562/2000

Given i Nådendal den 16 juni 2000

Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 4 § 2―4 mom., 5 § 1―3 mom. samt den finska språkdräkten i 7 § och i 10 § 2 mom., 13 § 4 mom., 18 § 2 mom. samt den finska språkdräkten i 20 § 1 mom., av dessa lagrum 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1291/1999, som följer:

4 §
Vårdpenning

Vårdpenning enligt stödet för hemvård av barn är 252,28 euro för ett barn under tre år i familjen och 84,09 euro för varje följande barn under tre år samt 50,46 euro per kalendermånad för varje annat barn.

Vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn är 117,73 euro per kalendermånad för varje barn i familjen. Vårdpenningen betalas på det villkor att föräldrarna eller andra vårdnadshavare inte i fråga om något barn utnyttjar sin rätt till stöd för hemvård av barn.

Utan hinder av 3 mom. är vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn dock 58,87 euro per kalendermånad, om barnet deltar i sådan dagvård eller sådan förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning som avses i 3 § 3 mom. eller om barnet i enlighet med 27 § lagen om grundläggande utbildning inleder den grundläggande utbildningen ett år tidigare än vad som bestäms.


5 §
Vårdtillägg

Vårdtillägg enligt stödet för hemvård av barn betalas för ett barn i familjen som berättigar till vårdpenning enligt stödet för hemvård av barn. Vårdtilläggets fulla belopp är 168,19 euro per kalendermånad.

Vårdtillägg till stödet för privat vård betalas för varje barn i familjen. Vårdtillägg betalas på det villkor att föräldrarna eller andra vårdnadshavare inte utnyttjar sin rätt till stöd för hemvård av barn. Vårdtilläggets fulla belopp per barn är 134,55 euro per kalendermånad.

Vårdtillägg betalas till fullt belopp då familjens månadsinkomster inte överskrider en inkomstgräns som bestäms enligt familjens storlek. Om inkomsterna överskrider inkomstgränsen, minskar vårdtilläggets fulla belopp med en procentandel av de överskridande inkomsterna som bestäms enligt familjens storlek. Då inkomstgränsen bestäms beaktas i familjens storlek högst två av familjens barn, som därtill skall omfattas av rätten att välja dagvårdsplats enligt 11 a § lagen om barndagvård.

Familjens stor- Inkomstgräns Sänknings-
lek, personer euro/mån. procent
2 1 160 11,5
3 1 430 9,4
4 1 700 7,9

13 §
Partiell vårdpenning

Den partiella vårdpenningen är 63,07 euro per kalendermånad. Endast den ena av barnets föräldrar eller en annan vårdnadshavare för barnet har rätt till stöd.

18 §
Betalningssätt. Förlust av stödpost

Om en post skulle vara mindre än 16,81 euro, betalas stödet inte.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslut och meddelande om stödbelopp som avses i denna lag kan fattas och ges i euro redan innan lagen träder i kraft.

RP 53/2000
ShUB 9/2000
RSv 60/2000

Nådendal den 16 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.