566/2000

Given i Nådendal den 16 juni 2000

Lag om Statens konstmuseum

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

För museiverksamheten inom bildkonst och för utveckling av konstmuseisektorn i landet finns Statens konstmuseum, som lyder under undervisningsministeriet och som omfattar Konstmuseet Ateneum, Konstmuseet Sinebrychoff, Museet för nutidskonst Kiasma och Centralarkivet för bildkonst. Om övriga enheter vid Statens konstmuseum bestäms genom förordning av statsrådet och med stöd av den genom en arbetsordning.

2 §

Vid Statens konstmuseum finns en direktion om vars uppgifter, sammansättning och tillsättning bestäms genom förordning av statsrådet.

3 §

Statens konstmuseum får inom ramen för statsbudgeten inom sitt område med sammanslutningar och enskilda ingå samarbetsavtal och avtal om utförande av sakkunniguppdrag.

4 §

Statens konstmuseum får ta emot donationer och testamenten.

5 §

För Statens konstmuseums prestationer tas ut avgifter enligt vad som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Inträdet till avgiftsbelagda utställningar och andra tillställningar som ordnas av Statens konstmuseum kan vara avgiftsfritt för dem som hör till specialgrupper, om avgiftsfriheten är motiverad med hänsyn till konstfostran, forskning, yrkesverksamhet, främjande av museiverksamhet eller något annat motsvarande.

6 §

Statens konstmuseum kan vårda staten tillhöriga konsthistoriskt värdefulla verk som inte hör till museets samlingar och som har placerats på annat håll.

Statens konstmuseum kan även vårda sådana konstverk som ägs av andra än staten och som har placerats i dess museer.

7 §

Statens konstmuseum kan överlämna konstverk som det vårdar och besitter till andra statliga myndigheter och till andra konstmuseer för att där förvaras och hållas utställda.

8 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet och med stöd av den genom arbetsordningen.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.

Genom denna lag upphävs följande lagar:

1) lagen den 16 februari 1990 om statens konstmuseum (185/1990) jämte ändringar, samt

2) lagen av samma dag om införande av lagen om statens konstmuseum (186/1990).

Bestämmelserna i 3 och 4 § i den lag som upphävs i 2 mom. 2 punkten tillämpas dock fortfarande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 23/2000
KuUB 3/2000
RSv 66/2000

Nådendal den 16 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.