610/2000

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), dessa lagrum sådana de lyder, 43 § 1 mom. i lag 57/1999 och 44 § i lag 1412/1992:

1 §

I denna förordning bestäms, i enlighet med bilaga 1, om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen.

Förodningen gäller inte forskningsverksamhet, utvecklingsarbete och analyser och inte heller export till områden utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Kemikalier som inte överensstämmer med kraven i denna förordning får inte släppas ut på marknaden efter den 1 januari 2001.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 25 november 1998 om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen (858/1998).

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/60/EG, EGT Nr L 365/1, 31.12.1994, s. 1
Kommissionens direktiv 97/10/EG, EGT Nr L 68/24, 8.3.1997, s. 24
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/56/EG, EGT Nr L 333/1, 4.12.1997, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/43/EG, EGT Nr L 166, 1.7.1999, s. 87

Helsingfors den 21 juni 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Konsultativ tjänsteman
Juha Pyötsiä

BILAGA 1

Ämne eller ämnesgrupp

1. a. Ämnen som i förteckningen över farliga ämnen (ämnesförteckningen) enligt 11 § 4 mom. kemikalielagen har klassificerats som cancerframkallande av kategori 1 eller 2 och som minst är märkta med varningspåskriften "giftig" (T) och fras R 45: "Kan ge cancer" eller fras R 49: "Kan ge cancer vid inandning".

Ämnena i punkt a uppräknas i bilaga 2 som följer:

- cancerframkallande ämnen av kategori 1 i förteckning 1 och

- cancerframkallande ämnen av kategori 2 i förteckning 2.

b. Ämnen som i förteckningen över farliga ämnen (ämnesförteckningen) enligt 11 § 4 mom. kemikalielagen har klassificerats som mutagena av kategori 1 eller 2 och som minst är märkta med fras R 46: "Kan ge ärftliga genetiska skador."

Ämnena i punkt b uppräknas i bilaga 2 som följer:

- mutagena ämnen av kategori 1 i förteckning 3 och

- mutagena ämnen av kategori 2 i förteckning 4.

c. Ämnen som i förteckningen över farliga ämnen (ämnesförteckningen) enligt 11 § 4 mom. kemikalielagen har klassificerats som reproduktionsstörande av kategori 1 eller 2 och som är märkta med fras R 60: "Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" och/eller R 61: "Kan ge fosterskador". Ämnena i punkt c uppräknas i bilaga 2 som följer:

- reproduktionsstörande ämnen av kategori 1 i förteckning 5 och

- reproduktionsstörande ämnen av kategori 2 i förteckning 6.

Förbud eller begränsning

Ett cancerframkallande, mutagent eller reproduktionsstörande ämne som nämns i bilaga 2 får inte användas i kemikalier som är avsedda att säljas till allmänheten, om koncentrationen av ett enskilt ämne är lika stor eller större än

- den koncentrationsgräns som har angetts för ämnet i ämnesförteckningen,

eller

- koncentrationsgränserna för kategorierna 1 och 2 i tabellerna 6 och 6 a, 7 och 7 a samt 8 och 8 a i bilaga 2 till beslutet om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier, som utfärdats enligt 19 § 2 mom. kemikalielagen, när koncentrationsgränsen inte har angetts i ämnesförteckningen.

På förpackningen till sådana kemikalier skall utöver de övriga märkningarna finnas en läsbar och outplånlig påskrift: "Vain ammattikäyttöön ― Endast för yrkesmässigt bruk".

Begränsningen tillämpas inte på:

a) läkemedelspreparat för människor och djur

b) kosmetiska produkter

c) följande bränslen:

- motorbränslen, såsom motorbensin

- mineraloljeprodukter, som är avsedda att användas i mobila eller fasta förbränningsanläggningar,

- drivmedel som säljs i slutna system (t.ex. flytgasflaskor), och inte heller

d) på konstnärsfärger.

BILAGA 2

Inledning

Ämnets namn:

Namnet är detsamma som det som används för ämnet i förteckningen över farliga ämnen (ämnesförteckningen). Alla farliga ämnen anges om möjligt med de namn de har i EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ― den europeiska förteckningen över saluförda kemiska ämnen) eller ELINCS (European List of Notified Chemical Substances ― den europeiska listan över förhandsanmälda, nya kemiska ämnen). Övriga ämnen, som varken finns med i EINECS eller ELINCS, anges med en internationellt erkänd beteckning (till exempel ISO, IUPAC). I vissa fall anges dessutom gängse benämning.

Indexnummer:

Indexnumret är det identifikationsnummer som ges till ämnet i förteckningen över farliga ämnen (ämnesförteckningen). Ämnena är angivna i alfabetisk ordning.

EG-nummer:

För ämnena i EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) anges identifikationsnummer som börjar med nr 200-001-8.

För nya ämnen som har anmälts har ett identifikationsnummer fastställts och offentliggjorts i ELINCS (European List of Notified Chemical Substances). Numreringen börjar med nr 400-010-9.

CAS-nummer:

CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) har fastställts för ämnen för att underlätta identifieringen av dem.

Noter:

Den fullständiga texten till noterna finns i inledningen av förteckningen över farliga ämnen (punkt 6, anmärkningar).

Följande noter skall beaktas i detta beslut:

Not J:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (EINECS-nr 200-753-7).

Not K:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (EINECS-nr 203-450-8).

Not L:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det innehåller mindre än 3 % dimetylsulfoxid-extrakt (DMSO-extrakt), mätt med IP 346-metoden.

Not M:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det innehåller mindre än 0,005 viktprocent benso[a]pyren (EINECS-nr 200-028-5).

Not N:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne från vilket det är framställt inte är cancerframkallande.

Not P:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (EINECS-nr 200-753-7).

Cancerframkallande ämnen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.