442/2000

Given i Helsingfors den 17 maj 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om undervisningsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 14 februari 1997 om undervisningsministeriet (162/1997) 2 § 1 mom., 3 § 4 mom. och 4 § 4 punkten,

av dessa lagrum 3 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 170/1998 och 4 § 4 punkten sådan den lyder i förordning 873/1997, som följer:

2 §
Organisation och arbetsordning

Vid ministeriet finns avdelningar och andra verksamhetsenheter i enlighet med vad som bestäms i ministeriets arbetsordning. Om den interna organisationen inom en avdelning eller annan verksamhetsenhet bestäms i ministeriets arbetsordning eller vid behov i ministeriets interna bestämmelse som fastställs av chefen för avdelningen eller verksamhetsenheten.


3 §
Personal

Den tjänsteman som förordnats till chef för undervisningsministeriets internationella sekretariat har titeln direktör för internationella ärenden.

4 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är


4) för undervisningsråden, högskoleråden, kulturråden, byggnadsråden, revisionssråden och de konsultativa tjänstemännen högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten, om inte bestämmelserna i 2 eller 3 punkten skall tillämpas på dem på grund av deras uppgift eller ställning.Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2000.

Om en tjänst har ledigförklarats eller meddelats vara vakant innan denna förordning träder i kraft och utnämningen till tjänsten sker efter denna förordnings ikraftträdande bestäms behörighetsvillkoren för tjänsten enligt de behörighetsvillkor som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 17 maj 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Kanslichef
Vilho Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.