575/2000

Given i Nådendal den 16 juni 2000

Lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Försäkringsskyldighet

Om en idrottsutövare har kommit överens med en idrottsförening eller en annan organisation som bedriver idrottsverksamhet om att han eller hon för idrottandet får minst 9 526,16 euro i skattepliktig lön per år eller spelsäsong, skall föreningen eller organisationen till dess att idrottsutövaren fyller 38 år genom försäkring för honom eller henne ordna sådan trygghet för olycksfall och ålderdom som föreskrivs i denna lag.

Om en idrottsutövare, som inte har en sådan överenskommelse som avses i 1 mom., för idrottandet får minst 9 526,16 euro per år, skall han eller hon genom att själv teckna en försäkring ordna sådan trygghet som avses i 1 mom.

2 §
Olycksfallsskydd

I olycksfallsskyddet skall ingå ersättning för en idrottsutövares skada, sjukdom och dödsfall som orsakats under idrottandet eller har samband med ett olycksfall som inträffat under förhållanden som direkt hänför sig till idrottandet. Idrottsutövarens rätt till ersättning fortgår till dess att han eller hon fyller 38 år, likväl alltid minst 10 år från olycksfallet.

Olycksfallspension till följd av invaliditet och familjepension efter en idrottsutövare som avlidit betalas på basis av den i 4 § angivna lön eller inkomst som ligger till grund för försäkringen. Ersättningen och förutsättningarna för den bestäms i övrigt utgående från olycksfallsåret, i tillämpliga delar i enlighet med 2 kap. och 8 kap. 60 § 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948). Den nämnda lagens 2 kap. 16 § 1 mom. 1 punkten, 16 a, 17 och 17 a § tillämpas emellertid inte.

3 §
Ålderdomstrygghet

Ålderdomstryggheten innefattar ålderspension som betalas räknat från den dag då idrottsutövaren fyller 65 år. Ålderdomstryggheten ordnas genom en försäkring som avses i 6 § 1 punkten underpunkt b i social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av försäkringsklasser för finska försäkringsbolag och försäkringsföreningar samt för utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland (858/1995). Den som är försäkringspliktig skall som försäkringspremie betala 4,5 procent av den i 4 § angivna lön eller inkomst som ligger till grund för försäkringen.

Om en försäkringstagare som avses i 1 § 1 mom. uppger att en idrottsutövare inte längre omfattas av den försäkring som försäkringstagaren tecknat, överförs ålderspensionsförsäkringen jämte uppsamlade medel till idrottsutövaren och blir som fribrev i kraft som en individuell pensionsförsäkring utan rätt till återköpsvärde.

4 §
Lön och inkomst som ligger till grund för försäkringen

En försäkring som avses i denna lag baseras för en idrottsutövare som avses i 1 § 1 mom. på den skattepliktiga lön per år eller spelsäsong som idrottsutövaren fått med stöd av en överenskommelse som avses i nämnda moment och för en idrottsutövare som avses i 1 § 2 mom. på den skattepliktiga inkomsten enligt nämnda moment.

5 §
Uppgifterna för Olycksfallsförsäkrings- anstalternas förbund och försäkrings- anstalterna

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund följer och utövar den allmänna tillsynen över försäkringen samt för ett register över de idrottsutövare som försäkrats i enlighet med denna lag samt över försäkringstagarna. Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund skall varje år före utgången av mars till social- och hälsovårdsministeriet lämna en berättelse över hur det i denna lag avsedda försäkringsskyddet har genomförts.

Försäkringsanstalterna skall varje år före utgången av februari tillställa Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund de för skötseln av de i 1 mom. angivna åliggandena nödvändiga uppgifterna om försäkringar och skador som avses i denna lag. Försäkringsanstalterna skall också en gång per år och vid behov också annars ge idrottsutövare en utredning om försäkringsskyddet. Vidare skall försäkringsanstalterna ofördröjligen underrätta idrottsutövaren om sådan försummelse av premiebetalningen som leder till att det försäkringsskydd som avses i denna lag upphör.

6 §
Grenförbundens och idrottsföreningarnas ansvar

Grenförbunden och andra organisationer som svarar för tävlingsverksamhet skall se till att idrottsföreningar och andra organisationer som bedriver idrottsverksamhet samt idrottsutövare, vilka deltar i tävlingsverksamhet anordnad av grenförbunden och de andra organisationer som svarar för tävlingsverksamhet, ordnar försäkringsskydd i enlighet med denna lag. För detta ändamål har grenförbunden och andra organisationer som svarar för tävlingsverksamhet rätt att ur det register som förs av Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund få uppgifter om de till dess verksamhetsområde hörande idrottsutövare som är försäkrade i enlighet med denna lag.

Idrottsföreningarna och andra organisationer som bedriver idrottsverksamhet skall varje år underrätta vederbörande grenförbund om hur många idrottsutövare inom denna lags tillämpningsområde som har representerat föreningen eller organisationen. Grenförbunden skall varje år före utgången av februari, i det syfte som anges i 1 mom., sända uppgifterna till Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.

7 §
Ansvar för försummelse av försäkringsskyldigheten

Om en idrottsförening eller en annan organisation som bedriver idrottsverksamhet har försummat den försäkringsskyldighet som avses i 1 § 1 mom., är den skyldig att för en idrottsutövare bekosta den trygghet som denne har gått miste om på grund av försummelsen.

8 §
Försummelse att betala och indrivning av premier

Om en försäkringsanstalt på grund av försummad premiebetalning säger upp en försäkring, fortgår idrottsutövarens försäkringsskydd emellertid minst en månad räknat från den tidpunkt då försäkringsanstalten har sänt idrottsutövaren ett skriftligt meddelande om att försäkringen upphört.

I denna lag avsedd försäkringspremie jämte dröjsmålsränta får drivas in i utsökningsväg utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

9 §
Tillämpning av lagen om försäkringsavtal

Om inte något annat föreskrivs i denna lag skall på försäkring som avses i den tillämpas lagen om försäkringsavtal (543/1994).

10 §
Utlåtande

Vid oklarhet om huruvida en försäkring uppfyller de förutsättningar som avses i denna lag, ger Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund utlåtande på ansökan av en part.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

Om emellertid en överenskommelse som avses i 1 § 1 mom. har börjat gälla före den 1 oktober 2000, skall lagen tillämpas på överenskommelsen endast till den del denna gäller en ny spelsäsong som inleds den 1 oktober 2000 eller senare.

RP 51/2000
ShUB 12/2000
RSv 74/2000

Nådendal den 16 juli 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.