613/2000

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 och 2 mom. samt 69 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999):

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning föreskrivs noggrannare än i lag samt förordning av statsrådet om användning av bevillningsfullmakten och anslagen under moment 30.14.49, 30.14.61 och 30.14.62 i statsbudgeten för år 2000 samt av de medel som skall anvisas i gårdsbrukets utvecklingsfonds dispositionsplan för 2000 då stöd beviljas och betalas för de ändamål som anges i 2 mom.

Denna förordning tillämpas vid beviljande av stöd enligt 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 16, 17, 21 och 32 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), nedan finansieringslagen, för utveckling av gårdsbrukets struktur, samt även enligt 10 § 1 mom. 1 och 5 punkten och 3 mom. samt 16, 21 och 32 § i ovan nämnda lag för stödjande av annan företagsverksamhet. Denna förordning tillämpas vid betalning av stöd som har beviljats enligt denna förordning.

2 §
Giltighet

Denna förordning gäller till den 31 december 2000.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) EU:s förordning om utveckling av landsbygden rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar,

2) kommissionens tillämpningsförordning kommissionens förordning (EG) nr 1750/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden,

3) mål 1-område område som berörs av mål 1-program som avses i 4 § 9 punkten lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999),

4) landsbygdsprogram program som avses i 8 a § 2 mom. finansieringslagen,

5) landskapets samarbetsdokument dokument som anges i 21 § 1 mom. 1 punkten lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna,

6) statliga lån lån som beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond,

7) räntestödslån ett i 23 § 2 mom. finansieringslagen avsett lån som beviljats av ett kreditinstitut och i fråga om vilket stöd för sänkning av räntan betalas från anslaget under moment 30.14.48 i statsbudgeten

8) stöd bidrag, ränteförmån för statligt lån, räntefrihet för statligt lån och friår i fråga om amorteringar på statliga lån, räntestöd för räntestödslån, i 24 § 1 mom. finansieringslagen avsedd befrielse från ställande av säkerhet för lån samt stöd som hänför sig till statsborgen,

9) delfinansierat stöd stöd i vars finansiering Europeiska gemenskapen (EG) deltar med medel ur Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket eller EG:s strukturfond,

10) nationellt stöd stöd som är en utgift som helt och hållet betalas med anslag ur statsbudgeten eller med medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond, samt

11) landsbygdsföretag företag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen.

4 §
Finansiering

Om inte något annat föreskrivs i denna förordning, tillämpas denna förordning på såväl det nationella stödet som den delfinansierade och den nationella andelen av det delfinansierade stödet.

På delfinansierat stöd tillämpas dessutom vad som bestäms i EU:s förordning om utveckling av landsbygden och kommissionens tillämpningsförordning samt med stöd av dem eller i kompletterande EU-lagstiftning eller med stöd av den. Vid beviljande av stöd beaktas dessutom vad som i mål 1-programmen eller programmen för utveckling av landsbygden eller i andra motsvarande EG:s program har avtalats om styrning av stöden inom regionen i fråga.

2 kap.

Investeringar på gårdsbruksenheter

5 §
Stödtagare

Vad som i detta kapitel föreskrivs om investeringar som genomförs på gårdbruksenheter och förutsättningar gällande gårdsbruksenheter tillämpas även på gemensamma investeringar som görs av ett eller flera landsbygdsföretag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen samt på investeringar som avses i 11 § 2 mom. 2―4 punkten statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

6 §
Stödobjekt

Stöd kan beviljas på det sätt som föreskrivs i denna förordning

1) för sådan nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av husdjursbyggnader som hänför sig till

a) mjölkboskapsskötsel,

b) köttboskapsskötsel,

c) svinhushållning,

d) fårskötsel, eller

e) getskötsel,

2) för investeringar i grundlig reparation eller, i stället för grundlig reparation, nybyggnad i anslutning till broiler- och kalkonproduktion

3) för ombyggnad av burhönshus till golvhönshus och byggande av nya golvhönshus,

4) för byggande, utvidgning och grundlig reparation av förvaringsutrymmen för jordoch skogsbruksmaskiner,

5) för byggande, utvidgning och grundlig reparation av foderförråd och produktlager,

6) för byggande, utvidgning och grundlig reparation av varm- och kalluftstorkar som är avsedda för torkning av spannmål eller hö och för anskaffning av flyttbara spannmålstorkar,

7) för täckdikning,

8) för anskaffning av jord- och skogsbruksmaskiner och jord- och skogsbruksredskap,

9) för anskaffning av ickelevande lösöre för fårskötsel,

10) för anskaffning av avelsfår,

11) för investeringar i trädgårdsodling,

12) för investeringar i hästhushållning,

13) för investeringar som hänför sig till pälsdjursuppfödning,

14) för investeringar i biodling,

15) för investeringar som hänför sig till annan jordbruksproduktion än sådan som avses i 1―3, 6 och 12―14 punkten,

16) för investeringar som hänför sig till annan företagsverksamhet än jord- och skogsbruk,

17) för investeringar som gäller djurs välfärd och hygien,

18) för byggande av broar och åkervägar som behövs vid gårdsbruk,

19) för investeringar i gårdsplaner som används för produktion, t.ex. beläggning av gårdsplanen,

20) för investeringar som främjar miljövård,

21) för investeringar i gårdsbruksenheters värmecentraler,

22) för anskaffning av elaggregat, samt

23) för förbättring av arbetsmiljön.

