528/2000

Given i Helsingfors den 9 juni 2000

Lag om ändring av 1 och 2 § lagen om riksdagsmannaarvode

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode (328/1947) 1 § 1 och 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 1 mom. i lag 464/1977 och 2 mom. i lag 1295/1988, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 39/2000, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

1 §

Till en riksdagsledamot betalas ett arvode av sådan storlek att uppdraget som riksdagsledamot kan skötas på behörigt sätt. Arvodet fastställs av riksdagens kanslikommission enligt ett förslag från en arvodeskommission. Arvodeskommissionens ordförande och dess två övriga medlemmar, av vilka ingen får vara riksdagsledamot eller tjänsteman vid riksdagen, väljs av riksdagens presidium för fyra år. Kommissionen sammankallas av ordföranden. Kommissionen är beslutför när samtliga medlemmar är närvarande. Presidiet kan utfärda kompletterande bestämmelser om kommissionens verksamhet.

Till en riksdagsledamot betalas för den tid, för vilken riksdagsmannaarvodet betalas, för de extra kostnader som uppdraget som riksdagsledamot orsakar en ersättning om 30 procent av grundlönen i statens löneklass A 27. Till en riksdagsledamot som valts i någon annan valkrets än Helsingfors eller Nylands valkrets betalas kostnadsersättningen beräknad enligt 40 procent. Har en riksdagsledamot utöver sin bostad i en annan valkrets än Helsingfors eller Nylands valkrets för skötseln av uppdraget som riksdagsledamot en ägar- eller hyresbostad i Helsingfors, Esbo, Grankulla eller Vanda, betalas kostnadsersättningen beräknad enligt 55 procent. Kostnadsersättningen till en riksdagsledamot som valts i Nylands valkrets beräknas likväl enligt 40 procent om hans eller hennes bostad, med anlitande av allmän färdväg, ligger längre än 30 kilometer från riksdagshuset.


2 §

Om en riksdagsledamot med talmanskonferensens eller riksdagens tillstånd inte deltar i riksdagsarbetet, kan talmanskonferensen på begäran av ledamoten besluta att riksdagsmannaarvodet eller en del därav inte skall betalas under den tid han eller hon är frånvarande. I övrigt kan talmanskonferensen bara av vägande skäl besluta att arvode inte skall betalas.Denna lag träder i kraft den 15 juni 2000. Det enligt 1 § 1 mom. fastställda riksdagsmannaarvodet och kostnadsersättningen enligt 1 § 2 mom. betalas från den 1 september 2000.

LM 61/2000
FiUB 9/2000
RSk 12/2000

Helsingfors den 9 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.