563/2000

Given i Helsingfors den 15 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från trafikministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 27, 46, 48 och 49 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 27 § delvis ändrad i förordning 338/1996, 46 § i förordning 754/1999 och 360/2000 samt 48 och 49 § i nämnda förordning 754/1999, som följer:

27 §
Lågemissionsfordon

1. Med lågemissionsbil avses en bil som uppfyller kraven enligt 46 § nedan.

2. Med en bil i miljökategori I avses en bil i kategori M2, M3, N2 och N3 vars avgasoch partikelutsläpp inte överskrider gränsvärdena enligt 48 § 1―3 mom. och vars ljudnivå inte överskrider gränsvärdena enligt 54 § 2 mom.

3. Med ett miljövänligare fordon avses ett fordon i kategori M2, M3, N1, N2 och N3 som uppfyller kraven i 48 § 4 mom.

46 §
Avgasutsläpp från person- och paketbilar

1. Fordon i kategorierna M1 och N1 samt andra bilar försedda med ottomotor som drivs med annat än natur- eller flytgas skall vara EG-godkända enligt rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, sådant det gäller för de olika fordonskategorierna och lyder ändrat genom rådets direktiv 74/290/EEG, 83/351/EEG, 88/76/ EEG, 88/436/EEG, 89/458/EEG, 91/441/EEG och 93/59/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/12/EG, 96/69/EG och 98/69/EG samt kommissionens direktiv 77/102/EEG, 78/665/EEG, 89/491/EEG, 96/44/EG, 98/77/EG och 1999/102/EG, eller godkända enligt en sådan version av E-reglementet nr 49 eller nr 83 som till sin kravnivå motsvarar de krav som anges i de nämnda direktiven.

2. Fordon i kategorierna M1 och N1 anses också uppfylla de krav som avses i 1 mom., om fordonets motor är EG-godkänd enligt rådets direktiv 88/77/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller motorgas vilka används i fordon, sådant det gäller för de olika fordonskategorierna och lyder ändrat genom rådets direktiv 91/542/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG och 1999/96/EG, eller godkänd enligt en sådan version av E-reglementet nr 49 som till sin kravnivå motsvarar de krav som anges i de nämnda direktiven.

48 §
Avgasutsläpp från tunga diesel- och ottomotorer

1. En dieselmotor och en ottomotor driven med natur- eller flytgas i ett fordon i kategori M2, M3, N2 och N3 skall vara EG-godkända enligt rådets direktiv 88/77/EEG, sådant det gäller för de olika fordonskategorierna och lyder ändrat genom rådets direktiv 91/542/EEG och genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG och 1999/96/EG, eller godkända enligt en sådan version av E-reglementet nr 49 som till sin kravnivå motsvarar de krav som anges i de nämnda direktiven.

2. Ett fordon i kategori M2 och N2 anses motsvara de krav som avses i 1 mom. också om det är typgodkänt enligt 46 §.

3. Om motorn till ett motorredskap som byggts på ett bilunderrede inte typgodkänts i enlighet med 1 mom., skall motorn vara EG-godkänd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner.

4. En motor i ett miljövänligare fordon skall vara EG-godkänd enligt rådets direktiv 88/77/EEG, sådant det gäller för de olika fordonskategorierna och lyder senast ändrat genom direktiv 1999/96/EG.

49 §
Rök från dieselmotorer

En bils dieselmotor skall beträffande den synliga röken uppfylla kraven i rådets direktiv 72/306/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselbränsle som används i fordon, sådana dessa krav gäller för de olika fordonskategorierna och lyder ändrade genom kommissionens direktiv 89/491/EEG och 97/20/EG, eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 24 som till sin kravnivå motsvarar de krav som anges i de nämnda direktiven.


1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2000.

2. Förordningens 46 § träder dock i kraft i fråga om fordon som EG-typgodkänns eller typbesiktas som hörande till en ny typ samt fordon som tas i bruk för första gången enligt vad som bestäms om ikraftträdandet beträffande de olika fordonskategorierna i direktiv 70/220/EEG jämte ändringar.

3. Förordningens 48 § 1 mom. tillämpas på fordon som EG-typgodkänns eller typbesiktas som hörande till en ny typ samt på fordon som tas i bruk för första gången enligt vad som bestäms om ikraftträdandet beträffande de olika fordonskategorierna i direktiv 88/77/EEG jämte ändringar.

4. Förordningens 49 § tillämpas på fordon som EG-typgodkänns eller typbesiktas som hörande till en ny typ från den 1 januari 2001.

Europarlamentets och rådets direktiv 1999/96/EG (31999L0096); EGT nr L 44, 16.2.2000, s. 1

Helsingfors den 15 juni 2000

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Biträdande avdelningschef
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.