Stöd enligt 1 mom. 1, 2, 4―6, 11―17, 20, 21 och 23 punkten kan beviljas även för anskaffning av en byggnad som ligger på arrendejord, om anskaffningen är ekonomiskt fördelaktigare än byggande eller grundlig reparation av en motsvarande byggnad och den byggnad som skaffas kan användas på ett ändamålsenligt sätt för avsett ändamål. Stödet beviljas som stöd i anslutning till lån på samma villkor som stöd som beviljas för byggande av en motsvarande byggnad.

7 §
Anskaffning av djur

Stöd beviljas inte för anskaffning av djur.

Oberoende av bestämmelsen i 1 mom. kan stöd dock beviljas för anskaffning av avelsfår så som anges i 19 och 20 §. I samband med verksamhet som avses i 27 § kan stöd beviljas för anskaffning av de första hästarna.

8 §
Mjölkboskapsskötsel

Stöd kan beviljas för i 6 § 1 mom. 1 a-punkten avsedda byggnadsinvesteringar som hänför sig till mjölkboskapsskötsel, om för den gårdsbruksenhet eller de gårdsbruksenheter som ansökan gäller vid beviljandet av stödet som referenskvantitet för mjölk enligt 4 § lagen den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) har fastställts minst en sådan kvantitet som motsvarar 5 600 liter per mjölkkoplats enligt det antal djurplatser som finns på ovan nämnda gårdsbruksenhet eller gårdsbruksenheter efter investeringen. Om det efter investeringen finns flera djurplatser på gårdsbruksenheten eller gårdsbruksenheterna än vad som föreskrivs ovan, kan stöd beviljas endast för den andel av de godtagbara byggnadskostnaderna som motsvarar den andel som det maximala antalet djurplatser enligt referenskvantiteten utgör av gårdsbruksenhetens mjölkkoplatser.

Stöd beviljas inte för grundlig reparation av en byggnad om det finns färre än 12 mjölkkoplatser på en gårdsbruksenhet eller gårdbruksenheter som avses i 1 mom.

Vid beviljande av stöd för byggande och utvidgning av ladugårdar för mjölkkor bör särskild uppmärksamhet fästas vid investeringens lönsamhet.

9 §
Gränserna för djurplatser vid svinhushållning

I 6 § 1 mom. 1 c-punkten avsett stöd för byggnadsinvesteringar i anslutning till svinhushållning kan beviljas en sådan gårdsbruksenhet som efter investeringen har högst 3 000 slaktsvinsplatser eller 400 suggplatser. Om investeringen omfattar både slaktsvinsplatser och suggplatser anses en suggplats motsvara 6,5 slaktsvinsplatser. Om det efter investeringen finns flera djurplatser på gårdsbruksenheten än vad som föreskrivs ovan, kan stöd beviljas endast för den del av de godtagbara byggnadskostnaderna som motsvarar den andel som antalet djurplatser enligt de ovan angivna maximala antalen djurplatser utgör av hela byggnadsinvesteringen.

10 §
Suggstall

Vid beviljande av stöd för i 6 § 1 mom. 1 c-punkten avsedda byggnadsinvesteringar i anslutning till svinhushållning betraktas som suggstall en svingård, som gör att det på gårdsbruksenheten bildas minst 60 suggplatser och av vars svinplatser över hälften är suggplatser.

11 §
Suggringar

Då stöd beviljas för byggnadsinvesteringar i svinhushållning enligt 6 § 1 punkten underpunkt c får antalet djur per delägarlägenhet i suggringen inte överstiga det maxiantal som bestäms i 9 §. Då skall beaktas både delägarlägenhetens andel av antalet djurplatser vid suggringens centralenhet och delägarlägenhetens eget antal djurplatser. Vid suggringens centralenhet får finnas högst 1 000 suggplatser. Denna gräns tillämpas oaktat vad som sägs i 9 § ävän på en suggrings centralenhet som hör till en enskild delägarlägenhet i suggringen och var suggor hålls även vid annan tidpunkt än vid grisnings- och digivningsperioden.

Med i 1 mom. avsedd suggring anses sådan organisering av produktionen att suggorna förs från suggringens centralenhet till delägenheter för grisning och digivning eller att suggorna grisar vid centralenheten och grisarna levereras till delägarlägenheter för uppfödring.

12 §
Broiler- och kalkonproduktion

För investeringar som gäller i 6 § 1 mom. 2 punkten avsedd broiler- och kalkonproduktion kan beviljas stöd förutsatt att gårdsbruksenhetens produktionskapacitet då det gäller broiler- och kalkonproduktionen inte ökar på grund av de investeringar som stöds.

13 §
Hönshushållning

För i 6 § 1 mom. 3 punkten avsedda investeringar i hönshushållning kan beviljas stöd förutsatt att gårdsbruksenhetens produktionskapacitet då det gäller äggproduktionen inte ökar på grund av de investeringar som stöds.

Vid beviljande av i 1 mom. avsett stöd för byggande av ett nytt burhönshus skall 20 § djurskyddsförordningen (396/1996) iakttas.

En förutsättning för beviljande av stödet är att det finns minst 2 000 hönsplatser på gårdsbruksenheten.

