579/2000

Given i Helsingfors den 15 juni 2000

Trafikministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar och om sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms eller fylls under tryck

I enlighet med trafikministeriets beslut föreskrivs med stöd av 24 § 2 och 3 mom. lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994), sådana de lyder i lag 1250/1996:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på planering, tillverkning, besiktning och godkännande av transportabla tryckbärande anordningar och av sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms eller fylls under tryck, då den transportabla tryckbärande anordningen eller tanken används

a) i nationell väg- eller järnvägstrafik,

b) i internationell vägtrafik enligt den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979), nedan ADR-avtalet, eller

c) i internationell järnvägstrafik enligt RID-bestämmelserna i bihanget till konventionen om internationell järnvägstrafik (FördrS 5/1985; COTIF),

till de delar inte något annat föreskrivs om detta i bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), nedan TFÄ-lagen, eller i ADR-avtalet eller RID-bestämmelserna.

På sådana tryckbärande anordningar eller sådana tankar som töms eller fylls under tryck, vilka transporteras i luftfarkoster eller som styckegods på fartyg tillämpas denna förordning till den del det särskilt bestäms därom.

2 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna förordning gäller inte

1) sådana transportabla tryckbärande anordningar eller sådana tankar som töms eller fylls under tryck, vilka är avsedda att föras ut ur landet,

2) sådana transportabla tryckbärande anordningar eller sådana tankar som töms eller fylls under tryck, vilka har förts in från utlandet fyllda eller sänts från utlandet för påfyllning, om de uppfyller de internationella bestämmelser om transport av farliga ämnen som är bindande för Finland eller de särskilda villkor om vilka har överenskommits mellan de länder som medverkar i transporten; beslutet skall dock tillämpas på importerade transportabla tryckbärande anordningar och tankar som töms eller fylls under tryck innan de säljs eller första gången fylls i Finland för en nationell transport; och inte heller

3) aerosol.

I fråga om aerosol som nämns ovan i 3 punkten gäller vad som särskilt föreskrivs därom.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) transportabel tryckbärande anordning följande tryckbärande transportabla kärl och tankar som är avsedda för transport av gas av klass 2 jämte utrustning:

a) gasflaskor (transportabla tryckkärl med största volym 150 liter),

b) rörkärl (sömlösa transportabla tryckbehållare med en volym överstigande 150 liter, dock högst 5 000 liter),

c) gaskärl (svetsade transportabla tryckbehållare med en volym överstigande 150 liter, dock högst 1 000 liter, t.ex. cylindriska kärl med rullningsskenor och kärl på medar samt behållare på ramkonstruktion),

d) kryokärl (transportabla värmeisolerade tryckbehållare för djupkylda kondenserade gaser med högsta volym 1 000 liter),

e) flaskpaket eller batteri av flaskor (transportabla enheter av gasflaskor, sinsemellan hopkopplade med ett samlingsrör och fast sammanhållna),

f) fasta och avmonterbara tankar på fordon,

g) tankar på batterifordon,

h) tankar och avmonterbara tankar på cisternvagnar som används i järnvägstransporter,

i) tankar på batterivagnar,

j) tankcontainrar,

k) flerdelade tankcontainrar,

l) andra kärl i fråga om vilka på grundval av de bestämmelser utfärdats med stöd av TFÄ-lagen bestämmelserna för klass 2 skall iakttas,

2) kärl, då uttrycket används ensamt, sådana anordningar som definieras i 1 a ― e och l punkten,

3) tank, då uttrycket används ensamt, en tankcontainer eller en tank på en flerdelad tankcontainer, en fast eller en avmonterbar tank eller en sådan tank på ett batterifordon, en cisternvagn eller en batterivagn som är tryckbärande under transporten samt vid påfyllning och tömning,

4) tank som töms eller fylls under tryck, nedan tank som töms under tryck sådana tankar och kärl som används för transport av ämnen hörande till andra transportklasser för farliga ämnen än klass 2 och som är tryckfria under transporten, men som kan tömmas eller fyllas med hjälp av tryck och vilkas tömnings- eller påfyllningstryck överstiger 0,5 bar,

5) besiktningsorgan en instans som trafikministeriet eller säkerhetsteknikcentralen har beviljat rätt att utföra de uppgifter som ankommer på besiktningsorganet.

