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med verkets verksamhetsområde, i praktiken ådagalagd ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

4 §
Tillsättning av tjänster och anställning av annan personal

Direktören utnämns av statsrådet.

Övriga tjänstemän utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av direktören.

5 §
Direktörens ställföreträdare

När direktören har förhinder är den tjänsteman vid Energimarknadsverket som direktören har förordnat direktörens ställföreträdare.

6 §
Direktörens uppgifter

Direktören ansvarar för att Energimarknadsverkets uppgifter sköts på ett effektivt, ekonomiskt och resultatgivande sätt.

7 §
Avgörande av ärenden

De ärenden som ankommer på Energimarknadsverket avgörs av direktören eller av en annan tjänsteman på vilken detta ankommer enligt arbetsordningen.

8 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om organisationen, personalens uppgifter, behandlingen och avgörandet av ärendena och om andra arrangemang i Energimarknadsverkets verksamhet utfärdas i arbetsordningen, som direktören fastställer.

9 §
Bevakning av ärenden

Energimarknadsverket kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och inför andra myndigheter samt vid inrättningar och samfund statens rätt och fördel i de ärenden som angår Energimarknadsverket.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 juni 2000

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Mauri Valtonen%

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.