617/2000

Given i Helsingfors den 29 juni 2000

Statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli, föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. och 12 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådana de lyder i lag 145/2000:

1 §
Statsrådets kanslis uppgifter

Om de uppgifter som hör till ansvarsområdet för statsrådets kansli bestäms i reglementet för statsrådet (1522/1995). Om uppgifterna för de verksamhetsenheter som finns vid statsrådets kansli bestäms i arbetsordningen för statsrådets kansli.

2 §
Statsrådets kanslis organisation

Statsministern är chef för statsrådets kansli.

Vid kansliet finns verksamhetsenheter i enlighet med vad som bestäms i kansliets arbetsordning.

3 §
Utövande av beslutanderätten

De ärenden om vilka beslut skall fattas vid kansliet avgörs av statsministern. Kansliets tjänstemän avgör dock i enlighet med vad som bestäms genom kansliets arbetsordning andra än principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden om vilka ministeriet skall besluta.

Statsministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman annars har rätt att avgöra. Samma rätt har i enskilda fall statssekreteraren, understatssekreteraren och chefen för en verksamhetsenhet i ärenden som annars skall avgöras av en underlydande tjänsteman.

4 §
Ministerns beslutanderätt

Vad som i 3 § bestäms om statsministern gäller i tillämpliga delar ministern för handläggning av ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde i fråga om denna ministers ansvarsområde.

Ministern för handläggning av ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde godkänner i fråga om sitt ansvarsområde arbetsordningen för statsrådets kansli, innan den utfärdas.

5 §
Arbetsordningen för statsrådets kansli

I kansliets arbetsordning bestäms om styrning av ministeriets förvaltningsområde, ledning av ministeriet, ledningsgrupperna vid ministeriet, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare samt beredningen av ärenden vid ministeriet. Kansliets arbetsordning utfärdas av statsministern.

Om den interna organisationen inom en verksamhetsenhet bestäms vid behov i ministeriets interna föreskrift som fastställs av understatssekreteraren.

6 §
Statsrådets kanslis tjänstemän

Vid statsrådets kansli finns en statssekreterare, en understatssekreterare och andra tjänstemän.

Statssekreteraren utnämns högst för statsministerns mandattid.

Vid statsrådets kansli finns dessutom visstidsanställda tjänstemän som bistår statsministern och som statsministern utnämner för högst sin mandattid. Till kansliets personal hör även de andra ministrarnas visstidsanställda specialmedarbetare, vilka utnämns av statsministern.

Vid statsrådets kansli finns en säkerhetschef, som försvarsmakten på begäran av statsministern har kommenderat till uppdraget. Säkerhetschefen är föredragande vid kansliet i ärenden som hör till säkerhetschefens ansvarsområde.

Vid statsrådets kansli kan anställas även personal i arbetsavtalsförhållande.

Chefen för EU-sekretariatet har titeln statssekreterare för EU-ärenden och biträdande chefen för EU-sekretariatet titeln understatssekreterare för EU-ärenden.

7 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är

1) för statssekreteraren, utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet, god förtrogenhet med den offentliga förvaltningen och den samhälleliga verksamheten,

2) för understatssekreteraren juris kandidatexamen och god kännedom om förvaltningen,

3) för chefen för EU-sekretariatet och biträdande chefen för EU-sekretariatet samt för chefen för informationstjänsten högre högskoleexamen och god förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten,

4) för regeringsråd vad som bestäms i reglementet för statsrådet,

5) för den tjänsteman som leder planerings- och utvecklingsverksamheten och för ekonomiska rådets generalsekreterare högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten,

6) för den tjänsteman som leder informationsverksamheten

a) högre högskoleexamen och omfattande erfarenhet av informationsverksamhet eller

b) långvarig och omfattande erfarenhet av informationsverksamhet samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten,

7) för den tjänsteman som leder översättningsverksamheten juris kandidatexamen samt fullständigt behärskande av vartdera inhemska språket,

8) för konsultativa tjänstemän och specialsakkunniga högre högskoleexamen och god förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten,

9) för överinspektörer högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten.

Av tjänstemän som avses i 1―3 punkten förutsätts i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap och av tjänstemän som nämns i 5―7 punkten i praktiken visad ledarförmåga.

Av dem som leder översättningsarbetet och dem som granskar översättningarna förutsätts högre högskoleexamen. Av den som särskilt granskar krävande juridiska översättningar förutsätts juris kandidatexamen.

