456/2000

Given i Helsingfors den 17 maj 2000

Statsrådets förordning om konsumentforskningscentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 2 och 8 § lagen den 9 februari 1990 om konsumentforskningscentralen (112/1990):

1 §
Konsumentforskningscentralens uppgifter

Konsumentforskningscentralen har till uppgift att producera och förmedla forskningsrön om konsumtion och konsumenternas beteende samt om den utveckling av marknaden, ekonomin och samhället som nära anknyter till dessa. Dessutom sörjer forskningscentralen för informationstjänsten och främjar forskarutbildningen inom sitt verksamhetsområde.

2 §
Direktionen

Till konsumentforskningscentralens direktion hör forskningscentralens direktör och högst sex andra medlemmar, som statsrådet utnämner för fyra år i sänder. Av direktionens medlemmar skall personalen vid forskningscentralen ha föreslagit en inom sig.

Statsrådet förordnar direktionens ordförande och vice ordförande.

Handels- och industriministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

3 §
Direktionens uppgifter

Direktionen har till uppgift att

1) besluta om de allmänna riktlinjerna för verksamheten samt om effektmålen och övriga mål med beaktande av de mål som har överenskommits med handels- och industriministeriet,

2) styra och övervaka uppnåendet av de ställda målen,

3) besluta om budgetförslaget samt om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan,

4) behandla andra ärenden som är vittsyftande och principiellt viktiga för forskningscentralen.

4 §
Direktionens beslutförhet

Direktionen är beslutför när mötesordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs i direktionen med enkel majoritet. Om rösterna faller lika blir den åsikt som ordföranden har understött beslut i saken.

5 §
Direktör

Chef för konsumentforskningscentralen är en direktör. Direktören har professors titel. Vid förhinder för direktören tjänstgör en av direktionen förordnad tjänsteman som hans eller hennes ställföreträdare.

Direktören svarar för att forskningscentralens verksamhet utvecklas, att målen nås och att verksamheten är resultatrik.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor för direktören är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med forskningscentralens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Behörighetsvillkor för en chef som är direkt underställd direktören är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga.

7 §
Besättandet av tjänsterna

Direktören utnämns av statsrådet.

Efter att ha hört direktionen utnämner direktören en chef som lyder direkt under honom eller henne.

Övriga tjänstemän utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av direktören.

8 §
Avgörande av ärenden

Direktören avgör de ärenden som hör till forskningscentralen, om de inte skall avgöras av direktionen eller inte i arbetsordningen har överförts på någon annan tjänsteman.

Direktören kan i ett enskilt fall avgöra ett ärende som annars skulle avgöras av någon tjänsteman som lyder under honom eller henne.

9 §
Arbetsordningen

Närmare bestämmelser om organiserandet av forskningscentralens förvaltning och om arbetsfördelningen ges i arbetsordningen som fastställs av direktören.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 16 mars om konsumentforskningscentralen (279/1990) jämte ändringar.

Helsingfors den 17 maj 2000

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Yngre regeringssekreterare
Sari Rapinoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.