538/2000

Given i Helsingfors den 8 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av 35 a och 65 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från trafikministeriet

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 35 a § och 65 § 1 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 35 a § i förordning 450/1997 och 65 § 1 mom. i förordning 757/1999, som följer:

35 a §
Överensstämmelse i fråga om fordon som motsvarar Förenta Staternas och Japans standarder

Ett fordon som har införts till landet som flyttgods, som innehas av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren, som erhållits genom arv eller testamente eller som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion anses uppfylla de krav på överensstämmelse med EG-direktiven som anges i 5 kap., om det i dessa avseenden uppfyller alla de fordonstekniska krav gällande fordonets mo-dellår som ställs i Förenta Staterna eller Japan.

65 §
Skyddsanordningar för barn

1. Som en barnstol eller någon annan för barn och för den som är kortare än 150 cm avsedd skyddsanordning enligt 88 § 3 och 4 mom. vägtrafiklagen godkänns en barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning som överensstämmer med E-reglementet nr 44/03, eller alternativt en barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning som lagligen framställs eller marknadsförs i Europeiska unionens medlemsstater eller stater som har undertecknat EES-avtalet, och vilken motsvarar säkerhetsnivån enligt det nämnda E-reglementet. Om en skyddsanordning för barn inte har godkänts enligt E-reglementet nr 44/03, skall en tillförlitlig utredning över att produkten uppfyller kraven tillställas Fordonsförvaltningscentralen innan produkten tas i bruk, säljs eller överlåts på annat sätt.1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2000.

2. Förordningens 65 § 1 mom. tillämpas på sådana skyddsanordningar för barn som framställs i Finland eller införs till Finland den 1 januari 2001 eller därefter. Sådana skyddsanordningar för barn som framställts i Finland eller som införts till Finland före den 1 januari 2001 får hållas till salu eller överlåtas på annat sätt till den 31 december 2002 om de uppfyller de krav som gäller när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 8 juni 2000

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Biträdande avdelningschef
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.