14 §
Förvaringsutrymmen för jord- och skogsbruksmaskiner

En förutsättning för beviljande av stöd för investeringar som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten är att maskinhallen är oisolerad och att fasaden huvudsakligen är av trä. Hallen kan innehålla en värmeisolerad gårdsverkstad för reparation av egna maskiner förutsatt att den är måttligt stor med beaktande av antalet maskiner och redskap på gården och deras beskaffenhet.

15 §
Anskaffning av flyttbara torkar

För anskaffning av i 6 § 1 mom. 6 punkten avsedda flyttbara torkar tillämpas vad som om anskaffning av maskiner bestäms eller föreskrivs.

16 §
Täckdikning

Stöd enligt 6 § 1 mom. 7 punkten kan beviljas

1) för täckdikning av åker, för komplettering och förnyande av täckdikning,

2) för täckdikning av öppna diken för att förbättra åkerskiftenas form, samt

3) för investeringar i små pumpstationer som är nödvändiga för säkerställande av att täckdikningen fungerar.

17 §
Anskaffning av jord- och skogsbruksmaskiner

Stöd kan beviljas för anskaffning av maskiner och redskap som avses i 6 § 1 mom. 8 punkten bara om maskinen eller redskapet skaffas för gemensamt bruk så att maskinen används i gårdsbruk på två eller flera gårdsbruksenheter. Stöd kan dock beviljas för anskaffning av en maskin för upptagning av potatis och sockerbetor som används endast på en gårdsbruksenhet.

Maskinen eller redskapet anses komma i gemensam användning om

1) maskinen eller redskapet skaffas för samägande eller av en sammanslutning eller ett andelslag för delägarnas gårdsbruksenheter,

2) maskinen eller redskapet skaffas av en jordbrukare som har ingått ett skriftligt avtal om utförande av arbete med en eller flera andra jordbrukare, eller

3) maskinen eller redskapet skaffas av en jordbrukare som har kommit överens om utbyte av arbete med en eller flera sådana jordbrukare som i stället utför maskinarbete på sökandens gårdsbruksenhet.

En förutsättning för beviljande av stöd för ett ändamål som avses i 1 mom. är att stödet söks för investeringar som uppgår till minst 9 000 euro. Investeringen kan gälla anskaffning av en eller flera maskiner eller redskap.

I 1 mom. avsett stöd beviljas inte för anskaffning av jordbruks- eller skogstraktorer. Stöd beviljas inte heller för anskaffning av avverkningsmaskiner.

Vid anskaffning av en maskin eller ett redskap för annan maskinentreprenad än sådan som avses i 2 mom. 2 punkten tillämpas bestämmelserna i 27 §.

18 §
Speciallösöre som behövs för fårskötsel

Som i 6 § 1 mom. 9 punkten avsett ickelevande speciallösöre som behövs för fårskötsel avses fårstängsel, inhägnader för behandling av får, vågar, fårklippningsanordningar, utfodringsvagnar och utfodringsburar samt annat lösöre som behövs särskilt för fårskötsel.

19 §
Anskaffning av avelsfår

Vid beviljande av stöd för anskaffning av avelsfår som avses i 6 § 1 mom. 10 punkten bör sökanden vid anskaffning av baggar från tidigare ha en besättning på minst 30 tackor. Vid anskaffning av tackor bör besättningen omfatta minst 50 tackor efter anskaffningen.

Stöd kan beviljas för anskaffning av sådana avelsfår med hjälp av vilka i synnerhet djurbeståndets köttegenskaper förbättras. Stöd kan beviljas

a) för anskaffning av sådana avelsfår vilkas renrasighet kan visas genom ett officiellt härstammningsbevis, samt

b) för anskaffning av sådana korsningstackor vilkas fäder och mödrar är av köttras.

De anskaffade tackornas och baggarnas härstammning skall vara känd i minst två generationer bakåt och djuren skall vara registrerade i en i Finland godkänd avelsorganisations officiella register. Villkoret för beviljande av stöd då det gäller djur som importeras till Finland är att djuren registreras i ovan nämnda register.

20 §
Kraven i hälsoövervakningsprogrammet gällande fårhushållning

En förutsättning för beviljande av stöd för anskaffning av avelsfår är dessutom att säljarens gård i Finland uppfyller kraven i gällande hälsoövervakningsprogram. Med hälsoövervakningsprogram avses i denna förordning scrapieövervakningsprogrammet och programmet för bekämpning av maedi-visna. Om en besättning omfattar färre än 40 tackor eller getter behöver den inte höra till scrapieövervakningsprogrammet. Däremot bör gården ha status M3 i programmet för bekämpning av maedi-visna.

21 §
Stödobjekt inom trädgårdsodlingen

I 6 § 1 mom. 11 punkten avsett stöd kan beviljas för byggande, utvidgning och grundlig reparation av växthus och andra produktionsutrymmen som behövs i växthusproduktion och trädgårdsproduktion på friland samt för värmecentraler, lager och andra motsvarande byggnader som betjänar produktionen. Ett växthus anses inte som byggnad om det är av lätt konstruktion och plasttäckt.

Stöd kan också beviljas för anskaffning av maskiner och redskap som betjänar produktionen samt av annat motsvarande lösöre.

