495/2000

Given i Helsingfors den 26 maj 2000

Lag om ändring av marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/1981) 4 § 3 mom., 10 och 13 § och 23 § 1 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 10 § delvis ändrad i lag 463/1997 samt de andra lagrummen i nämnda lag, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i nämnda lag 463/1997 och i lag 134/1999, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till 23 a §, sådan den lyder i nämnda lag 463/1997, ett nytt 3 mom. som följer:

3 §
Begränsning av täktverksamhet

Marksubstanser får inte utan särskilda skäl tas i en strandzon vid hav eller annat vatten, om området inte i en detaljplan eller en generalplan med rättsverkningar har anvisats för detta ändamål.


4 §
Tillståndstvång

Täktplatserna skall placeras och täkten ske så som bestäms i 3 § 4 mom. Täkten skall dessutom uppfylla kraven enligt 3 § 1 och 2 mom., om det är fråga om täkt i ett sådant samfällt område som avses i 2 § 2 punkten fastighetsbildningslagen (554/1995).

10 §
Tillstånds giltighetstid

Tillstånd till täktverksamhet beviljas för bestämd tid, dock för högst tio år i sänder.

Av särskilda skäl kan tillstånd beviljas för en längre tid, dock för högst femton år, om detta anses lämpligt med beaktande av projektets omfattning, den framlagda planens art och andra faktorer som skall beaktas vid täktverksamhet. Som särskilt skäl kan även betraktas att täktverksamhet sker i ett område som har reserverats för marktäkt i en i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) avsedd gällande landskapsplan eller generalplan med rättsverkningar.

Om tillstånd har beviljats för en kortare tid än tio år och om en del av de marksubstanser som det beviljade tillståndet avser ännu inte har tagits när tillståndstiden går ut, kan tillståndstiden förlängas så att den totala tiden blir högst tio år. När tiden förlängs kan tillståndsbestämmelserna ändras eller nya tillståndsbestämmelser meddelas. Tillståndet får dock inte förlängas, om en i markanvändnings- och bygglagen avsedd detaljplan eller generalplan med rättsverkningar eller en åtgärdsbegränsning enligt 38 eller 53 § i samma lag är i kraft på området i fråga. Tillståndstiden kan förlängas utan utlåtanden enligt 7 § och marktäktsförordningen.

13 §
Hörande

Kungörelsen av en ansökan som gäller marktäktstillstånd skall vara anslagen på kommunens anslagstavla i 30 dagar. Dessutom skall de som äger eller besitter de fastigheter och andra områden som gränsar till den fastighet på vilken täktområdet är beläget beredas tillfälle att bli hörda, utom när detta är uppenbart onödigt. Om det projekt som ansökan avser kan ha betydande verkningar inom ett vidsträckt område eller på ett flertal personers omständigheter, skall om ansökan dessutom annonseras i åtminstone en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av projektet. Vid hörandet skall i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i 86 § markanvändnings- och byggförordningen (895/1999). Kostnaderna för hörandet och annonseringen skall betalas av den som ansöker om tillstånd.

23 §
Tillsynsavgift och statsbidrag

Angående indrivningen av kostnaderna för granskning av tillståndsansökan och täktplan samt tillsyn över täktverksamhet gäller i tillämpliga delar vad 145 § markanvändningsoch bygglagen föreskriver om avgift till kommunen för tillsynen över byggnadsarbetet.


23 a §
Anmälningsskyldighet

I fråga om tagande av substanser till husbehov enligt 4 § 2 mom. i denna lag skall substanstagaren meddela tillsynsmyndigheten täktplatsens läge och täktens uppskattade omfattning, då man i täktområdet har tagit eller avser att ta mer är 500 fasta kubikmeter marksubstanser.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 2000.

Vad som i 10 § 2 mom. föreskrivs om landskapsplan och generalplan med rättsverkningar gäller också en motsvarande områdesreservering i en på området gällande regionplan eller generalplan som fastställts år 1996 eller senare med stöd av byggnadslagen (370/1958).

När lagen träder i kraft skall i fråga om en täktplats som redan används för tagande av substanser till husbehov göras en anmälan enligt denna lag inom ett år efter ikraftträdandet.

RP 195/1999
MiUB 3/2000
RSv 49/2000

Helsingfors den 26 maj 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.