569/2000

Given i Nådendal den 16 juni 2000

Lag om Vägverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ställning inom förvaltningen

Vägverket är ett affärsverk inom trafikministeriets förvaltningsområde.

På Vägverket tillämpas lagen om statens affärsverk (627/1987), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

2 §
Vägverkets verksamhetsområde

Vägverkets verksamhetsområde inom jordoch vattenbyggnadsbranschen omfattar i första hand planering, byggande, underhåll och skötsel av trafikleder och trafikmiljön samt produkter och tjänster i anslutning härtill.

3 §
Service- och verksamhetsmål

Vägverket ombesörjer att de tjänster som hör till verksamhetsområdet tillhandahålls och utvecklas i enlighet med förutsättningarna för affärsverksamhet.

Vägverket är skyldigt att erbjuda sig att handha skötselentreprenader och färjetrafiken på allmänna vägar i hela landet.

Vägverket skall ha beredskap att sköta uppgifter också under undantagsförhållanden i enlighet med vad trafikministeriet beslutar särskilt.

4 §
Upplåning

Vägverket får inom ramen för riksdagens samtycke för sin verksamhet uppta sådant lån som avses i 8 § 2 mom. lagen om statens affärsverk.

5 §
Ärenden som skall avgöras av trafikministeriet

Ärenden som avses i 11 § 1 mom. 7 punkten och 2 mom. i lagen om statens affärsverk avgörs av trafikministeriet.

6 §
Verkställande direktör och övrig personal

Vägverkets verkställande direktör och övriga personal står i arbetsavtalsförhållande till Vägverket.

7 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. För Vägverket kan innan lagen träder i kraft tillsättas en styrelse samt anställas en verkställande direktör och övrig personal.

9 §
Övergångsbestämmelser

De rättigheter och förpliktelser som vägoch vattenbyggnadsverket eller vägverket har överförs på affärsverket Vägverket till den del varom bestäms eller avtalas särskilt.

Den del av personalen som inte övergår till Vägförvaltningen övergår till affärsverket Vägverket. Tjänsterna för de tjänstemän som övergår från vägverket till affärsverket Vägverket dras in då denna lag träder i kraft. De som är anställda i tjänsteförhållande anställs i uppgifter i arbetsavtalsförhållande hos affärsverket Vägverket.

De anställda bibehåller de rättigheter och skyldigheter som vid övergångstidpunkten hänför sig till det tidigare anställningsförhållandet.

Med stöd av avtal som ingås med Vägförvaltningen sköter affärsverket Vägverket väghållningsuppgifter som inte har öppnats för konkurrens före 2005.

RP 25/2000
TrUB 2/2000
RSv 84/2000

Nådendal den 16 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen%

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.