597/2000

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om temperaturerna och övriga förhållanden vid transport av livsmedel

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 § hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 777/1996:

1 §
Syfte

Denna förordning innehåller bestämmelser om temperaturerna i livsmedelstransportutrymmen och övriga förhållanden vid transport av livsmedel samt anmälningar i fråga om de fordon och containrar som används vid transport och distribution av livsmedel. I förordningen bestäms dessutom om egenkontrollen av livsmedelstransporter.

2 §
Tillämpningsområde

Förordningen gäller transport av livsmedel per järnväg, per landsväg, sjöledes eller luftledes. På transporter enligt överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (FördrS 48/1981) tillämpas dock endast 4 §.

Denna förordning gäller inte

1) transporter enligt lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996);

2) transporter i samband med primärproduktion, då jordbruksidkare själv transporterar eller organiserar transport; eller

3) transporter i samband med hemhushåll.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) livsmedelslokal den del av ett fordon eller en container som används för yrkesmässig transport eller förvaring av livsmedel,

2) transportfordon fordon eller annat transportmedel; samt

3) container ett tillslutbart och flyttbart förvaringsutrymme för livsmedel.

4 §
Allmänna livsmedelshygieniska krav vid transport av livsmedel

Fordon och andra transportmedel som används vid transport av livsmedel skall hållas rena. De delar av fordonet i vilka transporterats annat än livsmedel skall vid behov rengöras innan de används för transport av livsmedel.

Ytmaterialen i transportfordonen och containrar bör lätt kunna rengöras. Transportfordonen och containrar får inte överföra främmande lukt, smak eller andra skadliga egenskaper till de livsmedel som transporteras.

Vid transport av livsmedel skall ett tätt tillslutbart fordon användas, om livsmedlen inte har förpackats så att de under transporten är skyddade för väta, frysning, damm och annan förorening.

Transporten skall ordnas så att livsmedlens hygieniska kvalitet inte riskeras under transporten. Vid transporten får livsmedlen eller deras transportlådor eller transportkärl inte placeras på sådan plats i fordonet där de väts, frysas, utsätts för damm eller förorenas. Om produkter som kan äventyra livsmedlens hygieniska kvalitet transporteras i fordonet, skall livsmedlen transporteras i en del, container eller behållare som hålls separat från dessa produkter. Livsmedlen skall placeras så i fordonet att de inte förorenas och att det till dem inte överförs främmande lukt, smak eller andra skadliga egenskaper av de andra livsmedel eller varor som transporteras i fordonet.

5 §
Transportkärl

Transportlådor, transportkärl och transportbehållare skall i livsmedelslokalen förvaras så att de inte väts, frysas, utsätts för damm eller förorenas och sålunda försämrar den hygieniska kvaliteten på de livsmedel som transporteras.

Transportlådorna, transportkärlen och transportbehållarna skall rengöras mellan varje användning.

Transportlådor, transportkärl och transportbehållare för bulktransport av livsmedel i flytande form eller i form av granulat eller pulver samt oförpackade bageriprodukter och oförpackade, lätt förskämbara livsmedel får användas endast för transport av livsmedel.

Transportlådor, transportkärl och transportbehållare för bulktransport av livsmedel i flytande form eller i form av granulat eller pulver samt oförpackade bageriprodukter och oförpackade, lätt förskämbara livsmedel skall vara märkta "Vain elintarvikkeille / Endast för livsmedel" eller vara försedda med någon annan motsvarande märkning som anger användningsändamålet.

6 §
Undantag i fråga om bulktransport av vissa livsmedel

Utan hinder av 5 § 2 mom. kan på bulktransport av oljor och fetter tillämpas bestämmelserna i bilaga 1 och vid transport av råsocker bestämmelserna i bilaga 2.

7 §
Temperaturen under transporten

Lätt förskämbara livsmedel, som för att stå sig kräver kylförvaring, skall transporteras i högst de temperaturer som enligt 27 § hälsoskyddsförordningen (1280/1994) tillämpas vid lagring av lätt förskämbara livsmedel. Under transporten får temperaturen stiga tillfälligt, om livsmedlens hygieniska kvalitet inte försämras.

Vid över två timmar långa transporter av lätt förskämbara livsmedel som kräver kylförvaring skall ett system för övervakning av temperaturen användas.

Om lätt förskämbara livsmedel som under transporten skall hållas heta svalnar under transporten, får detta inte äventyra livsmedlens hygieniska kvalitet.

Djupfrysta livsmedel skall transporteras i de temperaturer som anges i förordningen om djupfrysta livsmedel (165/1994). Vid transport av djupfrysta livsmedel skall dessutom iakttas handels- och industriministeriets beslut övervakningen av förordningen om djupfrysta livsmedel samt om övervakningsmetoderna (340/1994).

8 §
Anmälan

Den som idkar yrkesmässig transport eller förvaring av livsmedel i sådana transportfordon eller containrar som avses i 3 § skall göra en anmälan enligt 13 § 1 mom. 3 punkten hälsoskyddslagen (763/1994) till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun där verksamhetsidkaren har sin hemort. En motsvarande anmälan skall också göras vid väsentliga ändringar i verksamheten.

Verksamhetsidkaren kan låta uppgifterna i anmälan ingå i en anmälan som avser en annan livsmedelslokal.

När en ny verksamhetsidkare tar över verksamheten, skall detta anmälas till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun där den nya verksamhetsidkaren har sin hemort.