Av dem som utför översättningsarbete förutsätts högskoleexamen eller diplomtranslatorsexamen. Av alla dem som utför uppgifter som nämns i detta och 3 mom. förutsätts fullständigt behärskande av vartdera inhemska språket.

8 §
Besättande av tjänster

Angående utnämning av statssekreterare, understatssekreterare, regeringsråd och konsultativa tjänstemän gäller vad som bestäms i reglementet för statsrådet. Chefen för EU-sekretariatet och biträdande chefen för EU-sekretariatet utnämns av statsrådet.

Tjänstemän som bistår statsministern och avses i 6 § 3 mom. utnämns av statsministern utan att uppgifterna har ledigförklarats.

En ministers specialmedarbetare utnämns av statsministern på framställning av vederbörande minister för högst den sistnämndes mandattid utan att uppgiften har ledigförklarats.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av statsrådets kansli.

9 §
Utnämnande till tjänsteförhållande för viss tid

Till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid utnämner för högst ett år statsrådets kansli och för längre tid än ett år statsrådet, då republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde utnämner till motsvarande tjänst.

Till tjänsteman i andra tjänsteförhållanden för viss tid utnämner statsrådets kansli.

10 §
Tjänstledighet

Tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal har rätt till beviljas av statsrådets kansli.

Annan tjänstledighet än sådan som nämns i 1 mom. beviljas

1) tjänstemän som republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde har utnämnt, för högst två år av statsrådets kansli och för längre tid än två år av statsrådets allmänna sammanträde,

2) tjänstemän som statsministern och statsrådets kansli har utnämnt av statsrådets kansli.

11 §
Statssekreterarens uppgifter

Kanslichef vid statsrådets kansli är statssekreteraren.

Statssekreteraren skall utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet

1) handlägga de ärenden som statsministern ålägger honom eller henne,

2) främja och följa förverkligandet av regeringsprogrammet,

3) bistå statsministern vid ledningen av de tjänstemäns verksamhet som avses i 6 § 3 mom.,

4) främja samarbetet mellan ministerierna.

12 §
Understatssekreterarens uppgifter

Understatssekreteraren skall

1) ansvara för att statsrådets kansli fungerar ändamålsenligt, rationellt och effektivt,

2) leda och utveckla statsrådets verksamhetssystem,

3) leda och utveckla personalförvaltningen och den övriga interna förvaltningen vid statsrådets kansli,

4) leda beredningen av budgetförslaget, verksamhets- och ekonomiplanen samt arbetsordningen för statsrådets kansli,

5) vid bildandet av regering vara föredragande i statsrådet i ärenden som gäller regeringens konstituering och statsrådet.

13 §
Bevakning och initiativ

Statssekreteraren och understatssekreteraren skall inom kansliets verksamhetsområde följa utvecklingen i hemlandet och utomlands samt ta behövliga initiativ till lagstiftningsreformer och andra reformer.

14 §
Förordnande om beredning

Statssekreteraren kan bestämma att en tjänsteman vid ministeriet skall bereda och föredra ett ärende som annars skulle behandlas av någon annan tjänsteman eller själv överta beredningen eller föredragningen av ärendet. Samma rätt har i enskilda fall understatssekreteraren och förmannen för en verksamhetsenhet i ett ärende som annars skulle behandlas av en underlydande tjänsteman.

15 §
Personal i arbetsavtalsförhållande

Vad som i 8―10 § bestäms om tjänster och tjänstemän tillämpas i tillämpliga delar även på personal i arbetsavtalsförhållande.

16 §
Samarbetsförfarande

I samarbetet mellan statsrådets kansli och dess personal skall iakttas lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) och vad som bestäms i avtal som har ingåtts med stöd av den.

17 §
Ställföreträdare

När statssekreteraren är förhindrad att sköta sin tjänst eller är på semester träder i statssekreterarens ställe understatssekreteraren eller, när också understatssekreteraren har förhinder, någon annan av statsministern förordnad tjänsteman. När understatssekreteraren är förhindrad att sköta sin tjänst eller är på semester träder en av statsministern förordnad tjänsteman i understatssekreterarens ställe.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 december 1996 om statsrådets kansli (1322/1996) jämte ändringar.

Helsingfors den 29 juni 2000

Statsminister
Paavo Lipponen

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.