581/2000

Given i Nådendal den 16 juni 2000

Lag om Geodetiska institutet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ställning inom förvaltningen

Geodetiska institutet är en forskningsanstalt som hör till statens centralförvaltning och som lyder under jord- och skogsbruksministeriet.

2 §
Uppgifter

Geodetiska institutet har hand om de vetenskapliga grundmätningarna för kartläggningen av Finland och om metrologin angående geografisk information samt utför forskningsarbete på området för geodesin, geoinformatiken och fjärranalysen samt vetenskapsgrenar som ansluter sig till dem. Institutet skall också främja ibruktagandet av metoder och utrustning för geodesi, geoinformatik och fjärranalys i synnerhet inom anskaffningen och hanteringen av geografisk information.

Geodetiska institutet upprätthåller mätnormaler i fråga om geodetiska och fotogrammetriska mätningar samt fungerar som nationellt mätnormallaboratorium för längd och för acceleration vid fritt fall.

Dessutom utför Geodetiska institutet uppgifter som särskilt bestäms av jord- och skogsbruksministeriet.

3 §
Direktionen

Geodetiska institutets verksamhet leds och övervakas av en direktion. Bestämmelser om direktionens tillsättande, mandatperiod, sammansättning, uppgifter och beslutsfattande utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Mottagande av donationer

Geodetiska institutet har rätt att ta emot donationer för sin verksamhet och för särskilda forskningsuppgifter.

5 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet och med stöd av den genom arbetsordningen.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2000.

Genom denna lag upphävs lagen den 13 juni 1975 om geodetiska institutet (442/1975) jämte ändringar.

RP 29/2000
JsUB 5/2000
RSv 57/2000

Nådendal den 16 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.