582/2000

Given i Nådendal den 16 juni 2000

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 23 a §, sådan den lyder i lagarna 755/1993 och 1032/1997,

ändras 15 §, 16 § 3 mom. och 23 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 15 § i lag 42/2000, 16 § 3 mom. i nämnda lag 755/1993 och 23 § 1 mom. i nämnda lag 1032/1977, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i lagarna 154/1987, 1079/1989 och 195/1999 samt i nämnda lag 1032/1997, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §

Hushållets sammanlagda inkomster avrundas till hela tio mark så att om den del av inkomsten som överstiger tio mark är mindre än fem mark sänks beloppet, och om den är fem mark eller större höjs beloppet till närmaste tio mark.

15 §

Bostadsbidragets belopp justeras

1) om hushållets fasta månadsinkomster har stigit eller sjunkit med minst 1 000 mark,

2) om de boendeutgifter som betalas av hushållet och som avses i 6 § och föranleds av den bostad som hushållet har till sitt förfogande ändras med minst 300 mark i månaden,

3) om hushållet byter bostad eller om besittningsformen i fråga om bostaden ändras,

4) om antalet personer som hör till hushållet ändras varaktigt eller om hushållet tar en underhyresgäst eller upphör att ha en underhyresgäst,

5) om någon som hör till hushållet och bor i samma bostad inleder studier på basis av vilka han eller hon är berättigad till bostadstillägg enligt lagen om studiestöd eller på något annat sätt får rätt till bostadstillägg eller om rätten till bostadstillägg upphör för en sådan studerande som avses i 1 § 3 mom. och som bor i bostaden, eller

6) när ett år förflutit sedan bostadsbidraget började löpa eller sedan senaste justering enligt detta moment.

Skulle bostadsbidraget sjunka, justeras beloppet av bostadsbidraget likväl inte i sådana fall som avses i 1 mom. 2 punkten på grundval av höjda boendeutgifter, om det inte även i de fasta månadsinkomsterna har skett en sådan förändring som avses i 1 mom. 1 punkten.

Bostadsbidraget justeras med stöd av 1 mom. 1 punkten från ingången av månaden efter förändringen i inkomsterna, med stöd av 2 och 3 punkten från ingången av den månad för vilken ändrade eller nya boendeutgifter betalas för hela månaden, med stöd av 4 punkten från ingången av månaden efter förändringen i förhållandena och med stöd av 5 punkten från ingången av den månad då rätten till bostadstillägg börjar eller från ingången av månaden efter den månad då rätten till bostadstillägg upphör. Om hushållets inkomstnivå förändras mitt i månaden anses förändringen ha skett vid den tidpunkt då den ändrade inkomsten börjar förtjänas. Bostadsbidraget höjs dock inte retroaktivt för mer än den månad som föregår ansökningsmånaden.

Utöver justeringar enligt 1 mom. kan en allmän justering av bostadsbidragen på grund av en allmän förändring i boendekostnaderna företas på det sätt och vid den tid som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Bostadsbidraget indras

1) vid ingången av månaden efter flyttningen, om hushållet flyttar bort från den bostad för vilken bostadsbidraget har beviljats, om inte bostadsbidraget justeras på grundval av 1 mom. 3 punkten,

2) vid ingången av den månad då hushållet enligt 2 § inte skulle beviljas bostadsbidrag,

3) vid ingången av den månad från och med vilken de boendeutgifter som betalas av hushållet och som avses i 6 § upphör, eller

4) vid ingången av den månad under vilken en justering som avses i 1 mom. träder i kraft, om hushållet inte på uppmaning av folkpensionsanstalten inom rimlig tid lämnar de uppgifter som behövs för justering av bostadsbidraget.

16 §

Beloppet av det bostadsbidrag som skall betalas avrundas till närmaste fulla belopp i mark så att beloppet avrundas nedåt om den överskjutande delen är mindre än 50 penni, och uppåt om den överskjutande delen är 50 penni eller större. Om beloppet skulle vara mindre än 100 mk, betalas bidraget inte.

23 §

Sökande och mottagare av bostadsbidrag är skyldiga att så som folkpensionsanstalten bestämmer meddela folkpensionsanstaltens byrå de uppgifter som behövs för beviljande eller justering av bostadsbidrag. En bidragstagare är även skyldig att utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i förhållandena som avses i 15 § 1 och 5 mom. Då bostadsbidraget betalas till hyresvärden, är han, efter att ha informerats om att bidragstagarens rätt att besitta lägenheten upphör eller att han flyttar ut ur den bostad för vilken bidraget beviljats, skyldig att meddela folkpensionsanstaltens byrå detta. I meddelandet skall nämnas när hyresgästens besittningsrätt upphör och när han flyttat ut ur lägenheten.Denna lag träder i kraft den 1 december 2000. Lagen tillämpas på bostadsbidrag som beviljas, justeras eller dras in från ikraftträdandet eller från en senare tidpunkt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 55/2000
MiUB 5/2000
RSv 65/2000

Nådendal den 16 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.