447/2000

Utfärdat i Helsingfors den 19 maj 2000

Trafikministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik

I enlighet med trafikministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg av den 15 februari 1991 (343/1991), sådant detta lagrum lyder i lag (662/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på tillståndspliktig linjetrafik som idkas med buss i hela landet, förutom på Åland, då transportsträckan inte överskrider 100 km.

Denna förordning gäller inte trafik som sköts på grundval av ett avtal om köp som träffats med trafikministeriet, länsstyrelsen eller kommunen. Mervärdesskatten ingår i transportavgifterna.

2 §
Seriebiljetter

I bussar i linjetrafik skall följande seriebiljetter säljas med en prissänkning på 25 procent av grundpriset enligt bilagan till denna förordning:

1) smartkort enligt trafikministeriets definition för 44 resor som gäller i 12 månader från och med inköpsdagen, samt

2) smartkort som berättigar endast till skolresor under ett läsår, vars totalpris bestäms på basis av antalet företagna resor.

3 §
Tilläggsavgifter och prissänkningar

Utöver det i 2 § nämnda kan av passagerare vid behov uppbäras en tilläggsavgift för snabbtur eller en särskild nattavgift.

Snabbtursavgiften skall sänkas med 25 procent, om avgiften vid förhandsköp av biljett ingår i seriebiljettpriset.

Vid skolskjutsar skall seriebiljetter säljas med en prissänkning på 50 procent av grundpriset till passagerare under 12 år.

4 §
Övriga bestämmelser

Passagerare skall på förhand informeras om avgifterna och giltighetsvillkoren för biljetterna.

Passagerare kan betala för resa, eller en kortare resa, med en seriebiljett som berättigar till resan.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

Seriebiljetter som har köpts före denna förordning bör godkännas utan prisförhöjning under den giltighetstid som gällde vid tidpunkten för inköpet.

Med denna förordning upphävs trafikministeriets beslut av den 25 maj 1999 (703/1999).

Helsingfors den 19 maj 2000

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavèn

Bilaga

Resans maximilängd Grundpris Smartkort
km (pris för enkel för 44 resor
resa mk)
6 11,00 363
9 12,00 396
12 13,50 445
16 15,00 495
20 17,00 561
25 20,00 660
30 23,50 775
35 26,50 874
40 29,50 973
45 32,00 1056
50 34,50 1138
60 40,50 1336
70 46,00 1518
80 51,00 1683
90 56,00 1848
100 60,50 1996

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.