2 kap.

Tillverkning

4 §
Tillverkarens behörighet

Tankar eller tankar som töms under tryck får tillverkas endast av sådana verksamhetsutövare, vilkas verksamhetsbetingelser ett av säkerhetsteknikcentralen godkänt besiktningsorgan har bedömt vara tillräckliga.

Tillverkaren skall

1) ha sakkunnig personal i sin tjänst,

2) förfoga över ändamålsenliga lokaler och sådana maskiner, sådan utrustning och sådana anordningar som behövs vid tillverkningen, samt

3) förfoga över tillräckliga administrativa och tekniska förfaringssätt med tanke på uppfyllandet av bestämmelserna om tankar.

Om behörigheten och verksamhetsbetingelserna hos tillverkarna av sådana kärl som används vid transport av farliga ämnen föreskrivs särskilt i trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg (660/1997) och trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på järnväg (901/1997).

Tillverkare som avses ovan i 1 och 2 mom. skall med tre års intervaller be besiktningsorganet bedöma huruvida verksamhetsbetingelserna fortfarande är tillräckliga.

Om besiktningsorganet har bedömt att en verksamhetsutövares verksamhetsbetingelser för tillverkning av motsvarande tryckbärande anordningar är tillräckliga, skall denna bedömning ersätta de bedömningar som avses i 1 och 2 mom.

3 kap.

Besiktning och märkning av transportabla tryckbärande anordningar och tankar som töms under tryck

5 §
Besiktningsställe

Besiktning av kärl och tankar skall utföras på ett sådant ställe där besiktningen kan ske på behörigt sätt.

Ägaren eller innehavaren av ett sådant besiktningsställe som inte ägs av ett besiktningsorgan skall be ett besiktningsorgan bedöma om besiktningsstället för kärl samt personalen vid besiktningsstället uppfyller villkoren för utförande av besiktningar i enlighet med denna förordning.

På besiktningsstället skall besiktningsorganet ha gratis tillgång till sådana fungerande anordningar och apparater och sådan utrustning som behövs vid besiktning av kärl och tankar samt till sådan personal som behövs i uppgifter som hänför sig till besiktningen.

De mätinstrument som används vid besiktning av kärl och tankar skall kalibreras eller besiktas regelbundet. Kalibreringen skall kunna intygas med ett dokument.

Ett ovan i 2 mom. avsett bedömningsintyg är i kraft tre år.

6 §
Godkännande och besiktning

Till godkännande och besiktning av transportabla tryckbärande anordningar och tankar som töms under tryck hänförs

1) granskning av konstruktionsplanen, vilket inbegriper granskning av ritningar och hållfasthetskalkyler eller av sådana provningsmetoder som används för att intyga hållfastheten i fråga om tryckbärande anordningar och tankar som töms under tryck. I samband med granskningen skall kontrolleras att en transportabel tryckbärande anordning eller en tank som töms under tryck har planerats och tillverkningsmetoderna valts så, att ifrågavarande tryckbärande anordning eller tank som töms under tryck är säker i planerad användning,

2) godkännande av konstruktionstyp, varvid kontrolleras att de särskilda bestämmelser gällande materialet i fråga om tankens konstruktion, fastsättning på transportfordonet, utrustning och användningssätt uppfylls,

3) ibruktagningsbesiktning, varmed förstås en besiktning som utförs innan anordningen eller tanken tas i bruk,

4) periodisk besiktning, som omfattar tryckprovning, utvändig och invändig inspektion, fastställande av tom vikt samt kontroll av utrustning och utvändig märkning. Besiktningen omfattar dessutom vid behov en volymkontroll. Periodisk besiktning av sådana vakuumisolerade transportabla tryckbärande anordningar som har tillverkats av ett sådant konstruktionsmaterial som är beständigt mot mekanisk och kemisk påverkan av innehållet omfattar tryckprovning samt kontroll av utrustning och utvändig märkning. Beträffande sådana transportabla tryckbärande anordningar som värmeisolerats med vakuum får vätsketryckprovning och kontroll av tankens inre med tillstånd av ett av säkerhetsteknikcentralen godkänt besiktningsorgan ersättas av täthetsprovning och vakuummätning,

5) extra besiktning, varmed avses besiktning till följd av ändrings- eller reparationsarbeten på tankar samt andra besiktningar som inte nämnts ovan, t.ex. sådana särskilda kontroller av utrustning, rörsystem eller märkning som kompletterar ibruktagningsbesiktningen eller den periodiska besiktningen.

