593/2000

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från trafikministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 157, 160 och 166 § som följer:

157 §
Draganordning

1. En traktor skall framtill vara försedd med en draganordning eller en fästpunkt för dragstång eller dragrep i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 79/533/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, sådana dessa bestämmelser lyder ändrade genom kommissionens direktiv 1999/58/EG.

2. Om traktorn bak är försedd med kopplingsanordning för koppling av släpfordon, skall kopplingsanordningen motsvara kraven i direktiv 89/173/EEG, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 2000/1/EG.

160 §
Radiostörningar och elektromagnetisk kompatibilitet

En traktor skall vara försedd med ett sådant system för avlägsnande av radiostörningar som motsvarar kraven i rådets direktiv 75/322/EEG om dämpning av radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) som orsakas av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 2000/2/EG.

166 §
Obligatoriska och tillåtna lyktor, strålkastare och reflektorer

1. Traktor och motorredskap skall vara försedda med följande lyktor, strålkastare och reflektorer:

a) halvljusstrålkastare,

b) körriktningsvisare och koppling av dem som varningsblinker,

c) bromslyktor på traktorer,

d) en lykta för den bakre registreringsskylten, om den är avsedd att monteras baktill,

e) främre och bakre positionslyktor,

f) röda reflektorer baktill,

g) blinkande orangegul varningslykta på traktorer och motorredskap som används för arbete på eller invid vägen, och

h) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av konstruktion eller anordning som är smalare än fordonet i övrigt och som skjuter ut utanför fordonet fram eller bak mer än en meter.

2. Traktorer och motorredskap, som har en egenmassa som är större än 0,5 ton, skall baktill ha en skylt som betecknar långsamt fordon. Skylten krävs inte, om ett släpfordon som är försett med en sådan skylt är kopplat till traktorn eller motorredskapet.

3. Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom. får traktor och motorredskap vara utrustade med följande lyktor, strålkastare och reflektorer:

a) helljusstrålkastare,

b) bromslyktor på motorredskap,

c) främre dimstrålkastare,

d) dimbaklyktor,

e) parkeringslyktor,

f) backningsstrålkastare,

g) sidolyktor,

h) fram- och sidoreflektorer,

i) konturlyktor på en sådan traktor och ett sådant motorredskap, vars bredd är större än 2,1 meter,

j) arbets- och hjälpstrålkastare, som är nödvändiga för lastning, lossning eller annat bruk, och

k) separat förordnade lyktor och reflektorer på traktorer som används för specialtransport eller på lasten och på motorredskap.

4. De lyktor, strålkastare och reflektorer på en traktor, vilka nämns i 1 mom. a―f punkten och i 3 mom. skall till färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, koppling och krav på funktionskontrollanordning, förutom placeringen av lykta för bakre registreringsskylt, uppfylla bestämmelserna i rådets direktiv 78/933/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om installationen av belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul, sådana dessa bestämmelser lyder ändrade genom kommissionens direktiv 1999/56/EG, eller E-reglementet nr 86. Bestämmelserna i det ovan nämnda direktivet och E-reglementet tillämpas också på färg, placering, synbarhet och inriktning av en traktors andra lyktor, strålkastare och reflektorer.


1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2000.

2. Förordningens 157 och 166 § tillämpas på traktorer som typbesiktas som tillhörande en ny typ eller som EG-typgodkänns den 1 januari 2001 eller därefter.

3. Förordningens 160 § tillämpas från den 1 oktober 2002 vid EG-typgodkännande eller typbesiktande av ny typ då det gäller traktorer och komponenter samt separata tekniska enheter. Traktorer och deras komponenter eller separata tekniska enheter som typgodkänts eller typbesiktats som tillhörande en ny typ före den 1 oktober 2002 får tas i bruk före den 1 oktober 2008.

Kommissionens direktiv 1999/56/EG (31999L0056); EGT nr L 146, 11.6.1999, s. 31,
kommissionens direktiv 1999/58/EG (31999L0058); EGT nr L 148, 15.6.1999, s. 37,
kommissionens direktiv 2000/1/EG (32000L0001); EGT nr L 21, 26.1.2000, s. 16,
kommissionens direktiv 2000/2/EG (32000L0002); EGT nr L 21, 26.1.2000, s. 23

Helsingfors den 21 juni 2000

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Biträdande avdelningschef
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.