22 §
Stöd i form av statligt lån för trädgårdsodling

Vid trädgårdsproduktion på friland kan stöd beviljas endast som ränteförmån för statligt lån, om det är fråga om

1) servicebyggnader på gårdar med självplock,

2) anskaffning av plantor av fruktträd och bärbuskar, eller

3) andra investeringar som hänför sig till sådan företagsverksamhet som anges i 1 eller 2 punkten.

23 §
Hästhushållning

Med investeringar i hästhushållning avses i 6 § 1 mom. 12 punkten sådana invsteringar som behövs vid uppfödning av hästar samt investeringar vilkas huvudsakliga syfte är att främja uppfödningen av hästar. Då hästar används i annan produktions- eller serviceverksamhet tillämpas bestämmelserna i 27 § på investeringsstödet.

24 §
Pälsdjursuppfödning

Stöd enligt 6 § 1 mom. 13 punkten kan beviljas för utvidgning av byggnader och för sådana byggnadsinvesteringar som innebär att gårdens skugghus ersätts med hallar. Stöd kan även beviljas för investeringar för ersättande av mink- och rävburar med sådana större burar som uppfyller kraven i djurskyddslagen (247/1996) och i djurskyddsförordningen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av djurskyddslagen samt även för investeringar som innebär att rävburarna förses med vilohyllor för djuren.

25 §
Biodling

Stöd enligt 6 § 1 mom. 14 punkten kan beviljas för anskaffning av bikupor som behövs vid biodling, för byggande, utvidgning och grundlig reparation av behandlingslokaler och lager samt för anskaffning av honungsslungor och andra maskiner och anordningar.

26 §
Andra produktionsinriktningar inom jordbruket

För i 6 § 1 mom. 15 punkten avsedda investeringar kan beviljas stöd om det gäller investeringar som är nödvändiga inom någon annan form av jordbruk än sedvanlig husdjursproduktion eller sedvanligt åkerbruk. Sådana andra former av jordbruk är produktion av gäss, ankor eller motsvarande fjäderfä, svampodling, farmuppfödning av vilt, plockning av vilda bär och svampar, primär förädling av lantbruksprodukter samt annan verksamhet som motsvarar ovan avsedd produktion och verksamhet och som räknas som jordbruk.

27 §
Annan företagsverksamhet på gårdsbruksenheter

I 6 § 1 mom. 16 punkten avsedd verksamhet för vilken stöd kan beviljas är

1) torvproduktion

2) maskinentreprenad som bedrivs med gårdsbruksenhetens produktionsredskap eller annars från gården, dock inte entreprenad som gäller egentligt jordbruksarbete,

3) serviceproduktion med utnyttjande av jordbrukets produktionsegendom inklusive djur eller av gårdsbruksenhetens bostadsbyggnader,

4) programservice och annan immateriell service där landsbygden utnyttjas,

5) varuproduktion som småskalig företagsverksamhet,

6) annan företagsverksamhet som motsvarar verksamhet enligt 1―5 punkten.

Stöd beviljas dock inte för anskaffning av avverkningsmaskiner.

28 §
Djurs välfärd och hygien

Då stöd beviljas för i 6 § 1 mom. 17 punkten avsedda investeringar som hänför sig till djurs välfärd och hygien bör bestämmelserna i djurskyddslagen (247/1996) och djurskyddsförordningen (396/1996) samt vad som föreskrivs med stöd av djurskyddslagen beaktas.

För investeringar som hänför sig till djurs välfärd och hygien i samband med fjäderfähushållning får inte beviljas stöd utom investeringar som hänför sig till ombyggnad av burhönshus till golvhönshus.

Stöd får inte beviljas för investeringar som hänför sig till bekämpning av plasmacytos och inte för sådana investeringar gällande djurs välfärd och hygien som ökar gårdens produktionskapacitet.

29 §
Miljövård

Stöd enligt 6 § 1 mom. 20 punkten kan beviljas för investeringar som på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt främjar miljövården.

Stöd kan beviljas för byggande, utvidgning och grundlig reparation som gäller

1) gödselstad för torr- eller flytgödsel, flytgödselpåse eller annat motsvarande byggande av gödselstad,

2) urinbehållare,

3) kompostbehållare,

4) reningssystem för avloppsvattnet på mjölkgårdar,

5) pressaftsbehållare och pressaftsbrunnar,

6) fasta betong- och plastbottnar för grönfoderstuka,

7) rastgårdar med uppsamlingsbrunnar, samt

8) andra byggnadsobjekt som motsvarar investeringar enligt 1―7 punkten.

Stöd kan dessutom beviljas för anskaffning av blandare för flytgödsel och torv och deras lyftanordningar, av luftnings- och inmyllningsanordningar samt slangspridare för flytgödsel samt av andra med ovan nämnda anordningar jämförbara maskiner och redskap.

30 §
Gårdsbruksenheters värmecentraler

Stöd enligt 6 § 1 mom. 21 punkten kan beviljas för byggande, utvidgning och grundlig reparation av en sådan värmecentral som utnyttjar spillvärme, värme från vattendrag, luften eller marken, trä eller annat förnybart bränsle eller vind eller sol.

I form av delfinansiering kan stöd beviljas endast för sådana värmecentraler som utnyttjar trä.

31 §
Anskaffning av elaggregat

För anskaffning av i 6 § 1 mom. 22 punkten avsedda elaggregat kan beviljas stöd om aggregatet skaffas som reservelsystem för att trygga kontinuiteten inom husdjurshushållningen.