7 §
Godkännande av konstruktionstyp

Innan en transportabel tryckbärande anordning eller en tank som töms under tryck tillverkas eller förs in i landet skall dess konstruktionstyp godkännas i enlighet med bestämmelserna om transport av farliga ämnen på väg och järnväg. Som bilaga till ansökan om godkännande skall företes en konstruktionsplan som godkänts av besiktningsorganet.

I samband med godkännandet av konstruktionstypen skall de ämnen som får transporteras och villkoren för utrustningen fastställas.

8 §
Ibruktagningsbesiktning

Innan en transportabel tryckbärande anordning eller en tank som töms under tryck tas i bruk skall tillverkaren, ägaren, innehavaren eller importören be att besiktningsorganet utför en besiktning. Ibruktagningsbesiktningen utförs i enlighet med bestämmelserna om transport av farliga ämnen på väg och järnväg. I samband med ibruktagningsbesiktning av tankar och tankar som töms under tryck konstateras att tanken motsvarar den godkända konstruktionstypen. Besiktningen omfattar dessutom övervakning av arbetskvaliteten och kontroll av den provning som utförts för intygande av hållfastheten, fastställande av tom vikt och kontroll av märkningar samt vid behov volymbestämning och hårdhetsprovning. Besiktningen skall begäras så, att besiktningsorganet kan vidta delåtgärder under tillverkningsprocessen.

Vid besiktningen skall dessutom konstateras att en transportabel tryckbärande anordning eller en tank som töms under tryck till sin konstruktion är säker i planerad användning, att den tryggt kan tas i bruk, att den är färdig för återkommande bruk samt att den även i övrigt motsvarar de föreskrivna bestämmelserna.

9 §
Ibruktagningsbesiktning av importerade transportabla tryckbärande anordningar och tankar som töms under tryck

Besiktningsorganet kan i ibruktagningsbesiktningen av en transportabel tryckbärande anordning eller en tank som töms under tryck inkludera sådan materialprovning som utförts i utlandet på behörigt sätt, sådan tillsyn över att tillverkningen skett på lämpligt sätt och kontroll av att svetsaren är kompetent, sådan tryckprovning samt sådana mätningar som skall utföras enligt föreskrifter och bestämmelser, om över dessa mätningar företes ett godtagbart intyg.

10 §
Registrering

I samband med ibruktagningsbesiktning av transportabla tryckbärande anordningar skall sådana transportabla tryckbärande anordningar som har en volym som överstiger 450 liter registreras.

Ägaren eller innehavaren av en transportabel tryckbärande anordning skall anmäla en sådan ny, importerad eller väsentligen ombyggd transportabel tryckbärande anordning eller tank som töms under tryck som avses i 1 mom. för registrering i samband med ibruktagningsbesiktningen. I anmälan skall anges uppgifter om tillverkaren, importören, ägaren och innehavaren, det registreringsnummer som inbegärts hos säkerhetsteknikcentralen samt tekniska uppgifter om ifrågavarande transportabla tryckbärande anordning eller tank som töms under tryck.

Besiktningsorganet kompletterar anmälan med de uppgifter som gäller besiktningen i fråga och nästa besiktning och sänder anmälan efter kontroll till säkerhetsteknikcentralen. Besiktningsorganet skall tillställa säkerhetsteknikcentralen motsvarande uppgifter om även periodiska besiktningar.

Ägaren eller innehavaren skall till säkerhetsteknikcentralen meddela om sådana uppgifter som gäller en ägare eller innehavare av i 1 mom. avsedda anordningar ändras.

Tillverkaren eller importören av en sådan transportabel tryckbärande anordning eller sådan tank som töms under tryck som skall registreras skall se till att de konstruktionsdokument, ritningar, hållfasthetskalkyler samt andra handlingar som hänför sig till besiktningarna på behörigt sätt har bifogats besiktningsdokumentet. Besiktningsdokumentet överlåts till ägaren eller innehavaren av ifrågavarande transportabla tryckbärande anordning eller tank som töms eller fylls under tryck.

