618/2000

Given i Helsingfors den 29 juni 2000

Arbetsordning för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut föreskrivs med stöd av 7 §, 9 § 2 mom. och 12 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådana de lyder i lag 145/2000:

Allmänna bestämmelser
1 §

Utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet och i förordningen om statsrådets kansli skall beträffande statsrådets kansli (kansliet), dess organisation och interna arbetsfördelning gälla vad som bestäms i denna arbetsordning.

Om kansliets resultatstyrning, ekonomiplanerings- och redovisningssystem, betalningsrörelse, bokföring samt interna revision och kontroll bestäms i ekonomistadgan för statsrådets kansli.

Om kansliets arkivfunktion bestäms närmare i arkivstadgan för statsrådets kansli och i instruktionen för statsrådets arkiv, vilka fastställs av kansliet.

I kansliets verksamhet iakttas dessutom de principer för intern information som kansliet fastställt. I frågor som ansluter sig till arbetarskyddet iakttas samarbetsavtalet rörande arbetarskyddet inom statsrådets kansli.

I fråga om personalens deltagande i beredningen av beslutsfattandet i kansliet iakttas vad som bestäms i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) och i de avtal om samarbete inom statsrådets kansli som ingåtts med stöd av nämnda lag.

Tjänstemännens uppgifter
2 §

Statssekreteraren leder de möten för kanslicheferna vid vilka behandlas frågor som gäller hur förverkligandet av regeringsprogrammet främjas och följs, effektiveringen av verksamheten inom statsrådet, ministeriernas samarbete samt koordineringen av ministeriernas verksamhet.

Statssekreteraren koordinerar samarbetet mellan statsministerns och de andra ministrarnas specialmedarbetare.

Statssekreteraren är också ordförande för ministeriernas beredskapschefer.

3 §

Understatssekreteraren leder kansliets allmänna förvaltning och verksamhet samt beredningen av ärenden som gäller enhetligheten i samt upprätthållandet och utvecklandet av statsrådets verksamhetssystem. Understatssekreteraren är kansliets beredskapschef.

När statsministerns medarbetare byts ut är det i synnerhet understatssekreterarens uppgift att se till att den nya personalen får nödvändig information om de ärenden, förfaringssätt och andra samarbetsfrågor som hör till kansliets verksamhetsområde.

4 §

Förmannen för varje verksamhetsenhet leder den underlydande personalens verksamhet samt tillser att uppgifterna sköts med framgång.

5 §

För planeringen och genomförandet av förberedelserna med tanke på undantagsförhållanden deltar statsrådets säkerhetschef i ministeriernas beredskapschefs- och beredskapssekreterarverksamhet samt är statsrådsborgens skyddschef. Förvaltningsdirektören är kansliets beredskapssekreterare.

6 §

Trots den fastställda arbetsfördelningen är varje tjänsteman skyldig att utföra de uppgifter som statsministern, statssekreteraren, understatssekreteraren eller vederbörande förman anvisar.

7 §

Föredragande i kansliet är utöver vad som föreskrivs eller bestäms särskilt även verksamhetsenheternas förmän samt andra tjänstemän som ålagts att bereda och föredra ett ärende.

8 §

Statsministerns specialmedarbetare utför de uppgifter som statsministern eller statssekreteraren uppdrar åt dem utan att vara föredragande i kansliet.

Statsministerns och ministerns specialmedarbetare skall på begäran ges den information de behöver för att kunna utföra sina uppgifter.

Statsministerns och ministerns specialmedarbetare skall på motsvarande sätt ge understatssekreteraren och kansliets andra tjänstemän den information de behöver för att kunna sköta sina uppgifter och omedelbart informera dem om frågor som gäller kansliets verksamhetsområde.

Ledningsgruppen
9 §

För behandlingen av vittsyftande och principiellt viktiga frågor som gäller kansliet och dess förvaltningsområde har kansliet en ledningsgrupp. Statssekreteraren är ordförande för ledningsgruppen, understatssekreteraren är vice ordförande samt verksamhetsenheternas förmän, eller när de har förhinder deras ersättare, samt en av personalorganisationerna för ett år i sänder utsedd företrädare för personalen är övriga medlemmar.

Statsministerns och ministerns specialmedarbetare kan delta i ledningsgruppens möten.