32 §
Förbättrande av arbetsmiljön

Stöd för enligt 6 § 1 mom. 23 punkten kan beviljas för investeringar vilkas syfte är att förbättra utdelningen av foder eller arbetsergonomin eller genomföra någon annan betydande förbättring av arbetsmiljön.

33 §
Stöd i form av delfinansiering för investeringar på gårdsbruksenheter

Inom mål 1-området beviljas stöd för i 6 § 1 mom. 1 a-d punkten avsedda investeringar i form av delfinansiering.

Stöd för gårdsbruksenheters värmecentraler som avses i 30 § samt för investeringar som avses i 26 och 27 § kan inom mål 1-området beviljas i form av delfinansiering förutsatt att den gårdsbruksenhet som får stöd ligger inom ett sådant landskap vars samarbetsdokument möjliggör beviljandet av stöd och det finns EU-medel för ändamålet. Inom området för landbygdsprogram kan stöd beviljas för motsvarande ändamål om landskapets samarbetsgrupps landsbygdssektion vid beslut om styrning av medel och om urvalskriterierna gällande projekten har beslutat att använda medel för ändamålet i fråga.

Stöd för investeringar som avses i 26 och 27 § beviljas inte enbart av nationella medel.

Av nationella medel kan beviljas stöd för gårdsbruksenheters värmecentraler som avses i 6 § 1 mom. 21 punkten endast om stödjande av gårdsbruksenheters värmecentraler inte har tagits in i landskapets samarbetsdokument eller i landsbygdssektionens beslut om urvalskriterierna gällande projekten och det inte finns EU-medel för ändamålet.

34 §
Undantag i vissa fall

Då stöd beviljas kan avvikelse göras från villkoren i 29 och 32 §, om avvikelsen är liten, om investeringen trots avvikelsen främjar de mål som eftersträvas med hjälp av stödformerna i fråga och om det finns grundad anledning till avvikelsen.

3 kap.

Investeringar på andra ställen än gårdsbruksenheter

35 §
Verksamhet som stöds

Stöd för investeringar kan beviljas sådana landsbygdsföretag samt sådana i 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen avsedda företag som bedriver företagsverksamhet utanför gårdsbruksenheten om verksamhet hänför sig till

1) förädling av jordbruksprodukter med undantag av tillverkning av produkter som avses i bilaga I till EG-fördraget,

2) förädling av skogsbruksprodukter, dock inte kemisk träförädling,

3) produktion av tjänster eller varor genom utnyttjande av samarbete mellan landsbygdsföretagen,

4) förmedling och marknadsföring av produkter som anges i 1―3 punkten med undantag av minuthandel med jordbruksprodukter,

5) förmedling och marknadsföring av produkter och tjänster som anges i 27 §,

6) produktion av företagsservice för företag som avses i denna förordning eller

7) annan med verksamheten i 1―6 punkten jämförbar verksamhet som bedrivs i samarbete med landsbygdsföretag.

4 kap.

Utvecklings- och startstöd för företag

36 §
Utvecklingsstöd för företag

Stöd för utveckling av landsbygdsföretag samt av företag som avses i 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen kan beviljas enligt 48 § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000).

Stödet kan beviljas för övrigt företagsverksamhet på gårdsbruket samt företag som avses i 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen i form av delfinansiering med iakttagande i tillämpliga delar av 33 § 2 mom. Stödet till lantbruket beviljas dock med nationella medel.

37 §
Startstöd för företag

Stöd för startande och utvidgande av landsbygdsföretags verksamhet enligt 3 § 1 mom. 4 punkten finansieringslagen samt av företag enligt 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen kan beviljas enligt 49 § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

Stödet kan beviljas endast i form av delfinansiering med iakttagande i tillämpliga delar av 33 § 2 mom.

5 kap.

Markförvärv

38 §
Stödobjekt

För markförvärv kan beviljas stöd endast i anslutning till lån. Stöd kan beviljas för

1) förvärv av tillskottsåker och skogstillskottsområde,

2) anskaffning av en gårdsbruksenhet eller en del därav,

3) anskaffning av en produktionsbyggnad jämte grund,

4) anskaffning av en andel i samfälld skog,

5) betalning av inlösningsandel för en gårdsbruksenhet eller en del av den när gårdsbruksenheten på grund av avvittring och arvsskifte blir i sökandens uteslutande besittning,

6) betalning av utjämning för en gårdsbruksenhet som på grund av avvittring blir i sökandens uteslutande besittning, samt

7) betalning av utfyllnad av laglott för en gårdsbruksenhet eller en del av den som testamenterats till sökanden, om hela gårdsbruksenheten blir i sökandens besittning.

I 1 mom. 3 punkten avsett stöd som hänför sig till markköpslån får inte beviljas för anskaffning av en sådan produktionsbyggnad som ligger på arrendejord. Om stöd som hänför sig till lån som beviljas för ändamålet i fråga föreskrivs i 6 § 2 mom.

Stöd kan beviljas för förvärv av tillskottsjord endast om den stödberättigade köpeskillingen är minst 8 400 euro.

