486/2000

Given i Helsingfors den 26 maj 2000

Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/1969) 4 § 3 mom., 4 a § 2 mom., 4 h §, 7 b § 3 mom. och 11 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § 3 mom., 4 a § 2 mom. och 4 h § i lag 1204/1994, 7 b § 3 mom. i lag 1031/1987 samt 11 § delvis ändrad i nämnda lag 1204/1994, och

fogas till 4 §, sådan den lyder i lag 159/1984 och i nämnda lag 1204/1994, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och det ändrade 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till lagen en ny 4 j § som följer:

4 §

Om registreringsansökan och om de uppgifter och undersökningar som skall lämnas i samband med ansökan samt om de preparatprov som behövs kan närmare bestämmelser utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Bekämpningsmedelsnämnden kan dessutom vid behov meddela mera detaljerade anvisningar om vilka uppgifter och undersökningar som skall fogas till ansökan.


Sådana försök med preparat i forsknings- och utvecklingssyfte som förutsätter att ett oregistrerat växtskyddsmedel släpps ut i miljön får utföras endast om Kontrollcentralen för växtproduktion har gett tillstånd därtill på de villkor som bekämpningsmedelsnämnden bestämmer. Bekämpningsmedelsnämnden kan vid behov bestämma att Kontrollcentralen för växtproduktion innan tillstånd beviljas skall höra de kontrollmyndigheter som med stöd av 4 e § anges närmare genom förordning av statsrådet. Bekämpningsmedelsnämnden kan meddela närmare anvisningar angående ansökan om tillstånd och behandlingen av ansökan.

4 a §

Ett preparat får inte godkännas som växtskyddsmedel, om dess verksamma ämne inte har införts i Europeiska gemenskapens lista över verksamma ämnen som tillåts i växtskyddsmedel (positivlista) och om preparatets lämplighet för sitt ändamål inte har undersökts i Finland eller någon annanstans där jordbruks-, växtskydds- och miljöförhållandena är liknande. Närmare bestämmelser om de verksamma ämnen i växtskyddsmedel som har införts i positivlistan samt om användningsvillkoren i fråga om ämnena och om övriga uppgifter utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

4 h §

I bekämpningsmedelsnämndens beslut om godkännande kan bestämmas att bekämpningsmedel vars användning är förknippad med särskild risk får säljas endast till en person som har avlagt specialexamen som berättigar till användning av ett sådant ämne. Specialexamen avläggs på det sätt som Kontrollcentralen för växtproduktion bestämmer.

4 j §

Institutioner som testar den biologiska effektiviteten och brukbarheten hos växtskyddsmedel ges av jord- och skogsbruksministeriet ställning som officiellt godkända institutioner. Institutionerna skall för testningen ha kompetent personal, ändamålsenlig utrustning, lämpliga utrymmen och testningsplatser samt anvisningar om förfaringssätt, vilka alla skall uppfylla de krav som ställs på god testningsverksamhet.

Närmare bestämmelser om de i 1 mom. nämnda krav som ställs på god testningsverksamhet samt om officiellt godkännande av institutioner och om förfarandet för godkännande utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Godkännandet ges på grundval av bedömning som Kontrollcentralen för växtproduktion gör och under förutsättning att institutionen tillåter att inspektioner för kontroll av att verksamheten uppfyller kraven utförs när som helst.

7 b §

Om avgiften inte har betalts inom utsatt tid skall, räknat från den tidpunkt då den betalningsskyldige självmant borde ha betalt avgiften, en årlig dröjsmålsränta betalas på avgiften enligt den räntefot som anges i 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982).

11 §

Bestämmelser om förbud och begränsningar i fråga om verksamma ämnen i bekämpningsmedel kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om förfarandet vid godkännande av växtskyddsmedel samt om villkoren och giltighetstiden för godkännande utfärdas genom förordning av statsrådet och med stöd av den vid behov genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om på vilket sätt behandling med bekämpningsmedel skall uppges i fråga om sådana frön, knölar, lökar, sticklingar, rotstockar, plantor och andra växter eller växtdelar avsedda för förökning eller kultivering som importeras eller som säljs eller överlåts på annat sätt.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan även utfärdas bestämmelser om påskrifterna på växtskyddsmedelsförpackningar. Sådana ändringar i påskriften på en förpackning som inte inverkar väsentligt på användningen av preparatet, användningsvillkoren eller varningsföreskrifterna kan göras vid Kontrollcentralen för växtproduktion. Med tillstånd av bekämpningsmedelsnämnden och på de villkor som denna ställer kan växtskyddsmyndigheten avvika från de begränsningar som anges på förpackningen när den bestämmer om bekämpning av skadegörare som avses i växtskyddslagen (1203/1994).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

RP 24/2000
JsUB 4/2000
RSv 54/2000

Helsingfors den 26 maj 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.