533/2000

Given i Helsingfors den 9 juni 2000

Lag om ändring av 1 och 6 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/1964) 1 § 2 mom. och 6 § 6 mom., av dessa lagrum 6 § 6 mom. sådant det lyder i lag 419/1998, som följer:

1 §

Pensionsskyddet ombesörjs av en offentligrättslig kommunal pensionsanstalt som står under inrikesministeriets tillsyn. Tillsynen över planeringen av pensionsanstaltens finansieringsverksamhet och över dess placeringsverksamhet handhas dock av Försäkringsinspektionen, som är skyldig att i fråga om tillsynen lämna en berättelse till inrikesministeriet.


6 §

Som en sådan utgift som avses i 1 mom. betraktas också den tillsynsavgift som fastställs med stöd av 1 § 1 mom. lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/1944).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

RP 27/2000
EkUB 9/2000
RSv 59/2000

Helsingfors den 9 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.