11 §
Avförande ur registret

Om en transportabel tryckbärande anordning eller en tank som töms under tryck inte längre skall registreras eller om den permanent tas ur bruk kan ägaren eller innehavaren be säkerhetsteknikcentralen avföra ifrågavarande transportabla tryckbärande anordning eller tank som töms under tryck ur registret. Om en transportabel tryckbärande anordning eller en tank som töms under tryck blir sådan att den skall registreras, skall ägaren eller innehavaren begära en extra besiktning. Då skall vid besiktningen iakttas vad som anges i 10 §.

12 §
Periodisk besiktning

Periodisk besiktning av transportabla tryckbärande anordningar och tankar som töms under tryck utförs i enlighet med de bestämmelser som utfärdats om besiktning av kärl och tankar för transport av farliga ämnen på väg och järnväg.

13 §
Serievis utförd periodisk besiktning av gasflaskor

Periodisk besiktning av likartade gasflaskor får utföras serievis så att besiktningsorganet besiktar minst fem procent av flaskorna i partiet, dock minst två gasflaskor. I fråga om de övriga gasflaskorna i partiet skall den i 5 § avsedda personalen på ett besiktningsställe utföra en invändig inspektion, tryckprovning samt de testningar och mätningar som anges i bestämmelserna. Dessa övriga flaskor i besiktningspartiet godkänner besiktningsorganet efter att ha konstaterat att gasflaskorna är försedda med regelrätta märkningar som ett bevis på utförd invändig inspektion, tryckprovning, mätning och testning samt efter att genom okulärbesiktning ha konstaterat att hinder för godkännande inte föreligger och inte heller anledning att komplettera besiktningen.

En sådan periodisk besiktning som avses ovan i 1 mom. förutsätter att minst 25 gasflaskor åt gången tas till besiktning och att utförandet av besiktningen på besiktningsstället har ordnats så att besiktningsåtgärderna kan vidtas utan svårighet.

14 §
Besiktningsprotokoll

Besiktningsorganet upprättar ett protokoll över besiktningen, vilket överlåts till den som begärt besiktning.

15 §
Märkning som anger besiktning

Besiktningsorganet skall se till att sådana transportabla tryckbärande anordningar och tankar som töms under tryck som godkänts förses med behörig märkning om utförd besiktning.

16 §
Märkning som anger utmönstring

Om en gasflaska inte godkänns vid besiktningen skall den förses med en anteckning om utmönstring, om inte flaskan har konstruerats så att den inte lämpar sig för transport av farliga ämnen.

17 §
Signalfärg

Innehållet i en transportabel tryckbärande anordning med en volym av högst 450 liter skall anges med signalfärger enligt standarden SFS-EN 1 089―3.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

18 §
Tillsyn och anvisningar

Om tillsynen över besiktningsorganet och utförandet av besiktning föreskrivs särskilt.

Säkerhetsteknikcentralen kan utfärda anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

19 §
Undantag

Säkerhetsteknikcentralen kan av särskilda skäl i enstaka fall bevilja undantag från bestämmelserna i denna förordning.

20 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i beslut av säkerhetsteknikcentralen gäller vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet skall iakttas oavsett att ändring söks, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Om sökande av rättelse i beslut som besiktningsorganet fattat i fråga om en besiktning gäller vad som anges i 20 § 2 och 3 mom. TFÄ-lagen. En i denna förordning avsedd bedömning betraktas också som en besiktning.

5 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2000.

22 §
Övergångsbestämmelser

Besiktningar och godkännanden som utförts enligt de bestämmelser som gällde före denna förordnings ikraftträdande gäller som sådana. Följande periodiska besiktningar utförs enligt de bestämmelser som utfärdats med stöd av TFÄ-lagen.

På transportabla tryckbärande anordningar och tankar som töms under tryck kan till den 29 maj 2002 i stället för denna förordning tillämpas handels- och industriministeriets beslut om transportabla gasbehållare (641/1978) i fråga om planering, tillverkning och besiktning av sådana samt handels- och industriministeriets beslut om planering och tillverkning av tryckkärl (391/1984).

På gasflaskor som tillverkats innan denna förordning träder i kraft får fortfarande användas signalfärger enligt standarden SFS 3205.

Anmält enligt Europaparlaments och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

Helsingfors den 15 juni 2000

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Trafikråd
Seija Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.