591/2000

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 14 § 1 mom., 15 § 1 mom. och 49 §, av dessa 14 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordning 1323/1996, som följer:

14 §

Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) biträdande av statsministern vid den allmänna ledningen av statsrådets verksamhet,

2) samhällspolitiska planeringsuppgifter som inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

3) allmän kontroll av hur regeringsprogrammet följs,

4) statsrådets gemensamma informationsverksamhet och samordningen av ministeriernas externa information samt det allmänna utvecklandet och den allmänna samordningen av statsförvaltningens externa information,

5) samordning av riksdagens och regeringens arbete, riksdagsspörsmål, frågetimmar samt övriga kontakter mellan regering och riksdag,

6) berättelsen om regeringens åtgärder,

7) statsrådets organisation och beslutsprocesser samt ordningen för handläggning av ärenden i statsrådet, fördelningen mellan det allmänna sammanträdet och ministerierna av de ärenden som skall handläggas och avgöras, indelningen av ministeriernas ansvarsområden och de överföringar av anslag och tjänster som har samband med den samt övriga ärenden som gäller statsrådet och dess konstituerande åtgärder,

8) förande av protokoll vid statsrådets sammanträden,

9) statsrådets registrators- och expeditionsuppgifter,

10) översättning av statsrådets handlingar till vartdera inhemska språket,

11) språktjänst som gäller termer och benämningar inom förvaltningen,

12) avläggande av tjänste- och domared samt tjänste- och domarförsäkran vid statsrådets allmänna sammanträde,

13) förlänande av titel, om ärendet inte hör till ett annat ministeriums ansvarsområde,

14) sådana ärenden angående republikens presidents kansli som skall handläggas i statsrådet,

15) justitiekanslersämbetets ekonomiförvaltning,

16) i partilagen (10/1969) avsett understöd för partiernas offentliga verksamhet, med undantag av övervakningen hur medlen används, vilken hör till justitieministeriets ansvarsområde,

17) statsrådets arkiv,

18) inkomstpolitisk förlikning,

19) verksamhets-, informations- och telesystem som stöder beslutsfattandet i statsrådet och statsministerns uppgifter,

20) statsrådets representations- och tjänstelokaler,

21) statsrådets transportservice,

22) säkerhetstjänsten vid statsrådet och dess ministerier samt beredskap för undantagsförhållanden i samarbete med ministerierna,

23) horisontella och institutionella frågor som är centrala för den allmänna utvecklingen av Europeiska unionen,

24) sådana ärenden gällande Europeiska unionen som inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

25) samordningen av beredningen och behandlingen av ärenden som behandlas av olika ministerier och om vilka beslut fattas i Europeiska unionen,

26) ärenden som inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde.


15 §

Till utrikesministeriets ansvarsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) förbindelserna mellan republikens president och främmande staters överhuvud,

2) Finlands representation i främmande stater,

3) främmande staters diplomatiska och konsulära representation i Finland,

4) de politiska, ekonomiska, judiciella och kulturella förbindelserna med främmande stater samt biståndsarbetet,

5) Finlands representation i ärenden som behandlas i Europeiska gemenskapernas domstol samt i övervakningsförfaranden som gäller Finland i dess egenskap av medlem av Europeiska unionen,

6) tillvaratagande av finska medborgares intressen och rättigheter och hjälpande av dem i utlandet,

7) internationella rättsskipnings- och undersökningsorgan,

8) samordning av nordiska samarbetsfrågor inom Nordiska ministerrådet,

9) fördrag med främmande stater och internationella organisationer samt Finlands folkrättsliga förpliktelser, till den del de inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

10) internationella kongresser, konferenser och andra sammankomster, till den del de inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

11) internationella organisationer och inrättningar, om inte ärendet hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

12) förlänande av titel för någon för den tid vederbörande tjänstgör inom utrikesförvaltningen,

13) tilldelande av utmärkelsetecken för utländska medborgare,

14) diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa samt finskt pass till finska medborgare i utlandet,

15) visum som beviljas i utlandet samt uppehålls- och arbetstillstånd.


49 §

För samordning av beredningen av EU-ärenden skall som ett rådgivande organ i samband med statsrådets kansli finnas en kommitté för EU-ärenden. Statsrådet förordnar ledamöterna i kommittén för en mandatperiod på högst tre år åt gången.

Kommittén har högst 17 ledamöter, som skall företräda statsrådets kansli, de övriga ministerierna, justitiekanslersämbetet samt republikens presidents kansli, landskapet Åland och Finlands Bank. Varje ledamot har en personlig suppleant som förordnats av statsrådet. Statsrådet utser kommitténs ordförande.

Kommittén kan inrätta sektioner. Till ledamöter i sektioner kan kommittén kalla även utomstående personer. Till ordförande för en sektion kallar kommittén en tjänsteman från det ministerium till vars ansvarsområde de ärenden som behandlas i sektionen huvudsakligen hör.

Till ledamöter i kommittén och dess sektioner, suppleanter, sakkunniga och sekreterare betalas inte arvode.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Helsingfors den 21 juni 2000

Statsminister
Paavo Lipponen

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.