Ledningsgruppen sammanträder vid behov på kallelse av statssekreteraren eller understatssekreteraren. Ledningsgruppen kan anta en sekreterare. Protokoll skall föras över mötena.

10 §

Ledningsgruppen skall

1) behandla viktiga resultatmål, verksamhets- och ekonomiplanerna och budgetförslaget samt följa deras förverkligande,

2) behandla omfattande organisations- och författningsändringar som gäller kansliets förvaltningsområde,

3) behandla viktiga anvisningar och föreskrifter som gäller arbetets organisation och förfaringssättet,

4) fungera som ledningsgrupp för kansliets gemensamma uppgifter, inklusive dataadministrationen,

5) behandla andra principiella och vittsyftande frågor.

Förmännens möten
11 §

Verksamhetsenheternas förmän sammanträder vid behov under understatssekreterarens ledning för att bereda ärenden.

Kansliets interna organisation och uppgiftsfördelning

Kansliets interna organisation och uppgiftsfördelning
12 §

Vid kansliet finns följande verksamhetsenheter:

1) förvaltnings- och ekonomienheten,

2) statsrådets informationsenhet,

3) utvecklingsenheten,

4) statsrådets EU-sekretariat,

5) statsrådets sessionsenhet,

6) statsrådets translatorsbyrå,

7) informationstjänsten,

8) statsrådets säkerhetsenhet,

9) enheten för representationslokaler och ämbetsverksservice.

Statsministerns specialmedarbetare skall utföra sina uppgifter i nära samarbete med kansliets övriga enheter. För att trygga samarbetet hålls regelbundna möten mellan specialmedarbetarna och kansliets tjänstemannaledning.

13 §

Förvaltnings- och ekonomienheten handlägger ärenden som gäller

1) republikens presidents kansli,

2) förlänande av titlar,

3) ekonomisk planering och allmän förvaltning,

4) indelningen av ministeriernas i statsrådet verksamhetsområden, tillsammans med understatssekreteraren,

5) beredningen av författningar som gäller kansliets förvaltningsområde,

6) personaladministrationen samt personalutvecklingen och personalutbildningen,

7) samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen,

8) intern information,

9) ekonomiska rådets sekretariat,

10) representation i domstolar och andra myndigheter samt i institutioner och sammanslutningar,

11) matrikeln,

12) arbetarskydd, företagshälsovård och olycksfallsfrågor,

13) de uppgifter som ankommer på kansliet i dess egenskap av räkenskapsverk,

14) skötseln av justitiekanslersämbetets betalningsrörelse och bokföring på det sätt som bestäms i ekonomistadgan för statsrådets kansli,

15) uppgörande av ett förslag till detaljerad indelning av kansliets budget,

16) uppgörande av sådana tilläggsindelningar av anslagen som kompletterar den detaljerade indelningen,

17) den allmänna kontrollen av och tillsynen över användningen av anslag.

Förvaltnings- och ekonomienheten handlägger dessutom ärenden som inte ankommer på andra verksamhetsenheter.

Förvaltningsenhetens verksamhet leds av regeringsrådet, förvaltningsdirektören.

14 §

Statsrådets informationsenhet skall

1) under statsministerns ledning sköta statsrådets information,

2) svara för bistående, utvecklande och samordning som hänför sig till ministeriernas och justititekanslersämbetets externa information,

3) sköta den allmänna utvecklingen av statsförvaltningens externa information,

4) sköta den regelbundna informationen i anslutning till föredragningarna för republikens president samt i anslutning till statsrådets sammanträden och ministerutskotten,

5) svara för den informationsservice som statsrådet behöver,

6) svara för statsrådets EU-information samt koordinera statsförvaltningens EU-information,

7) svara för de planerings- och ledningsuppgifter samt andra uppgifter som informationen i anslutning till särskilda situationer förutsätter,

8) redigera publikationen Valtioneuvoston viikko och upprätthålla beslutsdatabaser,

9) sköta kansliets egen externa information.

Informationsenhetens verksamhet leds av statsrådets informationschef.

