592/2000

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av 21 och 24 § förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 14 december 1998 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) 21 och 24 § som följer:

21 §
Särskilda bestämmelser om undervisning på främmande språk, undervisning som ordnas utomlands samt undervisning som baserar sig på en viss pedagogisk princip

Behörig att ge sådan undervisning som avses i 10 § 4 mom. lagen om grundläggande utbildning och 6 § 3 mom. gymnasielagen, undervisning som baserar sig på steinerpedagogik samt förskoleundervisning som baserar sig på montessoripedagogik är utöver vad som föreskrivs i denna förordning även den som har slutfört studier som av utbildningsstyrelsen anses tillräckliga. Utbildningsstyrelsens beslut om tillräckliga studier kan också gälla en enskild person.

Studier som delvis eller helt kan godkännas som sådana tillräckliga studier som avses i 1 mom. är studier som slutförts i lärarutbildning i ett land som hör till samma språkgrupp i fråga om undervisning på främmande språk, studier som slutförts i lärarutbildningen för steinerpedagogiska skolor i fråga om undervisning som baserar sig på steinerpedagogik samt studier för montessorilärare eller montessorihandledare i fråga om förskoleundervisning som baserar sig på montessoripedagogik.

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om behörighetsvillkoren för den som meddelar undervisning som baserar sig på steinerpedagogik, gäller också rektor för en skola eller läroanstalt som ordnar grundläggande utbildning och gymnasieutbildning som baserar sig på steinerpedagogik.

24 §
Behörighetsintyg utfärdat av universitet för lärare som meddelar konstundervisning

Ett universitet som ordnar utbildning i musik eller i teater och dans kan förklara en person behörig att meddela sådan undervisning i yrkesinriktade studier i musik och i teater och dans som avses i 13 § samt sådan undervisning som avses i 19 §, om han eller hon genom framgångsrika offentliga framträdanden eller genom annan verksamhet eller studier har visat sig ha uppnått den kompetens som fordras för uppgifterna. Vid behov kan universitetet fordra att kompetensen visas i ett särskilt prov.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 juni 2000

Minister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd
Matti Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.