9 §
Uppgifter som skall framgå av anmälan

Av anmälan som avses i 9§ skall framgå

1) verksamhetsidkarens namn, hemort och kontaktuppgifter,

2) uppgifter om transporten,

3) transportmedel,

4) det slag av livsmedel som transporteras, samt

5) temperaturerna under transporten och vilka metoder som används för att mäta temperaturerna.

Till anmälan skall dessutom fogas en plan för egenkontroll enligt 22 § hälsoskyddsförordningen. I planen skall de krav som nämns i 10 § beaktas.

10 §
Plan för egenkontroll

I planen för egenkontroll skall nämnas de åtgärder som kan vidtas för att hindra livsmedlens hygieniska kvalitet från att försämras under transporten. Planen för egenkontroll skall ange den verksamhet som planen gäller, den person som är ansvarig för transporterna, kraven på transportanordningarna, utrustningen om transportkärlen samt transporttemperaturerna, systemet för övervakning av temperaturen och andra skeden som är viktiga med tanke på livsmedelshygienen under transporten, exempelvis lastning och lossning.

Om överlåtaren eller mottagaren av livsmedlen ordnar livsmedelstransporten, kan planen för egenkontroll ingå i den plan för egenkontroll som överlåtaren eller mottagaren av livsmedlen gör upp och genomför och som gäller annan verksamhet.

11 §
Ikraftträdelse och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Den märkning som avses i 5 § 3 mom. skall från och med den 1 augusti 2003 finnas på transportlådor, transportkärl och transportbehållare när det gäller oförpackade bageriprodukter samt oförpackade, lätt förskämbara livsmedel.

Verksamhetsidkaren skall göra en anmälan enligt 8 § före den 1 mars 2001.

Rådets direktiv 93/43/EEG; EGT nr L 175/1, 19.7.1993, s. 399
Kommissionens direktiv 96/3/EG; EGT nr L 21, 27.1.1996, s. 42
Kommissionens direktiv 98/28/EG; EGT nr L 140, 12.5.1998, s. 10

Helsingfors den 21 juni 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Överinspektör
Katri Nuotio

BILAGA 1

Bulktransport med fartyg av flytande oljor och fetter som avsetts som livsmedel

Bulktransport med fartyg av flytande oljor och fetter som avsetts som livsmedel är tillåten om:

1) oljor eller fetter transporteras i en rostfri ståltank eller i en tank som invändigt är klädd med epoxiharts eller annat tekniskt jämförbart material; och

2) den närmast föregående lasten som transporterats har varit livsmedel eller last av ämnen från den lista över godtagbara föregående laster som nämnts i bilagan till kommissionens direktiv om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien i fråga om bulktransport av fetter och oljor 96/3/EG.

Om fettet eller oljan inte skall bearbetas är transport med fartyg tillåten endast i en tank som är av rostfritt stål eller invändigt klädd med epoxiharts eller annat tekniskt jämförbart material. De tre närmast föregående lasterna skall i detta fall ha varit livsmedel.

Befälhavaren på ett transporterande fartyg skall ha detaljerad dokumentation om de tre närmast föregående laster som transporterats i de berörda tankarna samt om effektiviteten i de rengöringsåtgärder som genomförts mellan dessa laster. I de fall då lasten överförs till ett annat fartyg skall befälhavaren på det mottagande fartyget förutom ovan nämnda dokumentation dessutom inneha motsvarande dokumentation från fartyget före överföringen. Dokumentationen skall på begäran visas upp för hälsoskyddsmyndigheterna.

BILAGA 2

Sjötransport av råsocker som skall raffineras innan det används som livsmedel

Råsocker som raffineras innan det används som livsmedel eller ingrediens i livsmedel kan transporteras till sjöss i sådana transportkärl, behållare och tankar som inte uteslutande är avsedda för livsmedelstransporter. Innan råsockret lastas skall transportkärlen, behållarna och tankarna rengöras omsorgsfullt för avlägsnande av eventuella föroreningar eller andra rester av föregående last samt inspekteras för att säkerställa att resterna avlägsnats effektivt. Råsocker får inte transporteras i transportkärl, behållare och tankar i vilka omedelbart före råsockertransporten har transporterats gods i flytande form i bulklast.

Den rengöring av transportkärlen, behållarna och tankarna avsedda för sjötransport av råsocker som sker före råsockertransporten är en sådan i 22 § hälsoskyddsförordningen avsedd faktor som inverkar på den hygieniska kvaliteten hos det socker som används som livsmedel eller ingrediens i livsmedel.

Det råsockerparti som transporteras för livsmedelsbruk skall åtföljas av ett intyg av den verksamhetsidkare som ansvarar för sjötransporten. Av intyget skall framgå den föregående last som transporterats och sättet och tidpunkten för rengöringen av transportkärlen, behållarna och tankarna. Uppgifterna i intyget skall grunda sig på den dokumentation som den verksamhetsidkare som ansvarar för sjötransporten innehar. På det intyg som medföljer råsockret skall dessutom på ett eller flera av Europeiska gemenskapens språk tydligt och med permanent skrift antecknas "Denna produkt skall raffineras innan den används som livsmedel". Den verksamhetsidkare som ansvarar för raffineringsprocessen skall bevara en kopia av intyget från den verksamhetsidkare som ansvarar för sjötransporten.

De verksamhetsidkare som ansvarar för transporten av råsockret och raffineringsprocessen skall på begäran för hälsoskyddsmyndigheten visa det intyg som medföljer råsockerpartiet samt den dokumentation som uppgifterna i intyget grundar sig på.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.