39 §
Godtagbara kostnader för markförvärv

Till stödberättigat vederlag räknas

1) i vederlaget ingående lån enligt finansieringslagen, lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994), landsbygdsnäringslagen (1295/1990), lagen om gårdsbruksenheter (188/1977) och annan i 59 § 1 och 2 mom. landsbygdsnäringslagen nämnd lagstiftning som sökanden enligt överlåtelsehandlingen skall betala eller ansvara för eller försäljningsprisfordringar enligt ovan nämnda lagstiftning eller lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966),

2) annan kredit som gäller den lägenhet som skaffas och som ingår i vederlaget och enligt överlåtelsehandlingen skall betalas eller överföras, samt

3) den köpeskilling eller del av den som skall betalas till säljaren eller till personer som säljaren anger.

Senast då det lån som avses i detta kapitel lyfts skall de lån och försäljningsprisfordringar som avses i 1 mom. 1 punkten betalas och verifikat över betalningen företes enligt vad därom bestäms särskilt genom förordning av statsrådet.

40 §
Maximala kostnader för markförvärv

Stöd beviljas inte för sådant markförvärv där priset på åker eller skogsmark som används för gårdsbruksändamål överstiger gängse pris på orten. Om på orten har gjorts få överlåtelser under de två år som föregått överlåtelsen eller överlåtelserna av någon annan orsak inte ger en tillförlitlig bild av prisnivån på den mark som skaffats för gårdsbruksändamål, bedöms det godtagbara priset på basis av den förvärvda gårdsbruksenhetens eller områdets produktiva värde.

Om ett område eller en fastighet skaffas för något annat ändamål än gårdsbruksändamål skall områdets gängse pris bedömas med tanke på det ändamål för vilket området eller fastigheten förvärvas.

En förutsättning för beviljande av stöd är att ett intyg av en opartisk bedömare över i 1 och 2 mom. avsett gängse värde på den gårdsbruksenhet, det område eller den fastighet som förvärvats företes.

Stöd beviljas inte för markförvärv där vederlaget överstiger det godtagbara pris som avses i 1 och 2 mom.

6 kap.

Startstöd för unga odlare

41 §
Startstödets belopp

Bidragsandelen av startstödet för unga odlare kan uppgå till högst 22 000 euro. Ränteförmån i form av startstöd som hänför sig till statligt lån kan beviljas till ett belopp av högst 22 000 euro.

42 §
Godtagbara kostnader som föranleds av starten

Vad som i 40 § föreskrivs om godtagbara kostnader för markförvärv gäller också den andel av startstödet som beviljas i form av stöd i samband med ränta på lån till den del lånet beviljas för markförvärv.

Godtagbara kostnader för anskaffning av lösöre på grund av etablering är

1) godtagbara anskaffningskostnader för produktionsdjur som skaffats i samband med förvärvet av gårdsbruksenheten eller under de två år som följer på etableringen, samt

2) anskaffningskostnader för maskiner och redskap som skaffats i samband med förvärvet av gårdsbruksenheten eller under de två år som följer på etableringen och som behövs i gårdsbruksenhetens produktion som den unga odlaren börjar idka.

7 kap.

Förbättrande av boendemiljön

43 §
Investeringar för bevarande av den traditionella miljön

I syfte att bevara den traditionella miljön kan stöd beviljas för reparation och förbättring av bland annat väder- och vattenkvarnar, sommarladugårdar, bodar, loft och andra traditionella magasinsbyggnader, landskapsmässigt värdefulla lador, slanstängsel samt båthus. Stöd kan även beviljas för investeringar som behövs för vård av det traditionella landskapet under det första året efter det att vården har börjat. I dessa investeringar kan ingå kostnader för uppförandeav stängsel samt anskaffning av högst tre får som kan beta i den traditionella miljön. Stöd beviljas inte om för åtgärden har beviljats annat stöd eller vidtagandet av åtgärden är en förutsättning för erhållande av något annat stöd, exempelvis miljöstöd för jordbruket.

Stöd beviljas med iakttagande i tillämpliga delar vad som föreskrivs om gårdsbruksenheters investeringar då det gäller ett eller högst tre landsbygdsföretags gemensamma anskaffning. Om investeringen inte gäller egendom som fortgående kommer att användas vidare för produktionen, investeringen förbättrar trivseln i bygemenskapen eller området och i genomförandet av investeringen deltar utöver landsbygdsföretagen andra instanser, tillämpas på investeringarna vad som genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms särskilt om godtagbara kostnader för projekt för utveckling av landsbygden.

44 §
Grundlig reparation av byggnader

Stöd kan beviljas för grundlig reparation av arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

45 §
Åtgärder för förbättrande av boendemiljön

Stöd kan i syfte att förbättra boendemiljön på gårdsbruksenheterna beviljas för åtgärder med hjälp av vilka byggnadernas och områdets miljömässiga kvalitet förbättras genom reparationer och ändringsarbeten. Ändringarna kan omfatta mindre utvidgnings- och rivningsarbeten på byggnader och konstruktioner, om åtgärderna är nödvändiga med tanke på helhetsintrycket av byggnadskomplexet och området. Stöd kan också beviljas för att byggnadsdelar, konstruktioner och andra delar av gården återställs i ursprungligt skick eller annars i ett sådant skick som är lämpligt med tanke på områdets historia, om det är ändåmålsenligt av kulturhistoriska skäl.