15 §

Utvecklingsenheten handhar

1) uppgiften att följa förverkligandet av regeringsprogrammet,

2) långsiktiga redogörelser gällande framtiden och kontakter i anslutning till utarbetandet av dem,

3) statsrådets projektportfölj,

4) ärenden som gäller anskaffning, analys och utnyttjande av samhällsinformation som betjänar statsrådets och statsministerns verksamhet,

5) tidsbundna planerings- och utredningsuppdrag som inte hör till något ministeriums verksamhetsområde,

6) kansliets datateknik och dataadministration,

7) upprätthållande och utvecklande av statsrådets datanät,

8) samordning av statsrådets datakommunikationsnät och telenät i samarbete med säkerhetsenheten.

Utvecklingsenhetens verksamhet leds av utvecklingschefen.

16 §

Statsrådets EU-sekretariat skall

1) samordna EU-ärenden,

2) vara sekretariat för EU-ministerutskottet och kommittén för EU-ärenden,

3) säkerställa informationen mellan EU-representationen och de nationella myndigheterna samt förmedla anvisningar till EU-representationen,

4) svara för handläggningen av ärenden i anslutning till den allmänna utvecklingen av EU och institutionella frågor,

5) tillsammans med utrikesministeriet handlägga ärenden som gäller ändringar i EU:s grundfördrag och svara för samordningen av dem,

6) svara för beredningen av ärenden i anslutning till Europeiska rådet,

7) svara för handläggningen av de EU-ärenden som inte hör till något annat ministerium.

Statsrådets EU-sekretariat leds av chefen för EU-sekretariatet.

17 §

Statsrådets sessionsenhet handlägger ärenden som gäller

1) samordningen av riksdagens och regeringens arbete i samarbete med statsministerns medarbetare samt andra formella åtgärder med anledning av riksmöte,

2) den berättelse över regeringens åtgärder som regeringen avger till riksdagen,

3) riksdagsspörsmål, frågestunder samt meddelanden, redogörelser och andra skrivelser från statsrådet till riksdagen liksom även sändandet av regeringens propositioner till riksdagen,

4) statsrådets beslutsfattande, statsrådets sammanträden och föredragningsförfarandet samt utvecklingen av dessa och beredning av därtill ansluten lagstiftning tillsammans med understatssekreteraren,

5) det funktionella underhållet av samt utvecklandet av innehållet i stödsystemet för beslutsfattandet inom statsrådet,

6) förandet av protokoll vid statsrådets sammanträden och vid föredragning för republikens president.

Statsrådets sessionsenhets verksamhet leds av ett regeringsråd.

18 §

Statsrådets translatorsbyrå handlägger ärenden som gäller

1) översättning av regeringens propositioner samt förordningar och andra med dem jämförbara författningar som publiceras i författningssamlingen till de inhemska språken,

2) översättning av statsrådets berättelser till riksdagen samt till riksdagen riktade skrivelser till de inhemska språken,

3) översättning av muntliga och skriftliga framställningar som republikens president, statsrådets medlemmar och ministeriernas tjänstemän behöver i sin tjänsteutövning till vartdera inhemska språket,

4) översättningar som förutsätts i förordningen angående verkställighet av språklagen (311/1922),

5) översättning av officiella handlingar som behövs i statsrådet till utländska språk och från utländska språk till de inhemska språken, i den mån translatorsbyrån har möjlighet därtill.

Translatorsbyråns språktjänst samlar, lagrar och standardiserar termer och benämningar som förekommer inom förvaltningen i Finland samt deras motsvarigheter på främmande språk och ger information om dem både till den offentliga förvaltningen och till allmänheten.

Chefen för translatorsbyrån leder byråns verksamhet samt granskar personligen i första hand alla texter som publiceras i författningssamlingen.

De biträdande cheferna sköter granskningen av andra vid translatorsbyrån översatta texter än de ovan nämnda samt översättningen av juridiskt svåra texter och är vid behov ställföreträdare för chefen för byrån.

19 §

Informationstjänsten skall

1) svara för verksamheten vid statsrådets arkiv på det sätt som närmare anges i instruktionen för statsrådets arkiv,

2) ombesörja att handlingar som är riktade till statsrådet registreras och sänds vidare till vederbörande ministerium,

3) ombesörja att avgiftsbelagda beslut och expeditioner av statsrådet, statsrådets kansli och de andra ministerierna utges och sänds till parterna,

4) ombesörja att kansliets handlingar registreras samt sköta den övriga arkivfunktionen,

5) sköta kansliets bibliotek, informationstjänst, tidningsprenumerationer och tidningscirkulation,

6) sköta statsrådets officiella anslagstavla,

7) ombesörja att kommittébetänkanden och andra publikationer som utges av statsrådets kansli är enhetliga,

8) svara för det funktionella och innehållsliga upprätthållandet och utvecklandet av statsrådets intranätsystem (Senaattori),

9) när det gäller EU-handlingar svara för distributionen, registreringen, arkiveringen och andra dokumenthanteringsuppgifter i samarbete med EU-sekretariatet.