Föremål för stödberättigade åtgärder kan vara byggnaders väggbeklädnadsmaterial och andra byggnadsdelar som inverkar på fasadens utseende, tak, dörrar och fönster jämte yttre målning, staket, portar, skyddstak och övriga konstruktioner. Föremål för stödberättigade åtgärder kan vara även kör- och gångvägar på gården inklusive eventuella diken samt iståndsättning av olika slags anläggningar med planteringar. Stöd kan dock inte beviljas för trädgårdsland för nyttoväxter eller fruktträd och bärbuskar som hör dit.

46 §
Minimibeloppet av stödberättigada investeringar

För förbättrande av sådan boendemiljö som inte hänför sig till något annat bostadsbyggnadsprojekt eller någon annan investering på gårdsbrukseheten kan beviljas stöd endast om investeringen uppgår till minst 5 000 euro.

8 kap.

Boendestöd

47 §
Bostadsbyggande

Stöd enligt 22 § 1 mom. finansieringslagen kan beviljas för förbättrande av bostadsförhållandena på gårdsbruksenheterna.

48 §
Maximal köpeskilling för anskaffning av bostadsfastigheter

För anskaffning av en bostadsfastighet kan beviljas stöd endast om köpeskillingen för hela den anskaffade fastigheten inom Nylands arbetskrafts- och näringscentrals område är högst 76 000 euro och i övriga delar av landet 59 000 euro.

Stöd kan beviljas för anskaffningen av en viss kvotdel av bostadsfastigheten endast om köpeskillingen inte överskrider det belopp av den maximala köpeskillingen för hela bostadsfastigheten som motsvarar kvotdelen.

Vad som i 39 § föreskrivs om godtagbart anskaffningspris gäller även anskaffningen av bostadsfastigheter.

Om sökanden redan äger en bostad anses dock som godtagbart anskaffningspris högst det överlåtelsepris som erhållits för bostaden i fråga eller, om bostaden inte ännu har överlåtits, skillnaden mellan dess värde och anskaffningspriset för den bostadsfastighet som skaffas, dock så att överlåtelsepriset för bostaden eller dess värde minskas med de krediter som hänför sig till bostaden.

49 §
Maximibeloppet av lån

Lån för anskaffning av en bostadsfastighet kan beviljas till ett belopp av högst 17 000 euro. Maximibeloppet är bundet till fastigheten. Det har ingen inverkan på lånets maximibelopp huruvida bostadsfastigheten skaffas i en eller flera delar.

9 kap.

Vissa begränsningar då det gäller rätten till stöd

50 §
Gemenskapens beslut och bestämmelser om stödberättigade kostnader

Då ovan i 5―26, 28―32, 34 och 38―42 § avsett nationellt stöd beviljas skall iakttas vad som bestäms om förutsättningarna för beviljande av stöd i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn (2000/C 28/02) På nationellt eller från EUGFJ:s garantisektion delfinansierat i 35―37 § avsett stöd skall respektive iakttas vad som bestäms i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för små och medelstora företag (96/C 213/04).

Om det gäller verksamhet som hänför sig till annan produktion än jordbruk och stödet beviljas enligt villkor av försumbart stöd, skall stödets belopp under de tre år som föregått beviljandet av stödet, inklusive det stöd som beviljats enligt regeln för försumbart stöd uppgå till högst 100 000 euro, tillämpas på stödet vad som bestäms i kommissionens meddelande om försumbart stöd (96/C 68/03) eller i kommissionens förordning som ersätter meddelandet.

Om det gäller delfinansierat stöd bör dock vid beviljandet av stöd iakttas i stället för kommissionens ovan nämnda riktlinjer (EGT) vad som i EG:s förordning om utveckling av landsbygden och kommissionens tillämpningsförordning bestäms om förädling och marknadsföring av lantbruksprodukter.

51 §
Mellanskillnad

Då en maskin eller ett redskap anskaffas så att en del av köpeskillingen kvittas genom att en använd maskin eller ett använt redskap ges som vederlag, anses som stödberättigad kostnad endast skillnaden mellan priset på den maskin eller det redskap som anskaffats och på den maskin eller det redskap som överlåtits.

52 §
Kostnader som inte omfattas av stödet

Stöd beviljas inte för följande kostnader eller kostnadsandelar:

1) kostnader som annars skulle godkännas i fråga om mervärdeskattens andel, om inte den som ansöker om stödet företer en godtagbar utredning given av skattemyndigheten att för kostnader som hänför sig till verksamheten i fråga inte kan fås återbäring av mervärdesskatten,

2) kostnader som föranleds av traktering när företaget idkat PR-verksamhet, eller

3) andra kostnader för verksamheten som föranleds av företagets sedvanliga affärssverksamhet.

53 §
Andelen eget arbete vid byggnads- och annat arbete

Då beviljat investeringsstöd betalas och övervakas anses som värde av eget arbete 8,50 euro i timmen i sedvanligt arbete och 13,50 euro i timmen om stödtagaren har utbildning eller långvarig arbetserfarenhet i den bransch som arbetet gäller. Andelen eget arbete beaktas om det finns en godtagbar timbokföring över det.