Informationstjänstens verksamhet leds av chefen för informationstjänsten.

20 §

Statsrådets säkerhetsenhet handlägger ärenden som gäller

1) säkerhetstjänsten för statsrådet och statsrådets medlemmar,

2) ledningen och samordningen av säkerhetsverksamheten vid ministerierna och justitiekanslersämbetet samt genomförandet av säkerhetsprojekt som sköts centraliserat,

3) statsrådets säkerhetskontrollrums funktion,

4) verksamheten i de skyddsutrymmen som är i kansliets besittning samt vid beredskapssjukhuset,

5) utvecklandet och samordningen av statsrådets teletrafiknäts tjänster,

6) kansliets telefontjänster,

7) anskaffning, hyrning och underhåll av lokaler,

8) kansliets anskaffningar av inventarier och anordningar, underhåll av dem samt materialförvaltning, exklusive databehandlingsapparatur,

9) statsrådets centraliserade transportservice samt anskaffningen och användningen av och servicen på statsrådets bilar.

Statsrådets säkerhetsenhets verksamhet leds av statsrådets säkerhetschef.

21 §

Enheten för representationslokaler och ämbetsverksservice skall

1) sköta verksamheten vid statsrådets representationslokaler,

2) tillhandahålla vaktmästarservice för statsrådet och statsrådets kansli inklusive representationslokalerna,

3) ta emot gäster, visa kunder till rätta och delta i upprätthållandet av statsrådets och kansliets säkerhetssystem,

4) sköta verksamheten vid statsrådets distributionscentral och kansliets interna distributionsservice,

5) sköta de materialanskaffningar som hör till kansliets stödfunktioner samt transport-, trycknings-, kopierings- och underhållstjänster samt andra sådana interna tjänster,

6) bereda centraliserade anvisningar gällande tjänstedräkter och tjänstetecken för statsrådets vaktmästare samt anskaffningen av dessa,

7) ordna centraliserad vaktmästarservice i anslutning till särskilda tillställningar.

Enheten koordinerar den vaktmästarservice som sköts av personer som är placerade i kansliets verksamhetsenheter samt den service som ministeriernas vaktmästare sköter i kansliets lokaler.

Statsrådets festvåning, Ständerhuset, statsministerns tjänstebostad Bjälbo, Königstedt och statens gästhus är statsrådets representationslokaler.

Verksamheten vid enheten för representationslokaler och ämbetsverksservice leds av ett regeringsråd.

Intern förvaltning
22 §

För planeringen av kansliets personalutbildning har kansliet en utbildningsgrupp till vilken understatssekreteraren utser representanter för kansliets olika verksamhetsenheter. Understatssekreteraren utser också utbildningsgruppens ordförande, som är kansliets utbildningschef.

Om utbildningsgruppens uppgifter bestäms i kansliets samarbetsavtal.

För beredningen och skötseln av utbildningsärenden har kansliet en till uppgiften särskilt utsedd utbildningssekreterare som skall vara sekreterare för utbildningsgruppen.

23 §

För fastställelse av kanslipersonalens semesterordning och semestrar skall verksamhetsenheterna tillställa förvaltnings- och ekonomienheten sitt förslag före den 15 april varje år.

Förvaltnings- och ekonomienheten för en förteckning över semestrar och annan frånvaro. Var och en skall tillställa förvaltningsoch ekonomienheten anmälningarna om semester och frånvaro, vilka skall godkännas av förmannen.

24 §

Statssekreteraren företar tjänsteresor på statsministerns förordnande och understatssekreteraren på statsministerns eller statssekreterarens förordnande. Statsministerns specialmedarbetare företar tjänsteresor på statsministerns eller statssekreterarens förordnande och ministrarnas specialmedarbetare på statsministerns eller ministerns förordnande. Chefen för EU-sekretariatet ger EU-sekretariatets tjänstemän reseförordnanden som gäller tjänsteresor till EU-organens sammanträden. Transportchefen ger ministeriernas chaufförer reseförordnanden som hänför sig till transportuppgifter. Kansliets övriga tjänstemän företar tjänsteresor på understatssekreterarens förordnande.

Beredningen av ärenden
25 §

Vid beredningen av ärenden som även berör någon annan verksamhetsenhets verksamhetsområde skall ärendena i god tid diskuteras med vederbörande tjänsteman vid den verksamhetsenhet som berörs.

26 §

Innan ett ärende föredras för statsministern eller statssekreteraren för avgörande eller föredragningslistan gällande ärendet delas ut, skall föredraganden tillställa understatssekreteraren och den förman ärendet gäller handlingarna eller muntligen referera ärendet för dem. Handlingarna skall tillställas eller ärendet refereras för förmannen i fråga också när ett ärende avgörs av understatssekreteraren.

Föredragningslistan för republikens presidents session, statsrådets allmänna sammanträde eller finansutskottet får inte annat än av tvingande skäl delas ut innan ärendet har refererats för statsministern och statsministern har godkänt att det tas upp till föredragning.

27 §

Statssekreteraren, understatssekreteraren och vederbörande förman skall i god tid i förväg informeras om alla de med tanke på deras uppgifter viktiga ärenden som är under beredning samt om planerade ändringar som hänför sig till personalens arbetsuppgifter.

28 §

Varje förman för en verksamhetsenhet skall hålla understatssekreteraren underrättad om de viktigaste ärendena som är under behandling i verksamhetsenheten.

29 §

För utförande av särskilda beredningsuppgifter eller andra uppgifter kan projektgrupper och arbetsgrupper tillsättas genom beslut av statsministern, statssekreteraren eller understatssekreteraren.

Extern information
30 §

Kansliets information till offentligheten eller anordnandet av informationsmöten skall på förhand och efter behov diskuteras med statsministern, statssekreteraren eller understatssekreteraren. Detta gäller dock inte meddelanden från kommittéer eller andra sidoorgan som lyder under kansliet.

Om de praktiska informationsarrangemangen överenskoms med statsrådets informationschef.

En tjänsteman som i offentligheten kommer att företräda kansliet skall vid behov på förhand informera sina förmän om detta.

Beslutanderätt
31 §

Statsministern avgör, utöver vad som annars bestäms, ärenden som gäller

1) utnämning eller anställning av tjänstemän vid kansliet vilkas lön betalas enligt minst löneklass A 24,

2) godkännande av verksamhets- och ekonomiplanen för förvaltningsområdet,

3) godkännande av budgetförslaget för förvaltningsområdet och de resultatmål som ställs upp i budgetförslaget,

4) fastställande av resultatplanen, som godkänts av statssekreteraren,

5) godkännande och undertecknande av bokslutet.

32 §

En tjänsteman som arbetar som translator och vars lön betalas enligt högst löneklass A 22 utnämns eller anställs av chefen för statsrådets translatorsbyrå.

Övriga tjänstemän vid kansliet utnämns eller anställs av understatssekreteraren.

33 §

Understatssekreteraren avgör, utöver vad som i övrigt bestäms i denna arbetsordning, ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtanden i ärenden som hör till statsrådets kanslis verksamhetsområde, om inte ärendet är av större samhällelig betydelse,

2) den inre ordningen vid statsrådets kansli,

3) förvaltningsbeslut som inte är så principiella eller vittsyftande att de skall föredras för statsministern eller ministern för avgörande och som inte i arbetsordningen har uppdragits åt någon annan tjänsteman vid kansliet,

4) semesterordningen,

5) fastställande av arvoden av engångsnatur samt avlöningar enligt godkända grunder,

6) användningen av statens gästhus,

7) fastställande av den detaljerade indelningen och kontoplanerna för kansliet,

8) godkännande av resultatplanerna för verksamhetsenheterna,

9) godkännande av kansliets interna budjet, och

10) organiseringen av den interna kontrollen.