54 §
Användning av egna insatsvaror

Då eget virke används beaktas som virkets råvirkespris det rotpris som allmänt tillämpas i området. Virkets värde kan beaktas endast om en utomstående person som besitter tillräcklig yrkesskicklighet har gett ett intyg över virkesmängden. Om stödtagaren själv har bearbetat råvirke från egen skog genom sågning eller hyvling, är virkets värde anskaffningspriset för motsvarande virke som enligt gängse villkor allmänt finns att få i området. Över mängden sågat och hyvlat virke skall finnas ett intyg som motsvarar intyget över mängden råvirke.

I de stödberättigade kostnaderna beaktas inte användningen av andra personers egna insatsvaror.

10 kap.

Formen och maximibeloppet av stöd för investeringar och jordförvärv

55 §
Stödformer och maximibelopp

För ovan i 2, 7 och 8 kap. avsedda ändamål beviljas stöd i form av bidrag, ränteförmån för statligt lån, räntestöd för räntestödslån eller som en kombination av dessa, dock med beaktande av vad som föreskrivs i 57―60 §. Stöd för markförvärv beviljas alltid i form av stöd som hänför sig till lån.

Delfinansierat stöd beviljas i form av bidrag med undantag av byggnadsinvesteringar enligt 6 § 1 mom. 1 a―d punkten och i 6 kap. avsett stöd som beviljas för låneandelen av stödet för unga odlare.

Stöd beviljas inte i form av stöd som hänför sig till statsborgen och inte i form av stöd som hänför sig till statligt lån utan säkerhet.

56 §
Unga odlare

Unga odlare kan för i 2 kap. avsedda investeringar på gårdsbruksenheter beviljas högre stöd än övriga odlare så som föreskrivs i 57 §.

Som ung odlare betraktas en odlare som inte fyllt 40 år och har inlett driften på gårdsbruksenheten för mindre än fem år sedan. I fråga om tidpunkten för etableringen tillämpas vad som föreskrivs i 36 § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

57 §
Stödets maximibelopp och stödform

Stöd för i 2, 5, 7 och 8 kap. avsedda investeringar och markförvärv, med undantag av stöd som avses i 26 och 27 §, kan beviljas iakttagande maximistödbeloppen och stödformen som nämns bilagan i 1 till denna förordning.

58 §
Stöd som beviljas i form av bidrag

Om den godtagbara totala kostnaden för en investering som avses i 2 och 7 kap. är mindre än 5 000 euro, kan stödet beviljas endast i form av bidrag. På bidragsbeloppet tillämpas vad som i 57 § föreskrivs om stödets maximibelopp.

Bidrag får inte beviljas om bidragsbeloppet blir mindre än 840 euro. För investeringar som anges i 26 och 27 § samt 3 kap. kan dock beviljas mindre bidrag än de ovan nämnda, dock inte bidrag som underskrider 500 euro. Om det gäller lösöresbidrag för fårskötsel tillämpas inte ovan nämnda minimigränser.

59 §
Stöd som beviljas i form av räntestödslån

Utan hinder av vad som bestäms i 55 och 58 § kan då stöd beviljas för investeringar för förbättring av arbetsmiljön enligt 6 § 1 mom. 23 punkten, för markförvärv enligt 38 och 48 §, för förbättring av boendemiljön enligt 44 och 45 §, för bostadsbyggande enligt 47 § samt för anskaffning av bostadslägenheter enligt 48 § som stödform tillämpas endast räntestöd som hänför sig till räntestödslån.

60 §
Investeringsstödets maximibelopp utanför det egentliga jordbruket

Stöd för i 26 och 27 § avsedda investeringar kan beviljas till högst följande belopp:

1) inom mål 1-området till 50 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen,

2) i kommuner på den perifiera och den egentliga landsbygden som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilagan 2 till denna förordning till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen, och

3) i andra kommuner som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilagan 2 till denna förordning än kommuner på den perifiera och den egentliga landsbygden till 25 procent av de godtagbara kostnaderna.

61 §
Investeringsstödets maximibelopp utanför gårdsbruksenheterna

Investeringsstöd kan beviljas för i 3 kap. avsedda investeringar i de kommuner som nämns i bilaga 2 till denna förordning som följer:

1) i kommuner inom stödområde I vilka hör till Östra Finlands mål 1-område till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna,

2) i kommuner inom stödområde II vilka hör till Norra Finlands mål 1-område till högst 34 procent av de godtagbara kostnaderna,

3) i kommuner på den perifiera och den egentliga landsbygden vilka hör till stödområde III utanför mål 1-området till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna,

4) i andra än i 3 punkten avsedda kommuner som hör till stödområde III utanför mål 1-området till högst 20 procent av de godtagbara kostnaderna och

5) i andra kommuner än sådana som hör till stödområde III utanför mål 1-området till högst 15 av de godtagbara kostnaderna.

I städer som avses i 1 mom. 5 punkten och som nämns i bilaga 2 beviljas stöd inte för investeringar som genomförs på planområde.

I följande städerna beviljas inte stöd för investeringar som genomförs på övriga planområden än generaleplanområden: Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Kervo, Lojo, Reso, S:t Karins, Kouvola, Kuusankoski, Tammerfors, Träskända, Vanda och Åbo.

11 kap.

Särskilda bestämmelser

62 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. Förordningens 2―10 kap. träder vid dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms särskilt genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Denna förordning tillämpas på stödansökningar som gäller i 1 § nämnda åtgärder och som anhängiggjorts den 3 april 2000 eller därefter, dock senast den 31 december 2000.

Helsingfors den 21 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Bilaga 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.