34 §

Förvaltningsdirektören avgör ärenden som gäller

1) betalning av resekostnadsersättningar för tjänsteresor som företas av statsrådets medlemmar, tjänstemännen vid statsrådets kansli och ministrarnas specialmedarbetare,

2) tillstånd att använda egen bil på tjänsteresor,

3) betalning av reseräkningar som företes efter utsatt tid,

4) utfärdande av intyg över att en tjänsteman har sagt upp sig och att tjänsteförhållandet upphört,

5) tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal har rätt till,

6) öppnande och avslutande av bankkonton samt utseende av kontoinnehavare,

7) kontoavtal och andra avtal som gäller betalningsrörelsen och som ingåtts med penninginstitut,

8) kansliets kontantkassor, dem som har hand om kontantkassorna och kassornas högsta belopp,

9) förordnande av personer som är berättigade att endossera bankväxlar och checker,

10) godkännande av kreditkortsavtal,

11) beslutande om användningen av taxikort och taxisedlar,

12) godkännande av reseräkningar,

13) godkännande av löneförteckningar,

14) organisering av uppföljningen av kassarörelsen,

15) anmälan till statskontoret om de fullmakter som beviljats i samband med budgetbehandlingen,

16) fastställande av anvisningar för anskaffning och förvaltning av lösöre,

17) granskning av lös egendom och dem som utför granskningen,

18) godkännande av ändringar i avskrivningsplanen, och

19) utfärdande av närmare anvisningar för tillämpningen av ekonomistadgan.

35 §

En till uppgiften förordnad tjänsteman vid förvaltnings- och ekonomienheten avgör ärenden som gäller

1) avskrivning av egendom och kontoavskrivningar,

2) fastställande av formulär för blanketter och handlingar samt av sigill och stämplar,

3) ålderstillägg och semesterersättningar.

36 §

På anställning av personal i arbetsavtalsförhållande tillämpas vad som i 31 och 32 § bestäms om utnämning av tjänstemän.

37 §

Verksamhetsenheternas förmän avgör ärenden som gäller verksamheten vid den egna enheten.

Ärenden, i vilka det krävs ett skriftligt förvaltningsbeslut, avgörs dock av verksamhetsenhetens förman endast i det fall att förmannen uttryckligen har getts rätt därtill i denna arbetsordning.

Användningen av anslag som genom beslut av understatssekreteraren anvisats en verksamhetsenhet eller ett ansvarsområde avgörs av verksamhetsenhetens förman eller den som enligt den ordinarie arbetsfördelningen är ansvarig för ansvarsområdet. Hit hör också beställningar och leveransavtal och godkännande av utgifter för betalning. Verksamhetsenhetens förman avgör också ärenden som gäller godkännande av enhetens inkomster.

Uppgifter om sådana offentliga myndighetshandlingar som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ger den som handlägger ärendet. Beslut som gäller en sekretessbelagd eller annan myndighetshandling fattas av verksamhetsenhetens förman på föredragning.

38 §

Ekonomichefen avgör ärenden som gäller

1) godkännande av reseförskott,

2) sakgranskningen av löneräkningen,

3) meddelande av utanordning,

4) godkännande av verifikat som gäller ett rent tekniskt fel i bokföringen,

5) godkännande av specifikationer till balansräkningen, och

6) kassagranskning.

39 §

I fråga om utnämningar som verkställs av statsrådets kansli beviljas annan tjänstledighet än sådan som avses i 34 § 1 mom. 4 punkten av utnämnaren.

Särskilda bestämmelser
40 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om arbets- och uppgiftsfördelningen vid verksamhetsenheterna meddelas vid behov av förmannen för verksamhetsenheten i fråga eller av understatssekreteraren.

41 §

Vad som i denna arbetsordning bestäms om statsministern gäller i tillämpliga delar ministern för handläggning av ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde i fråga om ärenden som hör till sistnämnda ministers ansvarsområde.

Ikraftträdande
42 §

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 juli 2000 och genom den upphävs den arbetsordning för statsrådets kansli som gavs den 1 mars 2000.

Med avvikelse från bestämmelserna i 21 § 4 mom. leds verksamheten vid enheten för representationslokaler och ämbetsverksservice fram till den 18 februari 2001 av förvaltningsdirektören vid sidan av egen tjänst.

De ärenden om vilka bestäms i 35 § avgörs fram till den 18 februari 2001 av förvaltningsdirektören.

Helsingfors den 29 juni 2000

Statsminister
Paavo Lipponen

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.